Bättre kontroll på groningsegenskaper i maltkorn

Vi utvecklar ett system där man bättre än tidigare kan förutse hur maltkornets groningsegenskaper kommer att förändras i framtiden. Eftersom groningsegenskaperna är väldigt viktiga för att maltkornet skall kunna användas, kan detta ge stora fördelar då man planerar hur man skall torka, lagra och leverera kornpartier. I vissa fall kan man låta ett parti som var tänkt som maltkorn gå till foderproduktionen istället, då sämre groning inte är några problem här.

Vi kommer framförallt att arbeta med falltalsmätning för att få en uppfattning om hur länge maltkornets kan lagras utan att förlora groningsegenskaper. Falltal är ett mått på stärkelsens förklistringsförmåga, och ger en indikation om att stärkelsen börjat brytas ner. Måttet kan ge en fingervisning om att maltkornet inte tål att lagras så länge och behöver levereras ganska snart. I projektet kommer vi att leverera data som kan användas för att förbättra kunskapen kring detta och även ta fram ett användbart redskap för att beräkna lagringsstabilitet. Detta ska kunna ge ekonomiska vinster för maltkornsproducenter, men även förbättra miljön genom att man inte levererar varor som inte kan användas som det var tänkt. Det handlar om stora spannmålsvolymer och mycket energi som används för torkning och transporter.

Projektinnehåll och målsättning

Att maltkorn gror som det ska är nog varans viktigaste egenskap begränsar oftast maltkornets användbarhet. Ofta behöver man avvakta tills den s.k. groningsvilan släppt vilket kan ta olika lång tid beroende på skörde- och lagringsförhållanden. Ofta kan det handla om ca. ett halvår efter skörd. Groningsegenskaper kan också gå förlorade, vilket också beror på lagringsförhållanden, maltkornet har olika livslängd.

Om man bedömer att maltkorn inom en inte alltför snar framtid kommer att förlora sina groningsegenskaper är det viktigt att det levereras så snart som möjligt, eller att man använder partiet som foderråvara istället.  

groningstest korn

I tidigare projekt har det visat sig att mätning av falltal vid inlagring samt vattenhalten under lagring kunde användas för att förutse maltkornets livslängd. Vid låga falltal och högre vattenhalt var livslängden betydligt kortare än om maltkornet hade högre falltal och lagrades vid lägre vattenhalt.

Dock behöver konceptet studeras mer ingående och under mer kontrollerade förhållanden. I projektet kommer vi arbeta med prover från
Lantmännens inleveranser av maltkorn på tre platser i landet, Köping, Lidköping och Helsingborg. Prover kommer att analyseras med avseende på falltal och vattenhalt vid inleverans och lagras under kontrollerade förhållanden under ca. 9 månader. Under lagringstiden tas regelbundet delprover ut för att följa hur groningsegenskaperna förändras.
Ett mindre antal prover kommer dessutom att följas mer noggrant i RISE försöksanläggning där torkning och lagring av spannmål kan studeras i pilotskala.
I denna anläggning kan man studera hur kännedom om temperatur, fukthalt och CO2 kan användas som indikatorer på hur groningsegenskaper kommer att förändras.

Målsättningen med projektet är att man baserat på projektresultaten bättre än tidigare ska kunna planera torkning lagring och utleveranser av tillgängliga maltkornspartier. På så sätt utnyttja tillgängliga resurser mer optimalt vilket ger både ekonomiska och miljömässiga vinster.

Projektpartners

RISE

Kontaktperson: Hugo Westlin

RISE logotype
Kävlinge Lantbruk, Fjärdhundra

Kontaktperson: CG Pettersson  (tidigare Lantmännen FoU)

Finansiär

Lantmännen
Lantmännen logo

Projektledare

Thomas Börjesson | Agroväst
Thomas Börjesson

Agroväst Livsmedel AB
Telefon: 070 559 85 59
E-post: thomas.börjesson[at]agrovast.se

Projektbudget: 1,3 miljoner
Projektnummer: 6460
Projektperiod: 240101-260930

Programnyheter

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2024
 Agroväst. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram