Pathways

Pathways är ett europeiskt samarbetsprojekt som ska identifiera och öka hållbara metoder längs leverans- och produktionskedjorna för europeiska djurbesättningar.

I syfte att minska miljöpåverkan och samtidigt tillgodose samhällets krav på säkert, näringsrikt och överkomligt pris för kött och mejeriprodukter handlar Pathways om att identifiera och öka hållbara metoder längs leverans- och produktionskedjorna i den europeiska djurhållningssektorn.

Detta 5-åriga (2021-2026) 9 miljoner euro Horisont 2020-projekt koordineras av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och består av 31 partners från 12 länder och bidrar till EU:s från jord till bord-strategi som är kärnan i EU:s gröna giv (The Green deal). Agroväst roll är att bevaka och sprida relevant information som framkommer i projektet.

Project Pathways | Agroväst

Projektinnehåll och målsättning

Arbetet i projektet är uppdelat på flera arbetspaket och delmål.

  • Arbetspaket 1 ”Multi-actor engaement for system redesign”, kommer att fastställa och tillämpa en deltagandebaserad strategi för saminnovation, gemensamt lärande och datainsamling för att möjliggöra en snabb och effektiv övergång till förbättrade metoder inom de europeiska systemen för animalieproduktion.
  • Arbetspaket 2 ”Development and consolidation of scenario assessments for holistic solutions and pathways”, kommer att bedöma effekterna av nuvarande politik och intressentdefinierade scenarier för hållbar utveckling inom djurhållningssektorn för att identifiera och utveckla aktuella, relevanta och effektiva sätt att skapa övergång till nya produktionssystem.
  • Arbetspaket 3 ”New easurements and modelling for welfare, biodiversity, emissions and farm practices", kommer att utveckla relevanta hållbarhetsindikatorer, verktyg för beslutsstöd och övervakningsramar för att stödja en övergång till hållbarhet i europeiska system för animalieproduktion.
  • Arbetspaket 4 ”Adressing consumer behaviour, current and future diets”, kommer att bedöma konsumenternas uppfattning, näringsvärde och hållbarhetseffekter av animalieprodukter och fastställa potentiella framtida konsumentmatkorgar, inklusive deras näringsmässiga och hållbarhetsmässiga effekter.
  • Arbetspaket 5 “Farm to fork holistic Life Cycle Assessment”, kommer att genomföra en omfattande helhetsbedömning av djurhållningen i Europa för att möjliggöra en (om)utformning av djurhållningen som förenar produktivitet, hållbarhet, kvalitet och andra samhälleliga värden.
  • Arbetspaket 6 ”Assessment of the circular economy and territorial ecosystem services”, kommer att bedöma i vilken utsträckning animalieproduktionssystem kan främja en cirkulär bioekonomi och tillhandahållande av ekosystemtjänster inom planetens gränser ur ett territoriellt perspektiv över olika rumsliga skalor.
  • Arbetspaket 7 “Assessment of supply chain and market power”, kommer att identifiera innovationer, politiska hävstänger och affärsstrategier som kommer att stödja en omvälvande förändring mot mer hållbarhet och motståndskraft inom värdekedjorna för boskap i Europa.
  • Arbetspaket 8 ”Knowledge exchange, dissemination and transfer of outcomes”, underlättar dialogen mellan jordbrukare, forskare, beslutsfattare, konsumenter, medborgare och samhället för att främja kunskapsutbyte om den potentiella utvecklingen av livsmedelssystemen för boskap.


Projekt Pathways | Agroväst
Projektet Pathways har 30 partners från 12 länder

Nyheter

Forum för hållbar mat - Livestream 7 mars 2024

I syfte att minska miljöpåverkan och samtidigt möta samhällets ökande krav på säkra, näringsrika och prisvärda kött- och mejeriprodukter skapas nya vägar för att identifiera och öka hållbara metoder längs leverantörs- och produktionskedjorna inom den europeiska djurhållningssektorn.
Följ vårt forum i Bryssel live på YouTube.

Projektkoordinator

SLU-logotype

Projekt partners

Pathways Projektpartner | Agroväst
Pathways Projektpartner | Agroväst

Projektledare

charlotta.wangdahl-kommunikation | agroväst

För mer information kontakta:
Charlotta Wångdahl: Projektledare och Kommunikatör Agroväst
E-mail: charlotta.wangdahl@agrovast.se

Emma Hansson-CEO | Agroväst

För mer information kontakta:
Emma Hansson: Projektdeltagare Agroväst
E-mail: emma.hansson@agrovast.se

Programnyheter

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2024
 Agroväst. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram