Utnyttja vallensilagets protein till mjölkkorna med hjälp av tillsatsmedel

Projektets syfte

Syftet är att undersöka effekten av tillsatsmedel på ensilagets proteinkvalitet och dess inverkan på mjölkkors foderintag och mjölkproduktion när korna utfodras med foderstater som skiljer sig åt i andelen vomstabilt protein (RUP)/vomnedbrytbart protein. Ensilage behandlat med bakteriepreparat eller saltbaserat preparat jämförs med obehandlat kontrollensilage.

Bakgrund

Utöver en snabb och jämn förtorkning kan användningen av tillsatsmedel bidra till att begränsa det sanna proteinets nedbrytning till icke-proteinkväve (NPN) under ensileringen. NPN-fraktionen bidrar till en ökad kväveförlust till den omgivande miljön. Tidigare försök har visat att saltbaserat tillsatsmedel har givit ett förbättrat proteinutnyttjande hos kor. I detta projekt vill vi alltså jämföra två olika tillsatsmedels påverkan på proteinutnyttjandet i jämförelse med obehandlat kontrollensilage.

Resultat

Projektet visar att med hjälp av tillsatsmedel kan man få ett ökat proteinutnyttjande hos kor. Fodereffektiviteten förbättrades med 0,3 kg ECM per kg ts-intag och kväveeffektiviteten med 5,2%-enheter.
De olika tillsatsmedlen visade ingen skillnad sinsemellan. Slutsatsen blir att ett minskat RUP-behov i kraftfodret när proteinkvaliteten i ensilaget förbättras med hjälp av tillsatsmedel kan leda till en billigare foderstat och möjliggör en mer varierad kraftfoderstrategi. Läs mer i länkad slutrapport.

 

Programnyheter

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2024
 Agroväst. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram