Innovationsstöd EIP-Agri

EIP-Agri är ett innovationsstöd i landsbygdsprogrammet. Syftet är att skapa bättre kopplingar mellan forskningsresultat, ny teknik och praktiskt arbete inom jordbruk, trädgård och rennäring för att få fram bra, praktiska och innovativa lösningar på branschens utmaningar.

Agroväst har erhållit gruppbildningsstöd för flera innovationsprojekt, inom en rad olika områden. Flera har gått vidare till fullvärdiga EIP Innovationsprojekt. Läs om det pågående arbetet under EU-projekt.

Nedan en förteckning över Agrovästs aktuella gruppbildningar som är i arbete med att utvärdera nya innovationsidéer:

Germinating box – bildanalys för kontroll av groningsegenskaper hos spannmål

Gruppbildningsstöd har beviljats för att utveckla innovationen ”Germinating Box”.  Syftet är att ta fram en prototyp för en produkt som på ett stabilt, miljövänligt och kostnadseffektivt sätt bedömer groningsegenskaper hos i första hand stråsädesutsäde och maltkorn.

Det bakomliggande problemet

Idag sker analyser av groningsegenskaper hos utsäde och maltkorn manuellt genom att kärnor uppfuktas och förvaras i odlingskammare varefter antalet grodda kärnor manuellt bedöms efter ett visst antal dygns uppodling. Metoderna är standardiserade enligt ISTA (International Seed Testing Association) för utsäde och EBC (European Brewers Convention) för maltkorn. Analyserna kräver att man har standardiserade temperaturer och fukthalter för att man skall få jämförbara resultat och att bedömningarna görs på ett enhetligt sätt, vilket kräver utbildad personal och standardiserade avläsningar. Detta görs därför endast på ett fåtal platser i landet och kräver att prover transporteras i stor utsträckning. Förutom att denna procedur tar tid, är transporterna även en miljöbelastning. Det förekommer även att man före sådd av eget utsäde, som utgör cirka 25% av allt utsäde, kontrollerar groningsegenskaperna manuellt utan att prov skickas för extern analys, en bedömning som inte sker under kontrollerade former och kan vara behäftade med fel.

Ofta görs idag en bedömning av partiets groningsegenskaper flera gånger för samma spannmålsparti. Före leverans till utsädesanläggning tas förprover ute på gård. Därefter sker kontroll vid mottagning på spannmålsanläggning och vid utleverans. För maltkorn behöver man kontinuerligt kontrollera om groningsvilan brutits och partiet därmed är lämpligt för mältning. Framförallt i råg är fältgroning ett ofta återkommande problem som kräver snabba hanterings- och analysinsatser. Vid tidsbrist har man möjlighet att använda sig av en förenklad metod för kontroll av groning av utsädesfröer, ett s.k. Tetrazolium test. Metoden innebär att man klyver uppfuktade kärnor och tillsätter 2,3,5, trimetyl, tetrazolium klorid-lösning för att efter en tid avläsa eventuella färgomslag. Om kluvna utsädeskärnor blivit rödfärgade tyder det på en levande, grobar, kärna. Metoden har dock flera nackdelar. Dels används hälsovådliga kemikalier som kräver laboratoriemiljö och dels är resultatet ganska svårtytt, vilket kräver tränad personal. Analysen är också relativt dyr.

Vårt förslag till lösning

Innovationen är tänkt att användas som för kontroll av groningsegenskaper både på gårdsnivå och på spannmålsanläggningar. Innovationen skall vara tillräckligt enkel och billig för att vara intressant för enskilda lantbrukare och inga laboratorieutrymmen eller utbildad personal skall behövas, samtidigt som analysen skall vara lika tillförlitlig som de nuvarande laboratorieanalyserna. Den skall förutom att ge en snabbare och billigare bedömning av groningsegenskaperna än dagens analyser och även kunna ge tilläggsinformation utöver vad dagens manuella system erbjuder.

Produkten innefattar ett system för uppfuktning och uppodling av spannmålsprover samt lämplig kamerateknik och bildanalysalgoritm för att särskilja grodda från icke grodda spannmålskärnor. Produkten kommer även att innefatta ett system för applicering av kärnor på odlingsmediet, mjukvara för datahantering och användarinterface samt en tilläggsfunktion för att bedöma tusenkornvikt. Vi avser att under projekttiden att ta fram två olika prototyper av produkten; “Single-batch” prototyp där man endast analyserar ett prov i taget och en “Multi-batch” prototyp där flera prover kan hanteras samtidigt.

Produkten skall kunna användas vid kontroll av lagrad utsädesspannmål innan leverans från odlare och i nära anslutning till sådd då man har behov av en så relevant bedömning av utsäde groningsegenskaper som möjligt. Detta kan ge ett mer rättvisande mått på antalet grobara kärnor per hektar och detta kan öka precisionen så att man inte överdoserar utsädesmängden eller omvänt att t.ex. groningsegenskaper hos överlagrat utsäde inte övervärderas. Här kan tilläggsfunktionen med bedömning av tusenkornsvikt också vara mycket användbar.

Genomförandet av gruppbildningsaktiviteten

Under gruppbildningsfasen kommer vi att utöka innovationsgruppen och knyta till oss expertis från kompletterande kunskapsområden som är nödvändiga för att ta fram en effektiv lösning som motsvarar marknadens behov. Agroväst är sammankallande till gruppbildningsmötena och mötena är av olika karaktär, både mer specifika möten för att ta fram underlag för olika tekniska innovationer och mer allmänna möten där slutanvändare deltar och där t.ex. användarvänlighet och prisbild diskuteras.

Övervakningssystem för betande djur för daglig tillsyn av djurens position och hälsa

Syftet är att utveckla och testa ett övervakningssystem för betande djur, som hjälper djurägaren att effektivt sköta den dagliga tillsynen av djurens position och hälsa. Systemet innehåller funktioner som registrerar avvikande beteende och urskiljer rörelsemönster som indikerar på risker för djurets hälsa, till exempel djurskada, sjukdom, kalvning, rovdjursangrepp, parasitangrepp eller rymning från beteshagar. Även situationer som brist på bete eller vatten, högt insektstryck eller störande omgivning.

Det bakomliggande problemet

Dagens tillsyn av betande djurs görs genom att djurägaren åker runt och letar efter sina betande djur. Om hägnet är stort och svåröverskådligt kan det ta lång tid att hitta djuren. När man hittat djuren ska hälsan inspekteras. Att inspektera hälsan på djuren på någon minut kan vara slumpmässigt, inte säkert att djuret/djuren visar på ohälsa just den stunden. Ett vanligt problem är också att sjuka djur söker sig från gruppen, så när man hittat djurflocken så saknas något djur. Då ska man leta upp detta djur. Först är risken att man räknar fel bland djurflocken då den rör sig hela tiden. Sen börjar ett mycket tidskrävande jobb att hitta ett enstaka djur som ofta ligger och gömmer sig. Instinkten säger att djuret ska gömma sig så att rovdjur svårare hittar djuret. Med vårt system minskar den slumpmässiga delen av inspektionen samt att vi kan ge tidigare indikationer att något är fel med hälsan på något djur.

Ett ytterligare problem som vår tänkta innovation kommer att lösa är när djuren springer ut ur hagen/betet. När djur rymmer tenderar de att röra sig snabbt och långt från betet, ibland skadar de även andras egendom, så som trädgårdar och odlingar. När djuren rymmer är det svårt att få reda på detta snabbt vilket medför att djuren ofta hinner gå långt från betet innan de upptäcks. När de upptäcks är det ofta tidskrävande och personalkrävande att få tillbaka djuren. Vårt system ger direkt larm när djuren är ute, så att åtgärden kan göras effektivt och minska risken för skada. Ett sekundärt problem som uppstår när djuren har rymt är att man måste leta reda på vart man har stängselbrott. Detta medför mer jobb än vad man tror eftersom man helt får helt enkelt kontrollera hela stängslet, vilket i vissa fall kan vara upp till flera kilometer långt. Med vårt system skulle stängselbrottet lätt kunna spåras med hjälp av djurens positionshistorik. Men bonden behöver inte leta igenom historiken själv då vårt system utan problem kan markera området i appen.

Vårt förslag till lösning

Övervakningssystemet är ett stödverktyg till djurägaren i den dagliga tillsynen av betesdjuren, med funktioner som registrerar avvikande beteende och urskiljer rörelsemönster som indikerar på risker för djurets hälsa. Systemet består av en hårdvara som sitter på djuret med ett serversystem som analyserar djurets rörelse och skapar rekommendationer till djurägaren. Servern kombinerar olika algoritmer med senaste forskningen av rörelsemönster på betande djur. Genom centraliserad intelligens och billiga enheter som fästes på varje djur så hålls kostnaden låg för djurägaren. Då systemet kan hantera ett stort antal besättningar och djur kan systemet vara självlärande och enkelt anpassas för nya funktioner eller indikationer på hälsoproblem för betesdjur.

Genomförandet av gruppbildningsaktiviteten

Projektet har jobbats fram inom ramen för samverkansprojektet SmartAgri, som drivs i samverkan mellan Agroväst, Gothia Innovation och RISE. Parter i EIP-projektet är inledningsvis Svarta Räven AB, SLU och Agroväst Livsmedel AB. Under gruppbildningsfasen kommer vi att utöka innovationsgruppen och knyta till oss expertis från kompletterande kunskapsområden som är nödvändiga för att ta fram en effektiv lösning som motsvarar marknadens behov.

Kontaktperson på Agroväst är Kristina Anderback, 0705-166116, kristina.anderback@agrovast.se