Innovationsstöd EIP-Agri

EIP-Agri är ett innovationsstöd i landsbygdsprogrammet. Syftet är att skapa bättre kopplingar mellan forskningsresultat, ny teknik och praktiskt arbete inom jordbruk, trädgård och rennäring för att få fram bra, praktiska och innovativa lösningar på branschens utmaningar.

Agroväst har erhållit gruppbildningsstöd för flera innovationsprojekt, inom en rad olika områden. Flera har gått vidare till fullvärdiga EIP Innovationsprojekt. Läs om det pågående arbetet under EU-projekt.

Nedan en förteckning över Agrovästs aktuella gruppbildningar som är i arbete med att utvärdera nya innovationsidéer:

Grain Cloud – ett digitalt beslutsstöd för effektivare spannmålshantering

Syftet är att utveckla och testa ett digitalt beslutsstöd som stödjer lantbrukaren att styra spannmålets väg i en lagringsanläggning med syfte att optimera spannmålets kvalitet och värde, samt att kunna nyttja anläggningen mer effektivt.

Det bakomliggande problemet

Kontroll över lager och kvalitet: Spannmålsodlare och spannmålshandlare som lagrar och saluför spannmål på gårdsnivå står inför en gemensam utmaning – att ha kontroll på den vikt, volym och kvalitet som spannmålet i lagringsanläggningen har, samt att kunna spåra spannmålets väg från fält till kvarn. Nyttan av att kunna fastställa vikt och volym i ett kontinuerligt flöde i lagringsanläggningen är stor. Vikten av spannmålet används vid försäljning av spannmål. Volymen för att dimensionera transporter och lagringsplatser. Variation i vattenhalt, kornstorlek och sort ger stora vikt- och volymskillnader. När en lantbrukare beräknar sitt spannmålslager skiljer sig ofta hans uppskattning mycket från en korrekt vägd mängd. Spannmålshandlare uppger ofta att det största problem de har är att lantbrukaren angivelse av sitt lager vid försäljning sällan stämmer med det som levereras.

Flödesoptimering: Spannmålshantering på gårdsnivå ställer även stora krav på styrning och reglering av materialflöden. Olika spannmålslag, sorter och kvalitéer ska hållas åtskilda i olika lagerfickor.

Driftssäkerhet: Skördearbetet är det mest kritiska momentet för spannmålsodlarna. Vädret är en kraftfullt begränsande faktor med korta fönster för skördearbete. Skördas inte en gröda i rätt tidsfönster så försämras kvaliteten och värdet avsevärt. Överbelastning av spannmålstransportsystemet under skörden är vanligt förekommande och alltid en risk. Ett stopp i en maskin kan medföra ett totalstopp i hela spannmålsanläggningen med kostsamma reparationer och obekväma stillestånd i dagar som följd.

Spårbarhet: Det finns ett växande behov av att tydligt kunna visa spannmålspartiets historik från fält till kvarn, eller limpa. Idag finns spårbarhet på spannmålet från fält till lagringsanläggning. Däremot ingen spårbarhet från lagring till kvarn, dvs lagringshistoriken.

Vårt förslag till lösning

Den tänkta innovationen är ett digitalt beslutsstöd som stödjer lantbrukaren att styra spannmålets väg i en lagringsanläggning med syfte att optimera spannmålets kvalitet och värde, samt att kunna nyttja anläggningen mer effektivt. Genom en mobil applikation kan lantbrukaren styra flödena av spannmål, samt få kontroll på spannmålets vikt, volym, vattenhalt och andra kvalitetsparametrar i lagringsanläggningen. Genom en desktop-applikation kan lantbrukare analysera och ytterligare effektivisera lagringen av spannmål. Den tänkta innovationen gör det också möjligt att spåra spannmålets väg från fält till kvarn, vilket skapar ett ekonomiskt mervärde för lantbrukaren men också ökar livsmedelssäkerheten. Lantbrukaren får även ett kraftfullt verktyg för att få information om behov av service och förebyggande underhåll samt information om larm och uppkomna problem, i syfte att eliminera driftsstopp under det kritiska tidsfönstret skördetid.

Genomförandet av gruppbildningsaktiviteten

Projektet har jobbats fram inom ramen för samverkansprojektet SmartAgri, som drivs i samverkan mellan Agroväst, Gothia Innovation och RISE. Parter i EIP-projektet är inledningsvis Skandia Elevator och Agroväst Livsmedel AB. Under gruppbildningsfasen kommer vi att utöka innovationsgruppen och knyta till oss expertis från kompletterande kunskapsområden som är nödvändiga för att ta fram en effektiv lösning som motsvarar marknadens behov.

Goodwell – kallt, färskt och rent vatten till djur på bete

Syftet är att utveckla och testa ett system som levererar kallt, färskt och rent vatten till djur på bete och naturbete, som är beläget långt ifrån befintliga el. och vattennät, eller grävda eller djupborrade brunnar.

Det bakomliggande problemet

På många gårdar finns en enda grävd brunn, eller djupborrad brunn, där lantbrukare hämtar allt vatten och kör ut till alla djur på en eller flera betesmarker. På andra gårdar kan vattenslangar ha installerats, men det är fortfarande en och samma vattenkälla som förser hela gården med vatten. Oavsett vilken av ovanstående metoder som tillämpas är vattenförsörjningen osäker och kvaliteten på vattnet kan variera. Betesdjur flyttas vanligen flera gånger under betessäsongen. Vattenförsörjning till djur på bete är för många djurägare ett av de moment som tar mest tid. För många saknas även rutiner som gör att god vattentillgång och vattenkvalitet säkerställs. Att köra ut med vatten medför kostnader för bränsle och har därmed också en negativ klimatpåverkan.

Vårt förslag till lösning

Den tänkta innovationen är ett solcellsdrivet och flyttbart system som levererar kallt, färskt och rent vatten till djur på bete och naturbete, som är beläget långt ifrån befintliga el- och vattennät, eller grävda eller djupborrade brunnar. Systemet kommunicerar även data till lantbrukaren, såsom systemstatus, data om grundvattennivå, vattenåtgång samt vattenkvalitet.

Genomförandet av gruppbildningsaktiviteten

Projektet har jobbats fram inom ramen för samverkansprojektet SmartAgri, som drivs i samverkan mellan Agroväst, Gothia Innovation och RISE. Parter i EIP-projektet är inledningsvis Good Sweden, SLU och Agroväst Livsmedel AB. Under gruppbildningsfasen kommer vi att utöka innovationsgruppen och knyta till oss expertis från kompletterande kunskapsområden som är nödvändiga för att ta fram en effektiv lösning som motsvarar marknadens behov.

Övervakningssystem för betande djur för daglig tillsyn av djurens position och hälsa

Syftet är att utveckla och testa ett övervakningssystem för betande djur, som hjälper djurägaren att effektivt sköta den dagliga tillsynen av djurens position och hälsa. Systemet innehåller funktioner som registrerar avvikande beteende och urskiljer rörelsemönster som indikerar på risker för djurets hälsa, till exempel djurskada, sjukdom, kalvning, rovdjursangrepp, parasitangrepp eller rymning från beteshagar. Även situationer som brist på bete eller vatten, högt insektstryck eller störande omgivning.

Det bakomliggande problemet

Dagens tillsyn av betande djurs görs genom att djurägaren åker runt och letar efter sina betande djur. Om hägnet är stort och svåröverskådligt kan det ta lång tid att hitta djuren. När man hittat djuren ska hälsan inspekteras. Att inspektera hälsan på djuren på någon minut kan vara slumpmässigt, inte säkert att djuret/djuren visar på ohälsa just den stunden. Ett vanligt problem är också att sjuka djur söker sig från gruppen, så när man hittat djurflocken så saknas något djur. Då ska man leta upp detta djur. Först är risken att man räknar fel bland djurflocken då den rör sig hela tiden. Sen börjar ett mycket tidskrävande jobb att hitta ett enstaka djur som ofta ligger och gömmer sig. Instinkten säger att djuret ska gömma sig så att rovdjur svårare hittar djuret. Med vårt system minskar den slumpmässiga delen av inspektionen samt att vi kan ge tidigare indikationer att något är fel med hälsan på något djur.

Ett ytterligare problem som vår tänkta innovation kommer att lösa är när djuren springer ut ur hagen/betet. När djur rymmer tenderar de att röra sig snabbt och långt från betet, ibland skadar de även andras egendom, så som trädgårdar och odlingar. När djuren rymmer är det svårt att få reda på detta snabbt vilket medför att djuren ofta hinner gå långt från betet innan de upptäcks. När de upptäcks är det ofta tidskrävande och personalkrävande att få tillbaka djuren. Vårt system ger direkt larm när djuren är ute, så att åtgärden kan göras effektivt och minska risken för skada. Ett sekundärt problem som uppstår när djuren har rymt är att man måste leta reda på vart man har stängselbrott. Detta medför mer jobb än vad man tror eftersom man helt får helt enkelt kontrollera hela stängslet, vilket i vissa fall kan vara upp till flera kilometer långt. Med vårt system skulle stängselbrottet lätt kunna spåras med hjälp av djurens positionshistorik. Men bonden behöver inte leta igenom historiken själv då vårt system utan problem kan markera området i appen.

Vårt förslag till lösning

Övervakningssystemet är ett stödverktyg till djurägaren i den dagliga tillsynen av betesdjuren, med funktioner som registrerar avvikande beteende och urskiljer rörelsemönster som indikerar på risker för djurets hälsa. Systemet består av en hårdvara som sitter på djuret med ett serversystem som analyserar djurets rörelse och skapar rekommendationer till djurägaren. Servern kombinerar olika algoritmer med senaste forskningen av rörelsemönster på betande djur. Genom centraliserad intelligens och billiga enheter som fästes på varje djur så hålls kostnaden låg för djurägaren. Då systemet kan hantera ett stort antal besättningar och djur kan systemet vara självlärande och enkelt anpassas för nya funktioner eller indikationer på hälsoproblem för betesdjur.

Genomförandet av gruppbildningsaktiviteten

Projektet har jobbats fram inom ramen för samverkansprojektet SmartAgri, som drivs i samverkan mellan Agroväst, Gothia Innovation och RISE. Parter i EIP-projektet är inledningsvis Svarta Räven AB, SLU och Agroväst Livsmedel AB. Under gruppbildningsfasen kommer vi att utöka innovationsgruppen och knyta till oss expertis från kompletterande kunskapsområden som är nödvändiga för att ta fram en effektiv lösning som motsvarar marknadens behov.

Kontaktperson på Agroväst är Kristina Anderback, 0705-166116, kristina.anderback@agrovast.se