Avslutade projekt Mjölk

Utvärdering av databaserat verktyg för ekonomiska utslagsbeslut

Mjölkproducenter ställs inför frågan när det är dags att sluta inseminera en mjölkko och istället slakta den, för att ersätta med rekrytering. För att få bästa ekonomiska utfall krävs det att hänsyn tas till ett stort antal olika faktorer vid beslutsfattandet. Ett databaserat beräkningsverktyg som kan anpassas för de gårdsspecifika gårdsförutsättningarna skulle kunna underlätta beslutsfattandet.

 Fröblandningar för proteinvallar

Projekten, som utförs på Rådde Gårde (HS Sjuhärads försöksgård utanför Länghem) går ut på att pröva olika vallfröblandningar med anpassad kvävegiva för skörd av protein och energi. Försöken anlades 2010 och 2011 och varar i två-tre vallår.

Effekt av kvävegödsling, skördenummer och ensilering på proteinets kvalitet i baljväxt/gräsvall

Försöket genomfördes 2013 på Rådde Gård för att undersöka om det blir skillnader i proteinkvalitet i blandvallar om vallen gödslas med en hög kvävegiva eller om baljväxtandelen ökas i vallen. Vidare undersöks eventuella skillnader i proteinkvalitet mellan första, andra och tredje skörd, samt effekt av förtorkning, ensilering och typ av tilsatsmedel i blandvallar, gödlsade med liten eller hög kvävegiva.

Lusern som proteingröda

Frågeställningen som vi vill besvara är om lusernsorter skiljer sig åt i etablering och produktion när de odlas på jord som inte är typisk "lusernjord" och om extra växtnäringstillförsel behövs för sorterna. 13 olika lusernsorter och en rödklöversort jämfördes. Försöken anlades 2010 på Rådde Gård i Sjuhärad samt på Rössberga gård utanför Floby och pågick i tre år.

Näringskvalitet i rödklöversorter och lusernsorter - sortskillnader i protein- och fiberkvalitet

Vid ett par olika tidpunkter, 2012 och 2013, i första och andraskörd samt i tredjeskörd undersöks näringskvaliteten i olika rödklöversorter och lusernsorter på Rådde Gård. Fokus läggs på protein och proteinkvalitet samt fiber och fiberkvalitet.

Effekt av ensilagets snittlängd på tillsatsmedels inverkan på ensilagekvalitet

Ett försök utfördes på SLU, Skara, där långstråigt (liknande rundbalsensilage) och hackat material (liknande plansiloensilage) ensilerades med olika tillsatsmedel i småsilor under andraskörden 2012. Den hygieniska kvaliteten i ensilagen studeras.

Fosforreglernas relevans i djurtäta områden

En kartläggning av problematiken på gårdar i lättjords / mellanbygdsområden med stor djurhållning utförs.
Ensilagets proteinkvalitet och dess inverkan på mjölkkors kväveeffektivitet, avkastning och hälsa
Ett utfodringsförsök på Lantmännens försöksgård Nötcenter Viken utanför Falköping utförs under våren 2014 för att undersöka om gräs/klöver ensilage som behandlats med tillsatsmedel förbättrar proteinkvaliteten i ensilaget och därmed har effekt på kväveeffektivitet och mjölkavkastning hos mjölkkor.

Cellhalt i tankmjölk

Cellhalten i tankmjölk kartläggs på samtliga mjölkkogårdar inom Falköping och Gäsene Mejeriers område, som en förstudie till ett eventuellt fortsatt projekt för att undersöka om det råder samband mellan hygien i foder och stallmiljö med mjölkens cellhalt.

 Ensilagets proteinkvalitet och dess inverkan på mjölkkors konsumtion, avkastning och mjölksammansättning

Projektledare: Elisabet Nadeau, Inst. för HMH, SLU Skara

I projektet, som utfördes på Nötcenter Viken 2010-2011, studerades effekt av tillsatsmedel på proteinkvaliteten i gräsensilage samt dess effekt på mjölkkors proteinutnyttjande och hälsa.

Dokumentation av kalvarnas hälsa på Viken

Projektledare: Annika Arnesson, Inst. för HMH, SLU Skara

Inhysningen för kalvarna på Nötcenter Viken från inomhusmiljö till utomhusmiljö. Noggrann uppföljning av kalvhälsan gjorde det möjligt att göra jämförande studier före och efter byte av inhysningssystem.

Fälttest för RS-virus

Projektledare: Per Arnesson, Växa Sverige och Annika Arnesson, Inst. för HMH, SLU Skara

Ett fälttest har utförts på samtliga gårdar inom Falköping och Gäsene Mejeriers områden. Målet var att visa på hur friska besättningar kan fortsätta att vara friska, samt hur infekterade besättningar kan skötas.

Torv som strömedel

Projektledare: Annika Arnesson, Inst. för HMH, SLU Skara

Torv som strömedel i stället för sågspån, hur påverkar detta juverhälsa och klövhälsa hos korna? En studie har utförts på en mjölkgård med två mjölkningsrobotar.

Effekt av ensilagets snittlängd på tillsatsmedels inverkan på enilagekvalitet

Projektledare: Elisabet Nadeau, Inst. för HMH, SLU Skara

Ett försök har utförts på SLU, Skara, under sommaren 2010, där långstråigt (liknande rundbalsensilage) och hackat material (liknande plansiloensilage) ensilerades med olika tillsatsmedel i småsilor. Den hygieniska kvaliteten i ensilagen och benägenhet för varmgång i ensilagen efter öppning av silorna studerades.

Ensilering av majs skördad vid olika mognadsstadier och med tillsats av olika ensileringsmedel

Projektledare: Elisabet Nadeau, Inst. för HMH, SLU Skara

Projektet, som är ettårigt, utförs i Skara 2009 och ingår i ett större tvåårigt projekt som startade 2008 och utförs i samarbete mellan samtliga SLU orter och Hushållningssällskapen med odlingsplatser i Kristitanstad, Skara och Västmanland.
Övriga finansiärer: Partnerskap Alnarp och SLF.

Planerad resultatförmedling
Slutredovisning 2010
Examensarbete inom agronomprogrammet vid HMH. SLU Skara och vetenskaplig internationell publicering

Grovfodermajs – från odling till utfodring på mjölk- och köttdjursgårdar

Projektledare: Bengt-Ove Rustas, Elisabet Nadeau och Annika Arnesson, Inst. för HMH, SLU Skara, Christian Swensson, SLU Alnarp och Ann Nyman, SVA
Tvåårigt projekt på 25 mjölk- och köttdjursgårdar från Sörmland till Skåne i samarbete med lokala rådgivare som intervjuade lantbrukarna och provtog ensilage. Dessutom utförde två lantmästarstudenter partikelstorleksbestämning i ensilaget samt provtog ensilage för analys av jäst- opch mögelsvampar i ensilagen.

Övriga finansiärer: Agroväst, Partnerskap Alnarp, Agroöst och KSLA

Resultatförmedling
Bengt-Ove Rusats, sLU Skara presenterade delresultat från projektet vid majsseminarium i Stockholm den 4 mars 2008 anordnad av Lantmännen.
Resultat från projektet inklusive resultat från examensarbetet vid Alnarp presenterades vid majsworkshop på Götala den 8 maj 2008 av Bengt-Ove Rustas, Annika Arnesson, Anna Hansson och Martina Schmidt Detlefsen. 50 deltagare på worksopen

Elisabet Nadeau presenterade resultat vid en fältdag om majs på Marbäck, Ulricehamn i början av september 2008 med ca 50 deltagare och anordnad av HS Sjuhärad och Södra Älvsborgs Husdjur samt vid en majsdag på Nygård, Vittskövle den 17 september 2008 med ca 100 deltagare, arrangerad av HS Kristianstad och Partnerskap Alnarp.
Bengt-Ove Rusats presenterade resultat från projektet vid Svenska Vallföreningens årsmöte den 4 november 2008 på SLU Skara.
Elisabet Nadeau presenterar projektresultat vid Svensk Mjölks Djurhälso- och Utfodringskonferens, Ultuna, Uppsala 26-27 augusti 2009.

Publikationer
Hansson, A och Schmidt Detlefsen, M. 2008. Majsensilage – partikelstorleksfördelning och hygienisk kvalité. Sveriges lantbruksuniversitet, LTJ-fakulteten, Alnarp. 15 ECTs
Jakobsson, L. 2008. Välbesökt årsmötesseminarium i Skara. Svenska Vallbrev Nr. 6.

Artiklar i tidningarna Jordbruksaktuellt och ATL, notis i tidningen Nötkött
Artikel i kompendiet från Svensk Mjölks D & U konferens 2009.
Slutredovisning 2009

Foderförbrukning och tillväxt hos ungnöt som utfodras med ensilage av timotej eller rörsvingelhybrid

Projektledare: Jan Jansson, HS Sjuhärad. Anders Bengtsson, Södra Älvsborgs Husdjur och Elisabet Nadeau, Inst. för HMH, SLU Skara är engagerade i projektet.
Tvåårigt projekt som startade hösten 2007
Övriga finansiärer: Scandinavian Seed, HS Sjuhärad

Resultat från första året visar att tillväxten varit bra i båda vallfoderalternativen och att skillnad i tillväxt var liten mellan grupperna. Skillnad i foderkonsumtion beror med stor sannolikhet på skillnad i ts-innehåll och näringsvärde i de utfodrade ensilagepartierna och inte på gröda. Projektet upprepas vintern 2008/09.

Resultatförmedling
Resultat från projektet presenteras vid styrgruppsmöten.
Presentation under fältdag på Lövsta under Europeiska Grovfoderkonferensen i Uppsala 9-12 juni 2008
Jan Jansson, HS Sjuhärad, presenterade resultat från projektet vid Svenska Vallföreningens årsmöte den 4 november 2008 på SLU Skara.

Publikationer
Jakobsson, L. 2008. Välbesökt årsmötesseminarium i Skara. Svenska Vallbrev Nr. 6.
Artikel i Sjuhäradsklövern 2008, tidningen Nötkött och Svenska Foders ”TIDNING” #2, 2009.
Flera notiser och artiklar i fackpressen
Slutredovisning 2009

Effekt av förtorkningsteknik på ensilagekvaliteten – försök på två gårdar

Projektledare: Elisabet Nadeau, Inst. för HMH, SLU Skara och Jan Jansson, HS Sjuhärad

Annika Arnesson, Inst. för HMH är engagerad i projektet. Studien utfördes på Änkegården, Skara och Torp, Sjuhärad under första respektive andra skörd 2008. Projektet planeras att upprepas under 2009.

Resultatförmedling
Elisabet Nadeau presenterade resultat från projektet vid Svenska Vallföreningens årsmöte den 4 november 2008 på SLU Skara. Resultaten presenterades även vid de tre ensileringskurserna i Falköping respektive Gäsene 16,17 och 18 mars 2009.

Publikationer
Jakobsson, L. 2008. Välbesökt årsmötesseminarium i Skara. Svenska Vallbrev Nr. 6.

Sporprojektet – vad har gårdar utan problem som gårdar med problem inte har?

Projektledare: Annika Arnesson och Elisabet Nadeau, Inst. för HMH, SLU Skara samt Anders Bengtsson och Kristina Hansson, Södra Älvsborgs Husdjur

Treårigt projekt som startade våren 2007 där hela kedjan från stallgödselspridning i vallen på våren, vallskörd och ensilering samt utfodring och mjölkkvalitet studeras på 15 gårdar i Falköpings mejeriområde och 8 gårdar i Gäsenes mejeriområde.

Resultat från projektet visar att uppförökningen av sporer börjar vid ensilering och att hygienen vid foderhantering är viktig.

Resultatförmedling
Resultat från projektet presenteras vid styrgruppsmöten.

Information om projektets uppläggning och genomförande samt hittills uppnådda resultat presenterade Annika Arnesson och Elisabet Nadeau vid 2007 års medlemsmöten i Åsle Tå och Varnhem samt vid 2008 års medlemsmöte i Falköping för Falköpings mejeri. Motsvarande presentationer har gjorts av Anders Bengtsson, Södra Älvsborgs Husdjur vid medlemsmötena i Gäsene mejeri.

Projektets genomförande och hittills uppnådda resultat presenterades av Annika Arnesson vid en temadag om Grovfoder på Rådde Gård, Sjuhärad den 20 februari 2008. Redovisning av hittills uppnådda resultat från projektet till VD Tomas Andersson, Falköpings mejeri den 30 april 2008. Hittills uppnådda resultat i projektet presenterades av Annika Arnesson och Anders Bengtsson vid Svenska Vallföreningens årsmöte den 4 november 2008 på SLU Skara.

En ensileringskurs anordnades tillsammans med Länsstyrelsen i Västra Götaland. Förutom resultat från sporprojektet presenterades senaste nytt på maskinsidan vid ensilageskörd samt ensileringsförlopp och betydelsen av användning av tillsatsmedel. Kursen hölls vid tre tillfällen, 16 och 17 mars för Falköpings mejeris medlemmar och den 18 mars för Gäsene mejeris medlemmar.

Slutredovisning 2010

Publikationer
Annika Arnesson har tillsammans med övriga projektdeltagare skrvit en 4-sidig broschyr med sammanfattande resultat från första försöksåret samt råd inför årets vallsäsong. Broschyren med titeln ”Senaste nytt på sporfronten inför sommaren” skickades ut med mjölkbilen till samtliga leverantörer i Falköpings och Gäsenes mejeriområden maj 2008.

Vallinsåddens utveckling vid olika helsädesalternativ

Projektledare: Jan Jansson, HS Sjuhärad och Elisabet Nadeau, SLU Skara
Tvåårigt projekt på Rådde, HS Sjuhärad där etablering och avkastning i insådd vall utvärderas vid olika skördetidpunkter hos skyddsgrödan.
Övrig finansiär: Försök i Väst

Resultatförmedling
Resultaten har presenterats vid styrgruppsmöten.

Jan Jansson presenterade projektet till europeiska grovfoderforskare vid besök på Rådde gård den 6 juni 2008 under förturen i västra Sverige till Europeiska Grovfoderkonferensen i Uppsala.
Slutredovisning 2009

Vårsådda helsädesgrödor

Projektledare: Jan Jansson, HS Sjuhärad och Elisabet Nadeau, SLU Skara
Tvåårigt projekt på Rådde, HS Sjuhärad där avkastning och näringsvärde hos olika helsädesgrödor utvärderas.
Övrig finansiär: Försök i Väst

Resultatförmedling
Resultat från första året har presenterats vid styrgruppsmötet den 17 januari 2008 samt vid en temadag om Grovfoder på Rådde Gård, Sjuhärad den 20 februari 2008.
Jan Jansson, HS Sjuhärad och Elisabet presenterade projektet till europeiska grovfoderforskare vid besök på Rådde gård den 6 juni 2008 under förturen i västra Sverige till Europeiska Grovfoderkonferensen i Uppsala.
Slutredovisning 2009

Inhysning av spädkalvar

Projektledare: Bertil Petterson, Länsstyrelsen Västra Götaland och Per Arnesson, Freja Husdjur. Även engagerade är Annika Arnesson och Elisabet Nadeau, Inst. för HMH, SLU Skara
Ett projekt som utfördes under vårvintern 2009 som ett studentarbete av Claes Arnesson och Frida Ekström vid Biologiska yrkeshögskolan i Skara i form av en intervjuundersökning på 25 gårdar.

Resultatförmedling
Projektet kommer att redovisas för mjölkprogrammets styrgrupp i Skara den 17 juni 2009.

Stärkt konkurrenskraft inom mjölk och kött i Sjuhärad

Projektledare: Roy Olausson och Ola Hallin, HS Sjuhärad
Anders Bengtsson, Södra Älvsborgs Husdjur, Jan Jansson, HS Sjuhärad och Karl-Ivar Kumm, Inst. för HMH, SLU Skara är engagerade i projektet.

Övriga finansiärer: Sparbanksstiftelsen i Ulricehamn och HS Sjuhärad
Treårigt projekt som startade våren 2007
Slutredovisning 2010

Ensilering av trindsäd/korn

Projektledare: Elisabet Nadeau, SLU Skara, Ola Hallin och Jan Jansson HS Sjuhärad
Ensilering i småsilor av korn i blandning med ärt, åkerböna eller vicker med tillsats av syra, bakteriepreparat eller inget medel utfördes i ovanstående projekt på Rådde i juli 2007.

Resultatförmedling
Elisabet presenterade resultat från projektet vid Vallföreningens årsmöte den 4 november 2008 vid SLU i Skara och presenterar projektet muntligt vid XV internationella ensilagekonferensen i Madison, WI, USA, 27-29 juli 2009.

Publikationer
Artikel i Jordbruksaktuellt 2009 och slutredovisning 2009.
Jakobsson, L. 2008. Välbesökt årsmötesseminarium i Skara. Svenska Vallbrev Nr. 6.

Nadeau, E., Hallin, O. and Jansson, J. Whole-crop legume/barley silages ensiled with different additives. 2009. Proceedings of XV International Silage Conference, Madison, WI, USA, 27-29 July 2009. (Muntlig presentation av E. Nadeau.)

Drankgivans och vallfoderkvalitetens effekt på konsumtion och produktion hos mjölkkor

Projektledare: Michael Murphy och Tomas Andersson, Lantmännen samt Elisabet Nadeau, SLU Skara
Projektet, som utfördes på Nötcenter Viken, genererade resultat som visar att 1-2 kg torkad drank i kombination med ett anpassat gräsensilage rekommenderas för att bibehålla ett bra foderutnyttjande samt erhålla en bra fetthalt och proteinhalt i mjölken samtidigt som mjölkens ureahalt hålls under kontroll.

Resultatspridning
Har publicerats som ett examensarbete inom agronomprogrammet vid Inst. för husdjurens miljö och hälsa, SLU Skara samt som referat till American Dairy and Animal Science Meetings i San Antonio, Texas, USA. Tomas Andersson har presenterat projektet vid Dairy and Animal Science Meetings i Texas, USA, rådgivar- och lantbrukarträffar, vid Vallföreningens sommarmöte på Viken. Elisabet Nadeau presenterade projektet till europeiska grovfoderforskare vid besök på Nötcenter Viken den 7 juni 2008 under förturen i västra Sverige till Europeiska Grovfoderkonferensen i Uppsala.
Projektet har redovisats muntligt inför styrgruppen Mjölk, Agroväst. Publicering som vetenskaplig artikel planeras.

Publikationer
Carlsson, M. 2007. Drankgivans och vallfoderkvaliténs effekt på konsumtion och produktion hos mjölkkor. Studentarbete 129. Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, Avdelningen för produktionssystem. 43 s.

Andersson, T., Murphy, M., Nadeau, E. and Carlsson, M. 2007. Dried distillers grains + solubles from wheat fed to dairy cows. p. 452. J. Anim. Sci. Vol. 85, Suppl. 1 / J. Dairy Sci., Vol. 90, Suppl. 1 / Poult. Sci. Vol. 86, Suppl. 1.ADSA PSA AMPA ASAS Annual Meeting, July 8-12, San Antonio, TX, USA. (Muntlig presentation av T. Andersson).

Skördeteknikens och ensileringens effekt på produktion och mjölkkvalitet hos högavkastande mjölkkor

Projektledare: Michael Murphy och Tomas Andersson, Lantmännen samt Elisabet Nadeau, SLU Skara
Övriga finansiärer: Lantmännen Maskin, Lantmännen Lantbruk/Växtodling, Addcon Nordic, Perstorp, VL-stiftelsen

Projektet utfördes på Nötcenter Viken. Utifrån projektresultaten rekommenderar vi att lägga in vallensilage förtorkat med bredspridningsteknik och med tillsats av ensileringsmedel.

Resultatspridning
Projektet har publicerats som ett examensarbete inom agronomprogrammet vid Inst. för husdjurens miljö och hälsa, SLU Skara och som artiklar och notiser i fackpressen samt utskick till rådgivare. Elisabet Nadeau presenterade projektet till europeiska grovfoderforskare vid besök på Nötcenter Viken den 7 juni 2008 under förturen i västra Sverige till Europeiska Grovfoderkonferensen i Uppsala. Elisabet presenterade också projektet vid Svenska Vallföreningens årsmöte den 4 november 2008 på SLU Skara.

Publikationer
Gustavsson, S. 2008. Effekt av förtorkningsteknik och tillsatsmedel på ensilagekvalitet samt konsumtion och produktion hos mjölkkor. Studentarbete 140. Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, Avdelningen för produktionssystem. 59 s.

Murphy, M., Nadeau, E. and Gustavsson, S. 2009. Effects of pre-wilting technique and additive on grass silage quality, intake and yield by dairy cows. Proceedings of XV International Silage Conference, Madison, WI, USA, 27-29 July 2009. (Poster presentation)

Jakobsson, L. 2008. Välbesökt årsmötesseminarium i Skara. Svenska Vallbrev Nr. 6.

Vallensilagets struktur och dess inverkan på ätbeteende och onormala beteenden hos mjölkraskvigor

Projektledare: Per Peetz Nielsen och Lena Lidfors, Avd. för etologi och djurskydd, samt Elisabet Nadeau, avd. för produktionssystem, HMH, SLU Skara
Övrig finansiär: Forskningsrådet Formas

Projektet bestod av två försök, vilka utfördes hos Claes Johansson, Änkegården, ordf. Mjölkprogrammet respektive Uddetorps naturbruksgymnasium.
Resultat: Mjölkraskvigor som utfodras med långstråigt gräsensilage behöver mer tid till att äta än kvigor som utfodras med korthackat ensilage. Detta behövs tas hänsyn till när dimensionering av foderbordutrymme planeras.

Resultatförmedling
Projektet har publicerats som två examensarbeten vid Inst. för husdjurens miljö och hälsa, SLU Skara. Malin har presenterat försöket på Änkegården vid 19th Nordic Symposium of ISAE, SLU Skara. Dessutom har projektet redovisats muntligt inför styrgruppen Mjölk, Agroväst. Per Peetz Nielsen har presenterat båda försöken som en poster vid den 22 Europeiska Grovfoderkonferensen i Uppsala den 9-12 juni 2008.

Publikationer
Gustavsson, M. 2007. Ensilagestrukturens inverkan på ätbeteende och beteendestörningar hos mjölkraskvigor. Studentarbete 127. Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, Avdelningen för produktionssystem. 42 s.

Lidback, F. 2007. Inverkan av ensilagets partikelstorlek på beteende och beteendestörningar hos mjölkraskvigor. Studentarbete 133. Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, Avdelningen för produktionssystem. 47 s.

Gustavsson, M., Nielsen, P. P., Nadeau, E., Thierfelder, T. and Lidfors, L. 2007. Influence of silage structure on feeding behaviour and stereotypies in dairy heifers. 19th Nordic Symposium of ISAE. January 24-26, 2007, Swedish University of Agricultural Sciences Skara. (Oral by M. Gustavsson).
Nielsen, P., Nadeau, E., Gustavsson, M., Lidback, F. and Lidfors, L. 2008. Influence of
silage structure on feeding behaviour and abnormal behaviours. Grassland Science in Europe,
Vol. 13, pp. 837-839.

Programnyheter

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2024
 Agroväst. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram