Mark- och vattenvård

Programmets syfte

Behovet av ny kunskap inom mark- och vattenvårdsområdet har accentuerats på senare år. På åkermarken i Västra Götaland finns problem med dålig markstruktur orsakad av markpackning, bristande dränering, minskad kalkning och sänkt mullhalt. Även många betesmarker har ett dikningsbehov då det finns ett ökande problem med bl.a. leverflundra hos betesdjur. Dålig markstruktur och bristande management av växtnäringstillförseln genom stall- och mineralgödsel leder till onödigt växtnäringsläckage av framförallt kväve och fosfor.
Genom Vattendirektivet har växtnäringsläckaget kommit i förnyat fokus och det är viktigt att det finns en bättre kunskapsbas om orsaker till växtnäringsläckaget från jordbruksmark och om lämpliga och kostnadseffektiva åtgärder.

Arbetssätt

Forsknings- och innovationsprogrammet ”Mark- och vattenvård” ska vara en arena som samlar aktörer med intresse för markbördighet och vattenfrågor som berör jordbruket. Programmet ska använda olika aktörers kompetenser, vara katalysator och få till stånd aktiviteter som utan samordning inte skulle ha skett. Inom programmet Mark- och Vattenvård tas ett tvärfackligt grepp i syfte att identifiera kunskapsluckor och utveckla lämpliga och kostnadseffektiva åtgärdsstrategier. Programmet samverkar med RådNu för en effektiv kunskapsöverföring till slutanvändarna.

Långsiktiga effektmål

• Långsiktigt hållbara åtgärder för att bibehålla och öka bördigheten genomförs i ökande grad.
• Långsiktigt hållbara åtgärder för att minska näringsförlusterna genomförs i ökande grad.
• Långsiktigt hållbara åtgärder för att klara varierande vattenflöden genomförs i ökande grad.

Programmets styrgrupp

Sedan april 2021 är Kristian Jochnick verksamhetsledare för programmet. Han arbetar 40%. Styrgruppen hade sitt första sammanträde i juni 2021. Den består av följande ledamöter:

Bertil Hagsgård, lantbrukare (ordf)
Kristian Jochnick, verksamhetsledare Agroväst
Fredrik Tidström, rådgivare VÄXTAB
Kjell Carlsson, driftsledare Lantmännen Bjertorp
Ingemar Gruveaus, chefsagronom Yara
Sofia Delin, forskningsledare SLU Lanna
Leif Johansson, Jordbruksverket Växtskyddscentralen(adj)

 

Nyheter

Välbesökt inspirationsdag om att hantera stress inom lantbruk

Onsdagen den 22 november hölls en inspirationsdag på Vara konserthus som var utformad för att ge stöd och kunskap till personer inom de gröna näringarna. Evenemanget var öppet för lantbrukare,...

Läs mer...

8 maskinleverantörer som visar hur styrfiler används i praktiken

I projektet Ökad digitaliseringsgrad i lantbruket har Agroväst och RISE Jordbruk och livsmedel tillsammans med växtodlingsrådgivaren Lars Pettersson på Markväxt05 skapat åtta filmer som beskriver hur olika maskinfabrikat hanterar styrfiler i praktiken....

Läs mer...

Välkommen på event under Smedjeveckan i Skara

Under Smedjeveckan som SLU anordnar, så har Agroväst - Gröna Möten evenemang där två av våra projekt presenteras i Smedjan. Kom till Smedjan i Skara och nätverka och träffa de...

Läs mer...

Projekt i programmen

Hittade inga projekt.

Mer från Mark- och vattenvård

Programnyheter

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2023
 Agroväst. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram