Platsspecifik ogräsbekämpning

Den mest förekommande metoden för att applicera kemiskt växtskydd idag är bredsprutning, vilket innebär att applicering sker på hela markytan oavsett om det behövs eller ej. Bredsprutning av växtskyddsmedel kan leda till att organismer som bidrar till biologisk mångfald försvinner utan ekonomisk vinst för lantbruksföretaget. En annan effekt är onödigt läckage ut i vattendrag. Ur ett IPM-perspektiv är det också önskvärt att bättre än idag kunna anpassa bekämpningar efter behoven och även inkludera inomfältsvariationer i behoven. Av den svenska bekämpningsmedelanvändningen utgör herbiciderna huvuddelen och under senare år har dessutom denna användning snarast ökat. I mars 2018 fick Agroväst beslut om stöd för att driva projektet Platsspecifik ogräsbekämning. Projektledare är Thomas Börjesson.

Projektinnehåll och målsättning

I stråsäd har man i tyska studier visat att en minskning av dosen med 30 % är fullt rimlig vid användning av målstyrd applicering av herbicider. Tanken är att skapa en systemlösning – från datainsamling till åtgärd – som bygger på användning av obemannade flygfarkoster, UAV (drönare) för datainsamling. Algoritmer för att med bildanalys bedöma ogräsmängd och grödtäthet som utvecklats i ett tidigare projekt kommer att anpassas till bilder tagna från luften. Kartläggningen av ogräs/grödtäthet kombineras med geografiska data och styrfiler för automatiserad anpassning av lokal sprutdos. Fördelen med innovationsidén jämfört med att bedöma herbicidbehovet i samband med bekämpning är att den kan ge information om delar av fält som inte behöver bekämpas alls. Metoden kan även vara intressant för ekologisk odling.

Målet är att uppnå kommersiell potential för systemet som ska producera kartor och styrfiler som avbildar och platsspecifikt anpassar dosen med bekämpningsmedel genom att effektivisera bildinsamlingen och algoritmen för bedömning av mängden ogräs och gröda.

Projektets syfte

Syftet med projektet är att utveckla en produkt som kan användas för målstyrd och platsspecifik applicering av herbicider i stråsäd istället för bredsprutning. Detta ska ske genom att man inom projektet skapar en systemlösning -från datainsamling till åtgärd -för platsspecifik ogräsbekämpning som bygger på användning av obemannade flygfarkoster, UAV (drönare) för datainsamling kombinerat med algoritmer för bedömning av mängden ogräs och gröda.

Projektpartners

Partners i projektet är Sveriges Lantbruksuniversitet, Solvi, Hushållningssällskapet Skaraborg, RISE, Naturbruksförvaltningen, Dataväxt, Drönarbolaget Bankert.

Aktiviteter i projektet

  • Framtagning av hårdvara och metodik för optimal insamling av bilddata med hjälp av drönare
  • Konceptutveckling för att optimera tidpunkter, flygtider, frekvens för bildinsamling mm
  • Utveckling av bildanalysalgoritm
  • Utveckling av bekämpningsrekommendation
  • Testning, slutlig utformning av produkt, plan för marknadsintroduktion

Programnyheter

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2024
 Agroväst. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram