Nöt- och lammköttsprogrammet

Nyheter

Gröna bioraffinaderier - en grön giv för jordbruket

23 oktober 2020 slöts en överenskommelse inom EU:s miljöråd som sägs sätta ramarna för hur EU ska lyckas bli klimatneutralt senast 2050. Vid mötet fastslogs även strategin för biologisk mångfald...

Läs mer...

Agroväst som klustermotor för västsvenskt lantbruk

Sedan 1992 har Agroväst haft uppdraget att identifiera och konkretisera behov och utmaningar inom de gröna näringarna i Västsverige. Detta genom sju forsknings- och innovationsprogram som i direkt samverkan med...

Läs mer...

Gräs är guld - om biologisk mångfald och betesdjur

I årets digitala upplaga av Skaras akademiska vecka, Smedjeveckan, kan du lyssna till många intressanta föredrag från flera olika forskningsområden. Ett av fördjupningsföredragen handlar om varför betesdjur i våra marker...

Läs mer...

Programmets syfte

Nöt- och lammköttsprogrammet ska förbättra lönsamheten i den svenska produktionen. Produktionsstyrning blir allt viktigare inom animalieproduktionen liksom produktkvalitet. Agrovästs nöt- och lammköttsprogram bedrivs i nära samarbete med SLU Skara, där SLUs forskningsstation Götala nöt- och lammköttscentrum spelar en central roll. På Götala har det bedrivits försök inom nötköttsproduktion i snart ett halvt decennium och sedan 2005 finns det även får på forskningsstationen.

Arbetssätt

Nöt- och lammköttsprogrammet ska vara en arena som samlar aktörer med intresse för nöt- och lammkött med utgångspunkt i forskningsverksamheten som bedrivs på Götala och SLU i Skara. Nöt- och lammköttsprogrammet ska vara en plattform för samverkan mellan aktörer som påverkar köttproduktionen och använda olika aktörers kompetenser, vara katalysator och få till stånd aktiviteter som utan samordning inte skulle ha skett.

Långsiktiga effektmål

  • Regionens nöt- och lammköttsproduktion har ökat sin konkurrenskraft
  • Näringens aktörer har fått ökad kunskap om faktorer som påverkar köttkvaliteten hos nötkreatur och lamm
  • Näringens aktörer har fått ökad kunskap om ”Djur som naturvårdare” – hur vi kan uppnå så stor miljönytta som möjligt och samtidigt få en lönsam produktion

Programmets styrgrupp

Dan Waldemarsson, SNP Styrelseledamot, Ordförande
Annelie Carlsson, Länsstyrelsen
Johan Stegard, Lantbrukare
Maria Edman, Fåravelsförbundet
Sofia Kämpe, Agroväst
Lennart Pettersson, Fårproducent (Götalaanknuten)
Elöd Szántó, Gård och Djurhälsan
Katarina Arvidsson Segerkvist, SLU
Mikael Johansson, Lantbrukare, Dikalvsproducent

Projekt i programmen

Uppfödningens inverkan på köttkvalitet på lamm

Läs mer

Gårdsanpassad värmebehandling av åkerböna och raps

Läs mer

Automatiska vägningar och selektiv avmaskning

Läs mer

Gårdsanpassad värmebehandling av åkerböna till kalvar

Läs mer

Nötköttsproduktion baserad på mjölk- och köttraskorsningsstutar

Läs mer

Helsädesensilage och gräsensilage till får skördat vid olika mognadsstadier

Läs mer

Utfodring av ensilage och halm mixat respektive separat utfodrat under dräktigheten

Läs mer

Programnyheter

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2021
 Agroväst. All rights reserved. Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.