Oper8

EU har ett ambitiöst mål att vad gäller att reducera användningen av bekämpningsmedel inom jordbruket med 50% fram till 2030. Det finns därför ett behov av att se över vilka metoder som bäst skulle kunna hjälpa oss att nå dit. Att reducera användningen av herbicider är ett viktigt område, då de står för ca. 33% av försäljningsvärdet av bekämpningsmedel inom EU och fler och fler ogräs blir resistenta mot herbicider. Det är dessutom svårt att ta fram herbicider med nya verkningsmekanismer. Att kommunicera, demonstrera och främja alternativa lösningar för ogräsbekämpning är därför viktigt.

Projektinnehåll och målsättning

För att kunna möta behoven av att sprida kunskapen om nya strategier för ogräsbekämpning har ett nytt Horizon projekt, Oper8, igångsatts och där Agroväst medverkar. Projektet som är treårigt leds av Agricultural University Athens. I projektet deltar både forskare och innovatörer från 6 EU-länder samt Storbritannien och målet är att få en bättre överblick över de metoder som finns tillgängliga inom unionen för att reducera herbicidanvändningen och vilka som har bäst utvecklingspotential. Projektet som startades hösten 2022 har börjat med en kartläggning av hur långt man kommit i olika EU-länder samt vilka metoder lantbrukare, rådgivare myndighets- och branschföreträdare tror mest på.

Särskilt fokus kommer att vara på 8 olika innovationsgrupper (Operativa Grupper) som arbetar i eller har arbetat i innovationsprojekt som fått stöd från EIP-agri och som rör detta område. I Sverige bidrar vi med kunskaper kring EIP-projektet Platsspecifik ogräsbekämpning som avslutades 2022. Bland de övriga tekniker som man arbetar med kan nämnas täckodling mellan rader, olika system för mekanisk bekämpning och naturliga herbicider. Läs mer på Oper8 hemsida.


Vill du som lantbrukare dela med dig av dina erfarenheter gällande ogräsbekämpningsmetoder?

Hjälp oss att fylla i enkäten som tar cirka 10 minuter. Resultatet kommer att användas som underlag i ett nystartat EU projekt för att hitta alternativa bekämpningsmetoder. Sista dag är 9 april 2023.
Dina åsikter är värdefulla!

Enkät 2023-03 | Oper8


Projektparter

Projektet har fått stöd av Europeiska Unionen Horizon, forskning och innovations programmet.
This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 Programme under Grant Agreement NO 101060591.

Thomas Börjesson | Agroväst

För mer information kontakta:
Thomas Börjesson
Projektledare Agroväst

https://agrovast.se/kontakt/

Programnyheter

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2023
 Agroväst. All rights reserved. Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram