Innovationsstöd EIP-Agri

EIP-Agri är ett innovationsstöd i landsbygdsprogrammet. Syftet är att skapa bättre kopplingar mellan forskningsresultat, ny teknik och praktiskt arbete inom jordbruk, trädgård och rennäring för att få fram bra, praktiska och innovativa lösningar på branschens utmaningar.

Agroväst har erhållit gruppbildningsstöd för flera innovationsprojekt, inom en rad olika områden. Flera har gått vidare till fullvärdiga EIP Innovationsprojekt. Läs om det pågående arbetet under EU-projekt.

Nedan en förteckning över Agrovästs aktuella gruppbildningar som är i arbete med att utvärdera nya innovationsidéer:

Övervakningssystem för betande djur för daglig tillsyn av djurens position och hälsa

Syftet är att utveckla och testa ett övervakningssystem för betande djur, som hjälper djurägaren att effektivt sköta den dagliga tillsynen av djurens position och hälsa. Systemet innehåller funktioner som registrerar avvikande beteende och urskiljer rörelsemönster som indikerar på risker för djurets hälsa, till exempel djurskada, sjukdom, kalvning, rovdjursangrepp, parasitangrepp eller rymning från beteshagar. Även situationer som brist på bete eller vatten, högt insektstryck eller störande omgivning.

Det bakomliggande problemet

Dagens tillsyn av betande djurs görs genom att djurägaren åker runt och letar efter sina betande djur. Om hägnet är stort och svåröverskådligt kan det ta lång tid att hitta djuren. När man hittat djuren ska hälsan inspekteras. Att inspektera hälsan på djuren på någon minut kan vara slumpmässigt, inte säkert att djuret/djuren visar på ohälsa just den stunden. Ett vanligt problem är också att sjuka djur söker sig från gruppen, så när man hittat djurflocken så saknas något djur. Då ska man leta upp detta djur. Först är risken att man räknar fel bland djurflocken då den rör sig hela tiden. Sen börjar ett mycket tidskrävande jobb att hitta ett enstaka djur som ofta ligger och gömmer sig. Instinkten säger att djuret ska gömma sig så att rovdjur svårare hittar djuret. Med vårt system minskar den slumpmässiga delen av inspektionen samt att vi kan ge tidigare indikationer att något är fel med hälsan på något djur.

Ett ytterligare problem som vår tänkta innovation kommer att lösa är när djuren springer ut ur hagen/betet. När djur rymmer tenderar de att röra sig snabbt och långt från betet, ibland skadar de även andras egendom, så som trädgårdar och odlingar. När djuren rymmer är det svårt att få reda på detta snabbt vilket medför att djuren ofta hinner gå långt från betet innan de upptäcks. När de upptäcks är det ofta tidskrävande och personalkrävande att få tillbaka djuren. Vårt system ger direkt larm när djuren är ute, så att åtgärden kan göras effektivt och minska risken för skada. Ett sekundärt problem som uppstår när djuren har rymt är att man måste leta reda på vart man har stängselbrott. Detta medför mer jobb än vad man tror eftersom man helt får helt enkelt kontrollera hela stängslet, vilket i vissa fall kan vara upp till flera kilometer långt. Med vårt system skulle stängselbrottet lätt kunna spåras med hjälp av djurens positionshistorik. Men bonden behöver inte leta igenom historiken själv då vårt system utan problem kan markera området i appen.

Vårt förslag till lösning

Övervakningssystemet är ett stödverktyg till djurägaren i den dagliga tillsynen av betesdjuren, med funktioner som registrerar avvikande beteende och urskiljer rörelsemönster som indikerar på risker för djurets hälsa. Systemet består av en hårdvara som sitter på djuret med ett serversystem som analyserar djurets rörelse och skapar rekommendationer till djurägaren. Servern kombinerar olika algoritmer med senaste forskningen av rörelsemönster på betande djur. Genom centraliserad intelligens och billiga enheter som fästes på varje djur så hålls kostnaden låg för djurägaren. Då systemet kan hantera ett stort antal besättningar och djur kan systemet vara självlärande och enkelt anpassas för nya funktioner eller indikationer på hälsoproblem för betesdjur.

Genomförandet av gruppbildningsaktiviteten

Projektet har jobbats fram inom ramen för samverkansprojektet SmartAgri, som drivs i samverkan mellan Agroväst, Gothia Innovation och RISE. Parter i EIP-projektet är inledningsvis Svarta Räven AB, SLU och Agroväst Livsmedel AB. Under gruppbildningsfasen kommer vi att utöka innovationsgruppen och knyta till oss expertis från kompletterande kunskapsområden som är nödvändiga för att ta fram en effektiv lösning som motsvarar marknadens behov.

Kontaktperson på Agroväst är Kristina Anderback, 0705-166116, kristina.anderback@agrovast.se

Automatiserad identifikation av eventuella sjukdomstillstånd hos slaktade djurkroppar

Syftet är att utveckla och testa en digital lösning som identifierar eventuella sjukdomstillstånd hos djur som skickats till slakt, genom att med hjälp av en kamera och bildanalys besikta hjärt- och lungslag samt tarmpaket. Denna typ av besiktning är obligatorisk för alla djur som slaktas och där köttet ska säljas till konsument. Idag genomförs denna besiktning av veterinärer och veterinärassistenter från Livsmedelsverket.

Det bakomliggande problemet

Idag besiktigas ett slaktat djur för att kontrollera livsmedelshygien och livsmedelshälsa av veterinärer och veterinärassistenter från Livsmedelsverket. Besiktningen är obligatorisk för alla djur som slaktas och där köttet ska säljas till konsument. SLV har kraftigt stigande kostnader för sin besiktningsverksamhet, vilket indirekt påverkar lantbrukets lönsamhet. Främsta orsakerna till detta är att det är svårt att rekrytera kompetent personal, stigande personalkostnader och höga sjuktal. Veterinärassistenternas arbetsuppgifter vid besiktningen är monotona och förenade med arbetsmiljörisker. Vi avser att med kamera och bildanalys kunna ersätta en betydande del av främst veterinärassistenternas stereotypa och stressframkallande arbetsuppgifter. Vi tror oss kunna besiktiga tarmpaket, hjärt- och lungslag med hjälp av kameran som kan upptäcka abscesser, tumörer, infektioner, inflammationer, parasitangrepp mm. Sannolikt kan man även identifiera slaktföroreningar, pleuriter, tumörer, abscesser, stångskador etc. på slaktkroppen.

Vårt förslag till lösning

Vår innovation bygger på att med hjälp av hyperspektral kamerateknik, bildanalys och så kallad machine learning detektera och identifiera eventuella avvikelser på slaktkroppen, hjärt- och lungslag samt tarmpaket. Vår innovation skulle göra besiktningen kostnadseffektivare, samt ge en jämnare och rättssäkrare bedömning vilket skulle bidra till att stärka konkurrenskraften i hela köttkedjan. Minskade kostnader för Livsmedelsverket och en effektivare besiktning, skulle öka lönsamhet och konkurrenskraft för såväl slakterier som uppfödare. En säkrare och mer objektiv bedömning ger uppfödaren värdefull information i sitt arbete för att förbättra djurskydd och produktion.

 

Genomförandet av gruppbildningsaktiviteten

Projektet har jobbats fram inom ramen för samverkansprojektet Smart Agri, som drivs i samverkan mellan Agroväst, Gothia Innovation och RISE. Parter i EIP-projektet är inledningsvis Smart Agritech Solutions of Sweden AB, Glana AB, Skövde slakteri och Agroväst Livsmedel AB. Under gruppbildningsfasen kommer vi att utöka innovationsgruppen och knyta till oss expertis från kompletterande kunskapsområden som är nödvändiga för att ta fram en effektiv lösning som motsvarar marknadens behov.

Kontaktperson på Agroväst är Kristina Anderback, 0705-166116, kristina.anderback@agrovast.se

 

Meat Standard Sweden

– ny prissättningsstrategi och betalningsmodell för slakterinäringen i Sverige

Det bakomliggande problemet och syftet med innovationsidén

Det finns ett uttryckt marknadsbehov om en ökad sortering och prisdifferentiering på styckningsdetaljer av nöt där ätkvalitet värderas särskilt. Detta gäller det man brukar kalla de ädla styckningsdetaljerna av slaktkroppen, t ex ryggbiff och entrecote. I dagens avräkningssystem gentemot uppfödaren tas sällan hänsyn till köttets ätkvalitet. Det finns således få incitament för uppfödarledet att styra sin produktion mot en slutprodukt med högre och/eller jämnare ätkvalitet. Med andra ord styrs inte marknadens behov avräkningsmässigt tillbaka till primärproducentledet. Det behövs ett tillägg till nuvarande klassificeringssystem med parametrar som konkret styr mot ökad ätkvalitet.

Inom Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrakprojektet “Efterfrågedriven innovation för högre kvalitet på nötoch lammkött” har en av delaktiviteterna varit att ta fram ett förslag till ny strategi för prissättning av slaktkroppar som ska syfta till en nötköttsproduktion som bättre möter marknadens krav på en högre och jämnare ätkvalitet. Ett första förslag till ny modell är under framtagning.

20 december 2018 beviljade Jordbruksverket stöd i form av ett gruppbildningsstöd inom EIP med mål att senast 30 juni 2019 ha inkommit med en ansökan om fullvärdigt EIP-projekt för innovationsidén. “Stödet är beviljat utifrån landsbygdsprogrammet 2014-2020 med målet att förbättras jordbruksföretagens livskraft och konkurrenskraften inom alla typer av jordbruk och främja innovativ jordbruksteknik. Särskild tonvikt läggs vid att förbättra jordbruksföretagens ekonomiska resultat, underlätta omstrukturering och modernisering av jordbruksföretagen samt diversifiering av jordbruksverksamhet” (ur beslut från Jordbruksverket 2018-12-20)

Vårt förslag till lösning

För att komma vidare i arbetet behöver varje parameter valideras för sin effekt på ätkvaliteten och standardiserade metoder behöver utvecklas för att kunna mäta parametrarna på slakterierna. Parametrarna i den nya modellen ska också kunna viktas mot varandra efter vilken effekt de har på ätkvaliteten.

Genomförandet av gruppbildningsaktiviteten

Ett team med sex representanter från hela värdekedjan arbetar under gruppbildningsperioden med att utveckla och konkretisera innovationsidén. Under gruppbildningsfasen kommer en budget för validering med förslag på standardiserade metoder för hur vi mäter köttkvalitet utifrån ett ätkvalitetsperspektiv att tas fram.

Dr HR – ett digitalt verktyg för effektivare personalhantering inom lantbruket

Syftet är utveckla Dr HR – ett digitalt verktyg som ska underlätta för lantbruksföretaget att enkelt och snabbt få vägledning och stöd i lednings- och personalfrågor.

Det bakomliggande problemet

De svenska gårdarna blir allt färre samtidigt som enheterna blir större. Till följd av de större lantbruksenheterna förändras lantbrukarens roll till att även bli en arbetsgivare. Med rollen som arbetsgivare följer många skyldigheter. Det finns flera olika lagar och regler att förhålla sig till, och många nya uppgifter som tillkommer när lantbrukaren anställer personal. Dessutom förnyas kontinuerligt lagkraven på arbetsgivarsidan och kraven på arbetsmiljön ökar. I takt med att lantbruket växer ökar behovet av ett annat ledarskap och organisationsstruktur.

Lantbruksföretagen idag slåss hela tiden med att man inte hinner med annat än att drifta sin verksamhet vilket leder till att vissa delar som administration och personal är ”något illa ont”. Om man istället kan få en interaktiv tjänst som inte bara avlastar utan även skapar mervärden för såväl arbetstagare som arbetsgivare då det gäller deras rättigheter och skyldigheter, så har man som bonus blivit en attraktiv arbetsgivare vilket är och kommer öka för att få tag i bra arbetskraft.

Lantbruksföretag verkar dessutom under villkor som skiljer sig från många andra branscher. De verkar i en riskfylld arbetsmiljö, har en hög andel säsongsanställda och en stor andel utländsk arbetskraft. Detta i kombination med en allmän brist på kunskap och erfarenhet inom ledarskap, personalledning och personalvård inom lantbruket, bidrar till en problemtyngd och pressad vardag för den enskilde lantbrukaren i sin roll som arbetsgivare.

Vårt förslag till lösning

Den tänkta innovationen är ett interaktivt digitalt HR-stöd, som ska underlätta för lantbruksföretaget att enkelt och snabbt få vägledning och stöd i lednings- och personalfrågor. En coach på distans som ger lantbrukaren hjälp med ofta akuta frågor på en tid som passar hen. .

Genomförandet av gruppbildningsaktiviteten

Projektet har jobbats fram inom ramen för samverkansprojektet Smart Agri, som drivs i samverkan mellan Agroväst, Gothia Innovation och RISE. Parter i EIP-projektet är inledningsvis Intuagera AB,och Agroväst Livsmedel AB. Under gruppbildningsfasen kommer vi att utöka innovationsgruppen och knyta till oss expertis från kompletterande kunskapsområden som är nödvändiga för att ta fram en effektiv lösning som motsvarar marknadens behov.

Kontaktperson på Agroväst är Kristina Anderback, 0705-166116, kristina.anderback@agrovast.se