Innovationsstöd EIP-Agri

EIP-Agri är ett nytt innovationsstöd i landsbygdsprogrammet. Syftet är att skapa bättre kopplingar mellan forskningsresultat, ny teknik och praktiskt arbete inom jordbruk, trädgård och rennäring för att få fram bra, praktiska och innovativa lösningar på branschens utmaningar.

Agroväst har erhållit gruppbildningsstöd för två innovationsprojekt, ett inom ämnet Fusariuminfektioner, ett inom ämnet platsspecifik ogräsbekämpning som nu har beslutats om stöd för genomförandeprojekt. Läs om det pågående arbetet under EU-projekt.

Vidare har Agroväst fått nytt gruppbildningsstöd för att forma en relevant innovationsgrupp och ansökan om ett genomförandeprojekt för att bygga och testa en pilotanläggning av en systemlösning för gårdsbaserad biogasproduktion:

Effektivare skördeprognoser för en effektiv och hållbar odling av grönsaker

Syftet är att utveckla och testa en produkt som gör det möjligt för grönsaksodlare och hortorådgivare att göra tidigare och betydligt mer exakta skördeprognoser. Dessutom på ett mer tidseffektivt sätt. Innovationen möjliggör även en optimering av produktionen så att samma produktionsvolymer kan nås med minskade insatser, vilket innebär ekonomiska och miljömässiga besparingar.

Det bakomliggande problemet

En av grönsaksodlarnas återkommande utmaningar är skördeprognoser.  Att ta fram skördeprognoser är tids- och resurskrävande för odlaren och ger ofta en hög felmarginal. Dagens metod går ut på att anställda dagligen går i fält och räknar plantor på slumpvis valda platser. Utifrån detta görs uppskattningar på när och hur mycket man kommer kunna skörda. Denna metod ger en skördeprognos med 10-30% felmarginal. Detta ger negativa ekonomiska konsekvenser för odlaren. Dels utsätter sig odlaren för en ekonomisk risk då de riskerar att tappa kontrakt ifall de inte kan leverera avtalade volymer. Dels behöver odlaren överproducera för att kunna garantera utlovade leveransvolymer. Branschen uppskattar att de osäkra skördeprognoserna medför upp till 40% högre produktionskostnader.

Vårt förslag till lösning

Innovationen är en helhetslösning baserad på drönartjänster, kameror och avancerade bildalgoritmer. Utifrån bilddata som samlas in kan viktiga parametrar tas fram, såsom antalet plantor, samt dess storlek och hälsa. Utifrån dessa data kan tidiga och mer exakta skördeprognoser beräknas.

Genomförandet av gruppbildningsaktiviteten

Projektet har jobbats fram inom ramen för samverkansprojektet Smart Agri, som drivs i samverkan mellan Agroväst, Gothia Innovation och RISE. Parter i EIP-projektet är inledningsvis Solvi AB, MOEK, HIR Skåne och Agroväst Livsmedel AB. Under gruppbildningsfasen kommer vi att utöka innovationsgruppen och knyta till oss expertis från kompletterande kunskapsområden som är nödvändiga för att ta fram en effektiv lösning som motsvarar marknadens behov.

Kontaktperson på Agroväst är Kristina Anderback, 0705-166116, kristina.anderback@agrovast.se

Dr HR – ett digitalt verktyg för effektivare personalhantering inom lantbruket

Syftet är utveckla Dr HR – ett digitalt verktyg som ska underlätta för lantbruksföretaget att enkelt och snabbt få vägledning och stöd i lednings- och personalfrågor.

Det bakomliggande problemet

De svenska gårdarna blir allt färre samtidigt som enheterna blir större. Till följd av de större lantbruksenheterna förändras lantbrukarens roll till att även bli en arbetsgivare. Med rollen som arbetsgivare följer många skyldigheter. Det finns flera olika lagar och regler att förhålla sig till, och många nya uppgifter som tillkommer när lantbrukaren anställer personal. Dessutom förnyas kontinuerligt lagkraven på arbetsgivarsidan och kraven på arbetsmiljön ökar. I takt med att lantbruket växer ökar behovet av ett annat ledarskap och organisationsstruktur.

Lantbruksföretagen idag slåss hela tiden med att man inte hinner med annat än att drifta sin verksamhet vilket leder till att vissa delar som administration och personal är ”något illa ont”. Om man istället kan få en interaktiv tjänst som inte bara avlastar utan även skapar mervärden för såväl arbetstagare som arbetsgivare då det gäller deras rättigheter och skyldigheter, så har man som bonus blivit en attraktiv arbetsgivare vilket är och kommer öka för att få tag i bra arbetskraft.

Lantbruksföretag verkar dessutom under villkor som skiljer sig från många andra branscher. De verkar i en riskfylld arbetsmiljö, har en hög andel säsongsanställda och en stor andel utländsk arbetskraft. Detta i kombination med en allmän brist på kunskap och erfarenhet inom ledarskap, personalledning och personalvård inom lantbruket, bidrar till en problemtyngd och pressad vardag för den enskilde lantbrukaren i sin roll som arbetsgivare.

Vårt förslag till lösning

Den tänkta innovationen är ett interaktivt digitalt HR-stöd, som ska underlätta för lantbruksföretaget att enkelt och snabbt få vägledning och stöd i lednings- och personalfrågor. En coach på distans som ger lantbrukaren hjälp med ofta akuta frågor på en tid som passar hen. .

Genomförandet av gruppbildningsaktiviteten

Projektet har jobbats fram inom ramen för samverkansprojektet Smart Agri, som drivs i samverkan mellan Agroväst, Gothia Innovation och RISE. Parter i EIP-projektet är inledningsvis Intuagera AB,och Agroväst Livsmedel AB. Under gruppbildningsfasen kommer vi att utöka innovationsgruppen och knyta till oss expertis från kompletterande kunskapsområden som är nödvändiga för att ta fram en effektiv lösning som motsvarar marknadens behov.

Kontaktperson på Agroväst är Kristina Anderback, 0705-166116, kristina.anderback@agrovast.se

 

International Micro Biogas System

Syftet är att bygga och testa en pilotanläggning av en systemlösning för gårdsbaserad biogasproduktion. Lösningen är anpassad att tillverkas industriellt med i huvudsak standardkomponenter vilket skulle skapa förutsättningar för en mer lönsam biogasproduktion.

Det bakomliggande problemet

Intresset för småskalig produktion av biogas på gårdsnivå har ökat de senaste åren. Det beror delvis på att lantbruk genererar stora mängder organiskt avfall som genom biogasprocessen kan omvandlas till en resurs. Samtidigt möjliggör gårdsbaserad biogasproduktion självförsörjning i form av el, värme och gödningsmedel. En utökad biogasproduktion är också relevant ur miljösynpunkt eftersom produktionen kan kopplas samman till flera av de svenska miljömålen. Bland annat begränsad klimatpåverkan, frisk luft, god bebyggd miljö, ingen övergödning samt bara naturlig försurning. Trots ett växande intresse är det få gårdar som valt att investera i en anläggning. Den främsta anledningen är att dagens biogasteknologi är anpassad för storskalig produktion. Detta innebär att effektiva, enkla och standardiserade konstruktioner för småskaliga processer saknas. Varje anläggning kräver istället individuell utformning, vilket medför dyra investeringar.

Vårt förslag till lösning

Den tänkta innovationen är en systemlösning för gårdsbaserad biogasproduktion, som är anpassad att tillverkas industriellt med i huvudsak standardkomponenter. En sådan anläggning skulle innebära en stor kostnadsreduktion för investering och drift av en gårdsbaserad biogasanläggning, vilket innebär att produktionen av biogas skulle kunna ske på konkurrensmässiga villkor utan stödsystem.

Genomförandet av gruppbildningsaktiviteten

De aktörer som tagit initiativ till projektet är International Micro Biogas AB, Kungliga Tekniska Högskolan och Agroväst Livsmedel AB. Under gruppbildningsfasen kommer vi att utöka innovationsgruppen och knyta till oss expertis från kompletterande kunskapsområden som är nödvändiga för att ta fram en effektiv lösning som motsvarar marknadens behov.

 

Kontaktperson på Agroväst är Kristina Anderback, 0705-166116, kristina.anderback@agrovast.se