FoI-Program

Inom ramen för Agrovästs programområden jobbar vi tillsammans med lantbrukare, branschorganisationer och forskare för att initiera, finansiera och säkra ett effektivt och professionellt genomförande av utvecklingsprojekt som stärker det västsvenska lantbruket.

Ett grundläggande förhållningssätt är att respektive programområde kontinuerligt samverkar med framtidsprojekten inom SLU, så att arbetet bidrar till att nå gemensamma mål för den gröna näringen i Västra Götaland på effektivast möjliga sätt.

Inom respektive programområde finns två till tre långsiktiga effektmål. Dessa anger önskad utveckling för den gröna näringen som programmet ska bidra till. I den årliga uppföljningen av programmen beskrivs i vilken utsträckning utvecklingen är på rätt väg. Effektmålen konkretiseras i verksamhetsplaner som tas fram år från år inom respektive program/projekt.

Långsiktiga effektmål

Beskriver åt vilket håll Agroväst arbetar och vart man vill nå i respektive program/projekt inom ramen för strategiplanens tidsrymd. De långsiktiga effektmålen anger önskade effekter för den gröna näringen. Kan handla om synbara effekter i fält, om ekonomi, men också om effekter på kompetens- och kunskapsnivå hos brukaren.

Målen följs upp kontinuerligt. Går utvecklingen åt ”rätt” håll eller inte? Är lampan röd, gul eller grön för målet ifråga? Utvecklingen inom respektive program relateras till omvärldsfaktorer för att så långt som möjligt förstå vad programmens aktiviteter bidragit med och vad som är frukten av ”externa” faktorer. Effektmålen konkretiseras i verksamhetsplaner som tas fram år från år inom respektive program/projekt.

Programnyheter

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2024
 Agroväst. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram