Aktuellt

Bonde Compagniet mot ett mer klimatneutralt lantbruk

Interreg-projektet ”Steg mot ett mer klimatneutralt lantbruk” har som övergripande mål att bidra till en snabbare implementering av ny teknik och kunskap i lantbruket för att dels minska branschens beroende av fossil energi, dels öka branschens bidrag till negativa utsläpp genom ökat nyttjande av biokol vilket ökar kolinlagringen i marken. För att uppnå detta vill […]

Workshop om klusteraktiviteter

Funderar du på hur vi ska minska förlusterna av näringsämnen eller vill du vara med och bredda policy-diskussionerna kring integrerat växtskydd (IPM), växtnäring (INM) och ekologisk produktion? Inom ramen för projektet PestNu, finansierat av H2020, anordnas den första workshopen om klusteraktiviteter den 7 juli 2022 i Thessaloniki och man kan delta både fysiskt och virtuellt. […]

Tips! ERFA-möte Naturliga fiender den 20 juni

Lär dig mer om naturliga fiender och hur de bekämpar skadedjur. Du får titta på och diskutera åtgärder för att gynna nyttodjur, åtgärder som ger föda och skydd till de vanligaste predatorerna och parasiterna. Mer information och fullständigt program finns på extremvader.se. Sista anmälningsdag torsdag den16 juni. Länk till inbjudan och anmälan>>>

Efterfrågan på svenska bönor ökar

Samverkansprojektet ”Lokal produktion och förädling av frysta grönskördade bönor” syftar till att lägga grunden för ett långsiktigt och lönsamt samarbete gällande odling och förädling av frysta grönskördade bönor i närområdet kring Toppfrys produktionsanläggning i Brålanda. I Västra Skaraborg och Dalsland finns unika förutsättningar med lång erfarenhet av att odla och förädla baljväxter i form av […]

Produktutveckling och förädling av premiumsortimentet

I slutet av mars 2022 hölls en digital kunskapsträff på temat förädling av svenska proteingrödor. Deltagarna fick veta mer om vad som händer i förädlingsledet och hur du kan lyckas med en ny produkt – och även får ut den på marknaden. Evenemanget arrangerades av projektet Rätt från Slätt, Naturbruksförvaltningen och Agroväst Gröna Möten. Margaretha […]

Kraftsamlar för lantbrukets digitalisering

Agroväst leder just nu en förstudie för att samla in, analysera och föreslå åtgärder för att hantera de största hindren och behoven i Västra Götalands lantbruk. Målet är att öka medvetenheten om hur långt digitaliseringen av lantbruket kommit i Västsverige. I förstudien "Hur digitaliserat är lantbruket i Västra Götaland" samlas data in för att beskriva […]

Studieresa till bioraffinaderier i Danmark

Den 23–24 maj 2022 har företag, lantbrukare och övriga intresserade möjlighet att se hur grön biomassa från vallodling blir högvärdigt protein genom gröna bioraffinaderier. Intresset för vall som råvara till högvärdigt proteinfoder uppmärksammas och intresset ökar bland svenska lantbrukare och fodertillverkare. Projektet Green Valleys arrangerar därför en två dagars studieresa med besök på Ausumgaard och […]

Samarbete över gränser i Interreg ÖKS projekt!

Interreg-projektet ”Steg mot ett mer klimatneutralt lantbruk” har som övergripande mål att bidra till en snabbare implementering av ny teknik och kunskap i lantbruket för att dels minska branschens beroende av fossil energi, dels öka branschens bidrag till negativa utsläpp genom ökat nyttjande av biokol vilket ökar kolinlagringen i marken. Under tre dagar i mars […]

Bekämpa ogräs med drönare

En produkt för målstyrd och platsspecifik applicering av herbicider/ogräsmedel i stråsäd som ersätter bredsprutning, det är resultatet av EIP-projektet Platsspecifik ogräsbekämpning. Lösningen är obemannade flygfarkoster, UAV (drönare), för datainsamling i kombination med algoritmer som sedan bedömer mängden ogräs och gröda. Ett fungerande flöde hela vägen från datainsamling till platsanpassad bekämpning av ogräs i stråsäd har […]

Nya medarbetare på Agroväst

Under slutet av 2021 välkomnade vi två nya medarbetare. Anders Johansson i rollen som processledare och Ulf Dackemark i rollen som innovationscoach, båda inom ramen för SmartAgri. Ulf har en bakgrund med befattningar inom företagsledning, försäljning och marknadsföring och har under de senaste 25 åren jobbat inom såväl förpackningsbranschen som den metallbearbetande industrin och dess […]

1 2 3 27

Programnyheter

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2022
 Agroväst. All rights reserved. Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.