Om Agroväst

Vår vision

Västra Götaland är en blomstrande och hållbar livsmedelsregion, där företag inom den gröna näringen är ekonomiskt bärkraftiga.

Vår verksamhetsidé

Agroväst är ett utvecklingsbolag med fokus på att bidra till ett mer lönsamt och hållbart lantbruk i Västsverige genom att identifiera behoven av kunskap och utveckling inom den gröna näringen tillsammans med dess aktörer. Genom nära samarbete med det praktiska lantbruket arbetar Agroväst för att generera ekonomiska resurser som kan initiera, förädla och stimulera projekt och aktiviteter som gagnar den gröna näringen och samhället i stort.

Vi fungerar som en mäklarfunktion mellan den gröna näringens företag, forskning och finansiärer, där Agroväst har som mål att optimera nyttan av gemensamma resurser. Agroväst verkar för att främja samverkan och kunskapsutbyte mellan aktörerna inom den gröna näringen för att uppnå hållbara och lönsamma lösningar.

Agroväst har sedan starten 1992 etablerat sig som en viktig aktör inom den gröna näringen i Västsverige och fortsätter att arbeta för att bidra till en långsiktig och hållbar utveckling av lantbruket och samhället i stort.

I 30 år har vi arbetat för ett mer hållbart och lönsamt lantbruk

Hållbarhet och lönsamhet för gröna näringar det symboliserar Agroväst som driver ett antal olika program och verksamheter och som samverkar med de strategiska satsningarna vid SLU i Skara. Tillsammans skapar vi förutsättningar till att nå gemensamma mål för de gröna näringarna i Västra Götaland på effektivast möjliga sätt.

Agroväst 30 år - 2022

Forsknings- och Innovationsprogram som ger förutsättningar för det svenska lantbruket

Agroväst bedriver forskning och innovation i sju olika program: mjölk, kött, mark- och vattenvård, energi, precisionsodling, framgångsrikt företagande och tillväxt trädgård väst. Inom ramen för dessa program arbetar vi tillsammans med lantbrukare, branschorganisationer och forskare för att initiera, finansiera och säkra ett effektivt och professionellt genomförande av utvecklingsprojekt som stärker det västsvenska lantbruket.
Är du intresserad av att veta mer om våra olika Forsknings- och Innovationsprogram?


Vi har lång erfarenhet av projektfinansiering

Agroväst har uppdraget att skapa resurser för forskning och innovation som stärker västsvensk lantbruks- och livsmedelsproduktion. Med näringens behov i fokus arbetar vi aktivt för att etablera nya samarbeten, samt attrahera finansiering för attraktiva och resurseffektiva projekt som möter de utmaningar som näringen står inför.

Agroväst driver projekt för att hjälpa till med att utveckla det svenska lantbruket

Vi har lång erfarenhet av samordning och ledning av såväl lokala, regionala, nationella och internationella utvecklingsprojekt. Vi jobbar med allt ifrån mindre fältförsök till större internationella EU-projekt. Under perioden 2008-2016 har vi deltagit i tio EU Interreg-projekt, som så kallad leadpartner, koordinerande parter och partner. Vi har ett brett nätverk av samarbetspartners i Sverige och Europa. Dessutom har Agroväst flera avknoppade projekt: Drivhuset Skaraborg, BYS, Svenska PIG AB och Hästcentrum.

Vi verkar som klustermotor i Västra Götaland

Agroväst har en uttalad roll att fungera som plattform för kommunikation och dialog mellan lantbruk, forskning, och livsmedelsindustri. Vi skapar mötesplatser för gemensamt lärande och idéutveckling samt utvecklar ny kunskap inom aktuella programområden. Via en mängd olika kanaler delar vi med oss av kvalitetssäkrad information om program och projektresultat främst till aktörer med koppling till den gröna näringen i Västra Götaland, men även till beslutsfattare och andra med intresse för Västra Götalands gröna näringar.

Vår mål är att alltid bli bättre!

Inom S3 Piloten har Agroväst beviljats projektmedel för att utveckla och utöka Agroväst serviceutbud. Syftet med satsningen är stärka klustrets förmåga att bidra till utveckling av konkurrenskraften hos företag som verkar inom lantbruks- och livsmedelssektorn i Västsverige.

Områden som Agroväst satsar extra på är: FoI-programmen Tillväxt Trädgård Väst och Framgångsrikt företagande, utökning och breddning av kommunikations-konceptet Gröna Möten-KLIV, genomförande av Agri Venture Sweden 2019 samt kompetensutveckling för personal.

Agroväst har nått en silvernivå i en internationellt erkänd certifiering för kluster.

Certifieringen ”Cluster Management Excellence Label SILVER” är instiftad av Europeiska kommissionen. De utvärderar och kvalificerar organisationer utifrån hur väl de fungerar som kluster och certifieringen finns på brons-, silver- och guldnivå.

Certifieringen bekräftar att vi följer rätt metoder för vårt arbete. Bedömningen omfattar en bred uppsättning kriterier, allt från vårt företags samlade kompetens och våra arbetsprocesser till de åtgärder vi har genomfört och de resultat vi har uppnått. Den granskar också vårt samarbete med andra företag och aktörer inom vårt område. Det är vår riktning framåt: att fungera som en drivkraft i vårt område och en katalysator för företag inom lantbruket.

Det är också ovärderlig kvalitetsstämpel som visar att vår organisation besitter den nödvändiga kompetensen och kunskapen för att stödja och driva företagsutveckling. Utmärkelse kommer definitivt att gagna oss i vårt fortsatta arbete, eftersom klustermodellen är den metod vi använder när vi arbetar med att främja företag och sprida resultaten av nya projekt.

Jobba hos oss | Agroväst

European Secretariat for Cluster
Analysis (ESCA) är ett nätverk av klusterexperter som utvärderar och kvalificerar organisationer på brons-, silver- och guldnivå.
De har fått mandat av European Cluster Excellence Initiative, initierat av EU kommissionen, att utföra bedömningsprocessen och att certifiera framgångsrika klusterorganisationer. Bedömningen görs bland annat på klusterorganisationens kompetens, förmåga och sätt att arbeta med företagen inom sin specifika bransch.

Läs mer om ESCA

Vår bolagsfamilj och historia

Agroväst Livsmedel AB och vårt systerbolag Lokalproducerat i Väst AB, ägs till 100% av Livsmedel i Väst.

1992 - Agroväst startade som ett utvecklingsprojekt.

1995 - Året då verksamheten övergick i Aktiebolagsform med Agroväst intresseförening som ägare.

1998 - Föreningen bytte namn till Livsmedel i Väst.

2022 - Agroväst Livsmedel AB firar 30 år!

2023 - Emma Hansson utses som ny VD för bolaget.

Tillsammans med företagen inom livsmedelsnäringen i Västra Götaland identifierar vi områden med god utvecklingspotential, initierar och deltar i insatser så att företagens konkurrenskraft, lönsamhet och tillväxt ökar.

Organisation Livsmedel i Väst - Agroväst - Lokalproducerat  Väst

Läs mer om verksamheterna via länkarna nedan.

Agroväst 25 år - 2017

Bli en av oss!

Vi är ett härlig team och är alltid intresserade av att komma i kontakt med kompetenta, nya och härliga kollegor med eget driv till vår härliga arbetsplats i Skara.

Tveka inte utan sänd in en spontanansökan om vi inte har några lediga tjänster utlysta för tillfället.

Programnyheter

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2024
 Agroväst. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram