Green Valleys koncept

Green Valleys är ett EU-projekt som under 2018-2021 etablerat en utvecklingsplattform för bioraffinering. Med en anläggning i Töreboda, Västra Götaland och en i Foulum, MidtJylland kan vi demonstrera hur bioraffinering kan utnyttja gräsmarker till att leverera hållbart producerade energiprodukter och proteinfoder. 

Genom ett svensk-danskt forskningssamarbete visar vi hur cirkulär grön bioekonomi kan utnyttja lantbrukets potential. Vi utför system- och lönsamhetsanalyser som visar både klimat- och miljönyttan och affärsmöjligheterna i regionalt odlade vallgrödor där gräset förädlas till hållbar energi och högvärdigt foder.

Är du nyfiken på hur det fungerar?

Se filmen som beskriver hur vi kan utnyttja vallens potential för ökad regional bioenergiproduktion och samtidigt få ut värdefulla produkter genom raffinering av gräs- och baljväxter:

Film som presenterar konceptet

3 separata lunchwebbinarier hölls i maj för att bjuda in intressenter till dialog om konceptet Green Valleys och affärsmöjligheterna med grön bioraffinering. Dessa finns inspelade och kan ses i efterhand. Här är länkar:

Inspelning av webbinarium 10 maj 2021

Presentationer från webbinariet:
Chalmers, Christel Cederberg

Aarhus Universitet BCE, Morten Ambye Jensen

Inspelning av webbinarium 11 maj 2021https://vimeo.com/547951897/0d36fe3155

Presentationer från webbinariet:
Sveriges Lantbruksuniversitet, Elisabet Nadeau

Chalmers, Göran Berndes

https://vimeo.com/548377727

Presentationer från webbinariet:
Chalmers, Christel Cederberg och Håkan Rosenqvist

Västra Götalands kraftsamling Klimat 2030 lyfter fram Green Valleys som ett initiativ utanför boxen i arbetet med klimatomställningen och ett hållbart lantbruk. Här har du länk till pod-casten och avsnitt 1 - Ett steg utanför boxen:

I augusti 2020 gjorde Sveriges Television ett nyhetsinslag från testanläggningen vid Naturbruksskolan Sötåsen, Töreboda. Du kan se inslaget här:

Green Valleys vänder sig till en bredd av intressenter som spänner över värdekedjan från vallfrö till mjölk och innefattar forskningsbaserad kunskap inom teknologi, agronomi och energi. Läs och ladda ner våra informationsfoldrar här:

Kontaktperson Green Valleys:

Ulrika Åkesson
Projektledare, Agroväst
ulrika.akesson@agrovast.se
0703-105630

Partners Green Valleys:

Agroväst Livsmedel AB

Agroväst är lead partner och har det övergripande projektledningsansvaret. Agroväst ansvarar också för övergripande kommunikation och informationsspridning i Sverige och Norge.
Agroväst är ett utvecklingsbolag med lång erfarenhet av att driva både nationella och internationella projekt inom de gröna näringarna. Företaget driver även egna forsknings- och innovationsprogram med målsättning att öka lantbrukets lönsamhet, långsiktigt och hållbart.

Institut for Agroøkologi och Institut for ingeniørvidenskab

Aarhus Universitet driver delaktiviteter som rör produktionsprocessen i bioraffinadering, leder optimering och tester i samarbete med övriga partners. Inom universitet finns också viktig expertis inom systemanalyser (LCA, Carbon Footprint etc) för nya produkter och produktionsprocesser.
Aarhus Universitet är en av världens tio bästa universitet och har en lång tradition av partnerskap med några av världens bästa forskningsinstitutioner och universitetsnätverk. Aarhus Universitet lägger stor vikt vid ett tätt samarbete med näringslivet och ett starkt engagemang i samhällsutvecklingen.

Inom styrkeområdet Energy in a Circular Economy samlas forskare i institutionsöverskridande projekt som inriktas mot energisystemomvandling för en hållbar framtid. Chalmers har varit drivande inom förprojektet och tillför projektet kompetens inom områdena mark- och biogasanvändning, energisystem, energiteknik samt metoder för systemanalys och bedömning av hållbarheten hos biomassabaserad produktion.
Chalmers har omfattande erfarenhet av internationell forskningssamverkan inom ramen för EU-projekt, och forskningsnätverk.

Hushållningssällskapet Sjuhärad

Hushållningssällskapet Sjuhärad tillför kompetens inom biogasproduktion, fältförsök och bidrar med sitt rådgivarnätverk viktiga förutsättningar för kunskapsförmedling till landsbygdens företagare. I projektet bidrar man med olika försök för att mäta biogaspotentialen och bedöma foderkvaliteten genom lagringsstudier av de förädlade produkterna.

Naturbruksförvaltningen med Naturbruksskolan Sötåsen blir platsen för den svenska noden av utvecklingsplattformen för bioraffinering. Här kommer även vallgrödor att odlas som ska ingå i de utfodringsförsök som ingår i projektet, som också de kommer att göras här i samverkan med SLU.
Kompetenscentrum inom Naturbruksförvaltningen arbetar i nära samverkan med intressenter inom forskning, nätverkande och fortbildning för att nå Västra Götalands mål om att bidra till långsiktigt hållbar energiförsörjning och bidra till energiomställningen genom egen omställning och genom utbildning inom energiområdet.

Skive Kommune

För att säkra renare vatten i vattendrag och sjöar arbetar man i Skive Kommune med att utforma en ny form av naturbruk inom utsatta områden. Genom att bättre utnyttja potentialen i gräsmarker vill man bidra till en högre andel naturligt kväve till jord och planta och på så sätt minska näringsläckage till grundvattnet.
Skiva Kommune arbetar redan idag aktivt i flera närliggande projekt och har ett viktigt upparbetat nätverk inom värdekedjan för biogasproduktion. Skive Kommune ansvarar för kommunikation och informationsspridning om projektet i Danmark.

Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)

SLU har expertkompetens inom gräsmarker, grovfoder samt utfordning och nutrition hos idisslare och enkelmagade djur. I projektet ansvarar de för de försök som kommer göras av produkter från utvecklingsplattformens test- och demonstrationskörningar. De kommer även att vara huvudansvariga för aktiviteter som rör gräsmarkers skörde- och lagringssystem med syfte att optimera energiutbytet samtidigt som proteinfoder av hög kvalitet produceras.

På SLU i Skara forskar och utbildar man kring djur, miljö och landsbygdens produktionsfrågor. Här finns samlad kunskap om ett hållbart utnyttjande av de biologiska naturresurserna inom miljö- och livsvetenskaperna.

Programnyheter

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2024
 Agroväst. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram