Oper8

EU har ett ambitiöst mål att vad gäller att reducera användningen av bekämpningsmedel inom jordbruket med 50% fram till 2030. Det finns därför ett behov av att se över vilka metoder som bäst skulle kunna hjälpa oss att nå dit.

Att reducera användningen av herbicider är ett viktigt område, då de står för ca. 33% av försäljningsvärdet av bekämpningsmedel inom EU och fler och fler ogräs blir resistenta mot herbicider. Det är dessutom svårt att ta fram herbicider med nya verkningsmekanismer. Att kommunicera, demonstrera och främja alternativa lösningar för ogräsbekämpning är därför viktigt.

Projektinnehåll och målsättning

För att kunna möta behoven av att sprida kunskapen om nya strategier för ogräsbekämpning har ett nytt Horizon projekt, Oper8, igångsatts och där Agroväst medverkar. Projektet som är treårigt leds av Agricultural University Athens. I projektet deltar både forskare och innovatörer från 6 EU-länder samt Storbritannien och målet är att få en bättre överblick över de metoder som finns tillgängliga inom unionen för att reducera herbicidanvändningen och vilka som har bäst utvecklingspotential. Projektet som startades hösten 2022 har börjat med en kartläggning av hur långt man kommit i olika EU-länder samt vilka metoder lantbrukare, rådgivare myndighets- och branschföreträdare tror mest på.

Särskilt fokus kommer att vara på 8 olika innovationsgrupper (Operativa Grupper) som arbetar i eller har arbetat i innovationsprojekt som fått stöd från EIP-agri och som rör detta område. I Sverige bidrar vi med kunskaper kring EIP-projektet Platsspecifik ogräsbekämpning som avslutades 2022. Bland de övriga tekniker som man arbetar med kan nämnas täckodling mellan rader, olika system för mekanisk bekämpning och naturliga herbicider.


NYHETER

2023-12-17

Oper8:s digitala plattform är den optimala portalen för att hämta kunskap om olika ogrässtrategier och tillgodoser de olika behoven hos forskare, jordbrukare, andra yrkesverksamma inom lantbrukssektorn och en intresserad allmänhet.

Innehållet på den digitala plattformen där över 400 vetenskapliga publikationer finns, täcker en rad olika kategorier av alternativ ogräsbekämpning, alla kategoriserade inom ramen för Integrerad ogräskontroll i fem grupper.


2023-03-10

Vill du som lantbrukare dela med dig av dina erfarenheter gällande ogräsbekämpningsmetoder?

Vi kommer att samla, förpacka och sprida kunskap inom området på en rad olika sätt. T.ex. genom att ta fram faktablad och utbildningspaket, samt att sprida erfarenheter med hjälp av demonstrationer och workshops

Enkätundersökningen är ett viktigt instrument för att hjälpa oss att fokusera på rätt strategier!För att säkerställa att önskemål från svenska lantbrukare tas tillvara vill vi få svar på några frågor. Vi är därför tacksamma om du skulle kunna fylla i vår enkät, som vi räknar med tar ca. 10 minuter att fylla i. Sista dag är den 7 maj 2023.


2023-01-27

2023 New project Oper8 | Agroväst

Pressmeddelande om projektet Oper8. 

För att möta behoven av att utveckla nya strategier för ogräsbekämpning har ett nytt Horizon projekt, Oper8, igångsatts och där Agroväst medverkar. Det övergripande målet är att kommunicera, demonstrera och främja alternativa lösningar för ogräsbekämpning till nyckelintressenter genom nätverk över hela EU.
Projektet som är treårigt leds av Agricultural University Athens och har en total budget på ca. 1,6 miljoner Euro. I projektet deltar forskare och innovatörer från 6 EU-länder samt Storbritannien och tanken är att få en bättre överblick över de metoder som finns tillgängliga inom unionen för att reducera herbicidanvändningen och vilka som har bäst utvecklingspotential. 


Projektparter Oper8

Projektet har fått stöd av Europeiska Unionen Horizon, forskning och innovations programmet.
This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 Programme under Grant Agreement NO 101060591.

Projektperiod: 2022 - 2026

Thomas Börjesson | Agroväst

För mer information kontakta:
Thomas Börjesson
Projektledare Agroväst

https://agrovast.se/kontakt/

Programnyheter

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2024
 Agroväst. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram