Green Valleys projektsida

Green Valleys är ett treårigt EU-projekt med mål att etablera en utvecklingsplattform för bioraffinering. Med en anläggning i Töreboda, Västra Götaland och en i Foulum, MidtJylland kommer vi demonstrera hur bioraffinering kan utnyttja gräsmarker till att leverera hållbart producerade energiprodukter och proteinfoder. Genom ett svensk-danskt forskningssamarbete kommer vi kunna visa på hur cirkulär grön bioekonomi kan utnyttja lantbrukets potential. Vi undersöker klimat- och miljönyttan i regionalt odlade vallgrödor där gräset förädlas till hållbar energi och högvärdigt foder.

Green Valleys er et 3-årigt EU-projekt, hvis formål er at etablere en udviklingsplatform for bioraffinering. Projektet skal via demonstrationsanlæg ved Töreboda i Västra Götaland og ved Foulum i Midtjylland demonstrere, hvordan raffinering af biomassen fra græsmarker kan levere bæredygtigt producerede energiprodukter og proteiner. Gennem et svensk-dansk forskningssamarbejde kommer vi også til at påvise hvordan cirkulær grøn bioøkonomi kan udgøre et hidtil uudnyttet potentiale for landbruget. Vi undersøger klima og miljøfordele ved regionalt dyrkede græsafgrøder, hvor græsset forarbejdes til bæredygtig energi og foder af høj kvalitet.

Intresserad av att veta mer?

Senaste nytt från Green Valleys

Green Valleys presenterades på Vallkonferensen 2023.

Vart tredje år anordnas Vallkonferensen i Uppsala, där träffas forskare, lärare, studenter rådgivare, lantbrukare och flera företrädare inom de gröna näringarna. I år deltog över 300 personer på Campus SLU Ultuna.

Agnes Falkenberg Brolin från Agroväst och Karolina Bergström från Naturbruksförvaltningen presenterade projektet Green Valleys - ett projekt som visar på ett kretsloppsbaserat system av framställning av ett lokalodlat proteinkoncentrat genom grön bioraffinering.

Elisabet Nadueu, forskare från SLU höll även ett föredrag om foderförsök som utförts på Sötåsen i projektet Green Valleys.

  

Projektförlängning 12 månader

Green Valleys har fått förlängd projekttid med tillskjutande budget för 12 månader med start 1 oktober 2021! Det gränsregionala samarbetet kommer att fortsätta utveckla kunskap om cirkulär bioekonomi kopplat till ökad regional produktion av bioenergi och foder. I förlängningen kommer Green Valleys partners att:

  • effektivisera processerna och en optimera cirkulär affärsmodell genom grön bioraffinering;
  • fortsätta föra dialog med intressentgrupper med målsättning att bidra till incitament som leder till implementering av grön bioraffinering inom lantbruket;
  • öka kunskapsspridningen över gränser och därmed stimulera till ökad produktion av förnybar bioenergi.
Partnermöte och externa spridningsaktiviteter i Sverige 29-30 september 2021

29 september bjuds intressenter in till demonstration av gröna bioraffinaderiet vi Naturbruksskolan Sötåsen. Dansk-svenska kompetensteamet från Green Valleys är på plats för dialog kring system- och lönsamhetsanalyser av konceptet.
Länk till programmet finns här >>>

30 september bjuds intressenter in till fältvandring och maskindemonstration med fokus på vallskördekvalitet kopplat till grön bioraffinering. Evenemanget hålls på Naturbruksskolan Uddetorp. Dansk-svenska kompetensteamet finns på plats för dialog kring hur du ökar proteinutbytet och lönsamheten i vallen.
Länk till programmet finns här >>>

30 september bjuds intressenter in till seminarium där Green Valleys rapporterar från genomförda foderförsök på tillväxtgrisar och mjölkkor. Där har presskaka från färskt gräs, presskaka från ensilerat gräs jämförts med normal grovfoder jämförts gällande mjölkkor. Pressjuice från ensilage har utfodrats till tillväxtgrisar.
Länk till programmet finns här >>>

Studieresa till Ausumgaard, Holstebro och demonstrationsanläggning Foulum

23-24 augusti 2021 genomfördes en studieresa till Danmark med 20-talet intressenter från Sverige och Danmark.
Vi besökte Ausumgaard som på mer kommersiell bas satsar på grön bioraffinering för produktion av bioenergi på gården och i samarbete med andra aktörer produktion av proteinkoncentrat för utfodring av gris och fågel.
Gruppen besökte även en av Danmarks största biogasanläggning: Vinkel Bioenerig aps. Studieresan avslutades med demonstration av gröna bioraffinaderiet vid Foulum, Aarhus universitet. Lantbruksföretag som deltog visade stort intresse för möjligheterna med grön bioraffinering.

Resultatrapportering från Green Valleys

18-20 maj 2021 presenterades hittills uppnådda resultat. Det genomfördes som en digital workshop 18 maj riktad till alla med intresse för grön bioraffinering och dess affärspotential för ökad tillväxt och fler gröna jobb.

Partnermöte hölls digitalt 19 maj för samtliga av projektets delaktiviteter. Presentationer från båda dessa aktiviteter finns att läsa och ladda ner bland länkade dokument.

Är du nyfiken på grön bioraffinering och hur gräs- och baljväxter kan bli en lönsam råvara för regional bioenergi- och proteinfoderproduktion? På vår informationssida finns mer material att ta del av >>> .

Green Valleys utvecklingsplattform etablerad

7 oktober invigs den svenska delen av utvecklingsplattformen Green Valleys. Covid-19 gjorde invigningsceremonin enkel med utvalda deltagare. Green Valleys partners fick äntligen möjlighet att efter ett år träffas igen för att uppdatera varandra om pågående arbete och hittills uppnådda resultat. Projektet håller plan och nu till hösten startar de tre olika djurförsök med foder från bioraffinaderiet till tillväxtgrisar (pressjuice), mjölkkor (presskaka) och kastrerade baggar (presskaka).

Projektets första workshop med fokus på hur vi når ut med konceptet gröna bioraffinaderier till en bredd av intressenter hölls på Naturbruksskolan Sötåsen 7 oktober. Moderator Lennart Wikström höll ihop workshopen som sändes som hybridmöte med deltagande både på plats och digitalt.

Inför workshopen gjordes inom projektet en längre informationsfilm som beskriver Green Valleys koncept med gröna bioraffinaderier. Här kan du se filmen >>>

I samband med testkörning av det gröna bioraffinaderiet i början av juni gjordes ett reportage av svensk television (SVT Rapport) som sändes nationellt. Här är en länk till reportaget >>>

Dessvärre har vårt seminarium gällande vilka förutsättningarna i nuläget är för etablering av gröna bioraffinaderier i Danmark och Sverige fått senareläggas. 12 mars 2020 fattade man i Danmark beslut om att stänga universitet och begränsa forskares möjligheter till deltagande vid konferenser. Under efterföljande vecka fattades samma beslut även för svenska universitet och gymnasieskolor.

Green Valleys tredje partnerkonferens har därför genomförts genom digitala, mer kortfattade möten. Detta för att bygga teamet starkare inför kommande nya optimeringstester i den danska uppgraderade demonstrationsanläggningen och för att hålla god fart i etableringen av den gårdsbaserade demonstrationsanläggningen på Naturbruksskolan Sötåsen. Det var viktigt för oss att presentera pågående aktiviteter som rör allt ifrån gräs/vallodling och skördemetoder anpassat till raffinaderierna, till optimering av fraktion för biogasprodukton (brunjuice) och optimering av fraktion för foder grönjuice och grönpasta/pulver. Nu pågår för fullt planering för demonstrationer till hösten vid Green Valleys båda anläggningar i Foulum, Jylland och Sötåsen, Västra Götaland.

Mot bakgrund av att frågan om näringsläckage är högaktuell i Danmark just nu med ett ökat fokus på odlingssystem som stöder ett minskat utsläpp av näring i danska vattendrag och hav kommer Interregprojektet Green Valleys bjuda vi in till dialog den 18 mars 2020 på Comwell Rebild Bakker, Jylland. Rubriken på dialogmötet är Gröna bioraffinaderier - vilka förutsättningar ger energi- och klimatpolitiken i Danmark och Sverige?
Föredrag av Erik Kolding, Skive kommune, Christel Cederberg och Göran Berndes, Chalmers. Läs hela programmet här >>>.

I början av oktober genomfördes den första demonstrationen av grön bioraffinering inom Green Valleys. Demonstrationen gjordes som en del av projektets andra partnerkonferens som höll vid Aarhus Universitet, Foulum.

Läs mer om det i nyhetsnotis här >>>

Under partnerkonferensen fick projektmedarbetarna även rapportering från övriga delaktiviteter där fokus för denna konferens låg vid design av bioraffinaderiet på Sötåsen, design av system- och ekonomianalyser av grön bioraffinaderi samt upplägg av de odlings- och foderförsök som kommer genomföras inom projektet. Läs mer om just foderförsöksdelen i nyhetsnotis här >>>.

Partnerdeltagare med inbjudna intressenter fick även ta del av skördeförsök i vallodling som genomförts under innevarande säsong på Aarhus Universitet, Foulum.

Under partnermötet fick vi dag två även möjlighet till ett studiebesök på biogasanläggningen som ligger i nära anslutning till bioraffinaderiet.

Invigning av demonstrationsanläggning Foulum

Den första delen av Green Valleys utvecklingsplattform för grön bioraffinering invigdes 25 juli på Aarhus Universitet Foulum. 250-talet deltagare kom till invigningen som var en del av den internationella konferensen Circular Bioeconomy Days. Under tre dagar samlades forskare och andra intressenter för att lyssna på seminarium på temat cirkulär bioekonomi och nya proteinråvaror i framtiden. Två nyhetsreportage från dagarna på Foulum finns att läsa på Agrovästs nyhetssida:

Green Valleys utvecklingsplattform delinvigd i Aarhus >>>
Nya proteinråvaror diskuterades vid konferens i Aarhus >>>

Hur använder vi våra landresurser mest effektivt?

11 april hölls ett seminarium på Chalmers under temat "Hur använder vi våra landresurser mest effektivt"
Uffe Jørgensen, forskare vid Aarhus Universitet, Centre for Circular Bioeconomy säger att ”Vi har sett att bioraffinering av gräs kan ge ett proteinfoder jämförbart med soja. Genom Green Valleys kommer nya försök visa på effekterna av ett högvärdigt proteinfoder för både enmagade tillväxtgrisar och flermagade idisslare”. Även Christel Cederberg, professor vid Chalmers och Division of Physical Resource Theory är en av forskarna inom Green Valleys. Hon säger vid seminariet att ”Vi behöver innovativa metoder för att ändra våra matsystem. Genom Green Valleys kan vi mer noggrant studera och analysera de miljömässiga effekterna i bioraffinering av gräs”. (facebookinlägg Gröna Möten 20190412)

I februari 2019 fortsatte arbetet med att planera för byggnation av bioraffenderiet på Sötåsen. Projektdeltagare från Naturbruksförvaltningen besökte medarbetare inom projektet från Aarhus Universtitet vid Foulum för att utbyta erfarenheter från den anläggning som finns där för raffinering av gräs- och baljväxter till biogas och produktion av proteinfraktioner i flytande och fast form. Därefter intensifierades planeringsarbetet på Naturbruksskolan i Sötåsen både vad gäller produktion av biogas och fraktioner som ska användas till foderförsök på Naturbruksskolan Sötåsen och SLU Götala nöt- och lammköttsforskning. Allt med vall som råvara.

Första partnermötet och projektets kick-off hölls 10-11 januari 2019 vid Chalmers Conference Centre. Ett tjugofemtal deltagare satta upp de första riktlinjerna för projektet.
Projektet som totalt fått medel motsvarande fem miljoner euro har en styrka i den forskarkompetens som finns inom både energi- och vallfoderområdet hos Aarhus Universitet, Chalmers Tekniska Högskola, Sveriges lantbruksuniversitet och Hushållningssällskapet Sjuhärad. Att vi dessutom kan koppla detta till den pedagogiska verksamheten på Naturbruksskolan Sötåsen skapar förutsättningar för att kunskapen vidareförmedlas på ett långsiktigt och effektivt sätt.

Projektbakgrund

Produktion av bioenergi kan ske med metoder som är bättre eller sämre för miljö och klimat. Effekterna beror bland annat på val av gröda, produktionsförhållanden, växtnäringsläckage och behovet av insatsenergi i omvandlingsprocessen. Vad gäller bioenergins effekter på miljö och klimat är det viktigt att se till hela kedjan, från produktion, omvandling och leverans till slutanvändaren. Det är också viktigt att se till hur väl sidoströmmar ifrån processen tas tillvara. Genom att integrera bioenergiproduktionen med produktion av livsmedel och foder  minskar systemets sårbarhet för svängningar i marknaden. Ett integrerat system förbättrar försörjningstryggheten för både livsmedel och energi. Vi kan vara med och skapa nya jobb på landsbygden och öka intäkterna inom lantbruks- och livsmedelsnäringen.

Jordbruket i Västra Götaland och Midtjylland har stor potential att bidra till ökad produktion av bioenergi. Ska detta kunna ske på ett hållbart sätt behöver vi finna vägar att använda fleråriga grödor  framför ettåriga. Odling av ettåriga grödor innebär att marken måste plöjas varje år vilket ökar emissionen av koldioxid till atmosfären, det skadar markens bördighet och vattenhållande förmåga vid torka. Det bidrar också till näringsläckage och förbrukar mycket fossilt bränsle. De ettåriga grödorna besprutas också i stor utsträckning med bekämpningsmedel mot ogräs. Gräs, klöver och andra baljväxter som nyttjar en större del av växtsäsongen fångar dessutom upp dubbelt så mycket solljus (via fotosyntes) vilket ökar inlagring av kol från atmosfären.

Våren 2017 invigdes en pilotanläggning för att raffinera färskt gräs på Aarhus Universitets forskningscentrum AU Foulum. Testpiloten har fungerat som ett proof-of-concept som visar att det fungerar bra. För att komma vidare i utvecklingen av en effektiv systemlösning för grön bioraffinering krävs en större test- och demonstrationsanläggning. Genom etablering av en gårdsbaserad testanläggning i Västra Götaland byggs en fysisk infrafstruktur för effektiv utveckling och demonstration av grön bioraffinering i området. Under våren 2018 drevs ett förprojekt som tog fram beslutsunderlag för byggande av en testpilot på Naturbruksskolan Sötåsen som ägs av Västra Götalandsregionen. Med satsningen stärker vi skolornas roll som kompetenscentra för de gröna näringarna.

Konceptet bygger på en stark idé, men tillämpningarna och förutsättningarna för att kommersialisering beror i hög grad på samverkan med lokala producenter av biomassa, forskare och bioenergiföretag. KASK-områdets kommuner har också ett stort intresse i att främja en hållbar produktion, som kan bidra till att bibehålla ett konkurrenskraftigt lantbruk som uppfyller miljömål gällande vattenmiljö och klimat. Skive Kommune är ett gott exempel som går före i omställningen mot CO2-neutralitet. Utifrån ett samhällsperspektiv skapar gröna bioraffinaderier också möjligheter för ökad lönsamhet, tillväxt och nya arbetstillfällen bland landsbygdens företagande.

En ökad produktion av hållbar bioenergi, biomaterial och proteinfoder ökar försörjningstryggheten för både livsmedel och energi regionalt inom KASK-området. Större arealer av gräsmarker bidrar även till en ökad biologisk mångfald som stärker områdets attraktionskraft för invånare och turister.

De kortsiktiga målen är att:

  • bygga en fysisk infrastruktur för utveckling, demonstration och test av gröna bioraffinering bestående av dels en större anläggning vid forskningscentret AU Foulum i Midtjylland, Danmark, dels en mer gårdsbaserad vid Natubruksskolan Sötåsen, Sverige.
  • visa på kretsloppssystem för produktion av bioenergi där råvaran kommer från gräsmarker (gräs, klöver, och andra fleråriga baljväxter). Kretsloppssystemet kommer också visa hur man ur samma process kan få fram ett högvärdigt proteinfoder som kan produceras regional och minska vårt beroende av sojaimport.
  • skapa en upparbetad samverkan inom forskning, producenter av biomassa, bioenergiföretag samt stora livsmedels- och foderföretag med fokus på att bättre tillvarata jordbrukets potential att bidra till produktion av förnybar energi.

Projektpartners

Inom projektet arbetar åtta partners från Sverige och Danmark.

Agroväst Livsmedel AB

Agroväst är lead partner och har det övergripande projektledningsansvaret. Agroväst ansvarar också för övergripande kommunikation och informationsspridning i Sverige och Norge.
Agroväst är ett utvecklingsbolag med lång erfarenhet av att driva både nationella och internationella projekt inom de gröna näringarna. Företaget driver även egna forsknings- och innovationsprogram med målsättning att öka lantbrukets lönsamhet, långsiktigt och hållbart.

Institut for Agroøkologi och Institut for ingeniørvidenskab

Aarhus Universitet driver delaktiviteter som rör produktionsprocessen i bioraffinadering, leder optimering och tester i samarbete med övriga partners. Inom universitet finns också viktig expertis inom systemanalyser (LCA, Carbon Footprint etc) för nya produkter och produktionsprocesser.
Aarhus Universitet är en av världens tio bästa universitet och har en lång tradition av partnerskap med några av världens bästa forskningsinstitutioner och universitetsnätverk. Aarhus Universitet lägger stor vikt vid ett tätt samarbete med näringslivet och ett starkt engagemang i samhällsutvecklingen.

Inom styrkeområdet Energy in a Circular Economy samlas forskare i institutionsöverskridande projekt som inriktas mot energisystemomvandling för en hållbar framtid. Chalmers har varit drivande inom förprojektet och tillför projektet kompetens inom områdena mark- och biogasanvändning, energisystem, energiteknik samt metoder för systemanalys och bedömning av hållbarheten hos biomassabaserad produktion.
Chalmers har omfattande erfarenhet av internationell forskningssamverkan inom ramen för EU-projekt, och forskningsnätverk.

Hushållningssällskapet Sjuhärad

Hushållningssällskapet Sjuhärad tillför kompetens inom biogasproduktion, fältförsök och bidrar med sitt rådgivarnätverk viktiga förutsättningar för kunskapsförmedling till landsbygdens företagare. I projektet bidrar man med olika försök för att mäta biogaspotentialen och bedöma foderkvaliteten genom lagringsstudier av de förädlade produkterna.

 

Naturbruksförvaltningen med Naturbruksskolan Sötåsen blir platsen för den svenska noden av utvecklingsplattformen för bioraffinering. Här kommer även vallgrödor att odlas som ska ingå i de utfodringsförsök som ingår i projektet, som också de kommer att göras här i samverkan med SLU.
Kompetenscentrum inom Naturbruksförvaltningen arbetar i nära samverkan med intressenter inom forskning, nätverkande och fortbildning för att nå Västra Götalands mål om att bidra till långsiktigt hållbar energiförsörjning och bidra till energiomställningen genom egen omställning och genom utbildning inom energiområdet.

Skivekommune | Green Valleys 2.0

Skive Kommune

För att säkra renare vatten i vattendrag och sjöar arbetar man i Skive Kommune med att utforma en ny form av naturbruk inom utsatta områden. Genom att bättre utnyttja potentialen i gräsmarker vill man bidra till en högre andel naturligt kväve till jord och planta och på så sätt minska näringsläckage till grundvattnet.
Skiva Kommune arbetar redan idag aktivt i flera närliggande projekt och har ett viktigt upparbetat nätverk inom värdekedjan för biogasproduktion. Skive Kommune ansvarar för kommunikation och informationsspridning om projektet i Danmark.

Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)

SLU har expertkompetens inom gräsmarker, grovfoder samt utfordning och nutrition hos idisslare och enkelmagade djur. I projektet ansvarar de för de försök som kommer göras av produkter från utvecklingsplattformens test- och demonstrationskörningar. De kommer även att vara huvudansvariga för aktiviteter som rör gräsmarkers skörde- och lagringssystem med syfte att optimera energiutbytet samtidigt som proteinfoder av hög kvalitet produceras.

På SLU i Skara forskar och utbildar man kring djur, miljö och landsbygdens produktionsfrågor. Här finns samlad kunskap om ett hållbart utnyttjande av de biologiska naturresurserna inom miljö- och livsvetenskaperna.

Kontaktperson Green Valleys: Agnes Falkeberg Brolin, Agroväst Livsmedel (projektledare)

Projektledare

Agnes Falkenber Brolin projektledare | Agroväst

För mer information kontakta:
Agnes Falkenberg Brolin: Projektledare Agroväst
E-mail: agnes.falkenber@agrovast.se

Logo_Interreg_OKS_EN

Projektdokument

Programnyheter

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2024
 Agroväst. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram