Programmets syfte

Den svenska trädgårdsbranschen består av tre delbranscher: trädgårdsnäringen, utemiljöbranschen och fritidsodlingen. Programmet Tillväxt Trädgård är ett samarbete mellan näringsliv och akademi med syfte att skapa tillväxt och hållbar utveckling i trädgårdsbranschen med fokus på aktiviteter i trädgårdsnäringens primärproduktion.
Ett utökat och fördjupat samarbete mellan akademi, näringsliv och samhälle ska stimulera en kunskapsbaserad utveckling som bygger på forskning, utbildning och rådgivning. Genom detta samarbete skapas också förutsättningar för ökad konkurrenskraft och tillväxt genom innovationer och nytänkande. Ett viktigt mål är att öka värdet av produkter och tjänster inom sektorerna frukt, bär, grönsaker, potatis, prydnadsväxter, plantskoleväxter och andra delar av trädgårdsnäringen. Detta kan åstadkommas genom fler och mer profilerade och förädlade produkter som ökar de svenskodlade trädgårdsprodukternas värde på fler marknader. Det finns också goda möjligheter att utveckla nya och fler gröna tjänster. Trädgårdsbranschen som helhet ska i ökad utsträckning bidra till en hållbar samhällsutveckling med närproducerad, sund och klimatsmart mat och hälsofrämjande gröna miljöer.
Programmet harmonierar med den nationella strategiplanen för trädgårdsnäringen (Tillväxt Trädgård) och bedrivs i nära samverkan med SLU.

Arbetssätt

Forsknings- och innovationsprogrammet ”Tillväxt trädgård väst” ska vara en arena som samlar aktörer med intresse för trädgårdsnäringen. Programmet ska använda olika aktörers kompetenser, vara katalysator och få till stånd aktiviteter som utan samordning inte skulle ha skett.

Långsiktiga effektmål

• Antalet produkter och tjänster som produceras inom trädgårdsnäringen har ökat.
• Antalet företag inom trädgårdsnäringens primärproduktion har ökat.
• Företagen inom trädgårdsnäringens primärproduktion har ökat sin konkurrenskraft.

Programmets styrgrupp

Gunilla Nordberg, lantbrukare på Erikstorp, ordförande,
Inge Erlandsson,  Mellansvenska Odlare ek. för.
Tomas Johansson, RISE,
Jan Hill, Länsstyrelsen,
Gunnel Marwen Kastenmann, Västra Götalandsregionens Naturbruksförvaltning,
Kristine Ivarsson, verksamhetsledare Tillväxt Trädgård Väst.