Programmets syfte

Programmet arbetar med hela kedjan från fält till mjölk. Redan 1992 startades en samverkansplattform efter rekommendationer från forskare, styrgrupp och projektråd. Därifrån gavs stöd till ett antal mindre delprojekt. Något som sedan snabbt växte till sig. Gemensamt mål för alla projekt är att skapa ett internationellt konkurrenskraftigt svenskt lantbruk med hjälp av direkt tillämpbara resultat, säger Elisabet Nadeau, programansvarig för Mjölkprogrammet.

Arbetssätt

Mjölkprogrammet ska fortsätta vara en arena som samlar aktörer med intresse för mjölkproduktion. Mjölkprogrammet ska använda olika aktörers kompetenser, vara katalysator och få till stånd aktiviteter som utan samordning inte skulle ha skett

Långsiktiga effektmål

  • Utnyttjandet av protein från vallen har förbättrats, vilket gett ökad andel gårdsproducerat protein och därmed ökad lönsamhet för lantbrukaren.
  • Kompetensen hos lantbrukare och rådgivare om grovfodrets kvalitet, djurens skötsel och hygien och dess inverkan på mjölkkvalitet samt djurhälsa har ökat.
  • Lantbrukarnas kunskaper om arronderingens betydelse för gården har ökat.

Programmets styrgrupp

Bengt Engdahl, Falköpings mejeri, ordförande
Lina Persson, Gäsene mejeri
Ola Hallin, Hushållningssällskapet Sjuhärad
Emelie Wickström, Rådgivarna i Sjuhärad
Cecilia Lindahl, Lantmännen
John Jakobsson, Konsil Scandinavia
Horst Auerbach, Konsil Europe
Monica Ocklind, Växa Sverige
Elisabet Nadeau, SLU och Hushållningssällskapet Sjuhärad