Innovationsstöd EIP-Agri

EIP-Agri är ett innovationsstöd i landsbygdsprogrammet. Syftet är att skapa bättre kopplingar mellan forskningsresultat, ny teknik och praktiskt arbete inom jordbruk, trädgård och rennäring för att få fram bra, praktiska och innovativa lösningar på branschens utmaningar.

Agroväst har erhållit gruppbildningsstöd för flera innovationsprojekt, inom en rad olika områden. Flera har gått vidare till fullvärdiga EIP Innovationsprojekt. Läs om det pågående arbetet under EU-projekt.

Nedan en förteckning över Agrovästs aktuella gruppbildningar som är i arbete med att utvärdera nya innovationsidéer:

Meat Standard Sweden

– ny prissättningsstrategi och betalningsmodell för slakterinäringen i Sverige

Det bakomliggande problemet och syftet med innovationsidén

Det finns ett uttryckt marknadsbehov om en ökad sortering och prisdifferentiering på styckningsdetaljer av nöt där ätkvalitet värderas särskilt. Detta gäller det man brukar kalla de ädla styckningsdetaljerna av slaktkroppen, t ex ryggbiff och entrecote. I dagens avräkningssystem gentemot uppfödaren tas sällan hänsyn till köttets ätkvalitet. Det finns således få incitament för uppfödarledet att styra sin produktion mot en slutprodukt med högre och/eller jämnare ätkvalitet. Med andra ord styrs inte marknadens behov avräkningsmässigt tillbaka till primärproducentledet. Det behövs ett tillägg till nuvarande klassificeringssystem med parametrar som konkret styr mot ökad ätkvalitet.

Inom Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrakprojektet “Efterfrågedriven innovation för högre kvalitet på nötoch lammkött” har en av delaktiviteterna varit att ta fram ett förslag till ny strategi för prissättning av slaktkroppar som ska syfta till en nötköttsproduktion som bättre möter marknadens krav på en högre och jämnare ätkvalitet. Ett första förslag till ny modell är under framtagning.

20 december 2018 beviljade Jordbruksverket stöd i form av ett gruppbildningsstöd inom EIP med mål att senast 30 juni 2019 ha inkommit med en ansökan om fullvärdigt EIP-projekt för innovationsidén. “Stödet är beviljat utifrån landsbygdsprogrammet 2014-2020 med målet att förbättras jordbruksföretagens livskraft och konkurrenskraften inom alla typer av jordbruk och främja innovativ jordbruksteknik. Särskild tonvikt läggs vid att förbättra jordbruksföretagens ekonomiska resultat, underlätta omstrukturering och modernisering av jordbruksföretagen samt diversifiering av jordbruksverksamhet” (ur beslut från Jordbruksverket 2018-12-20)

Vårt förslag till lösning

För att komma vidare i arbetet behöver varje parameter valideras för sin effekt på ätkvaliteten och standardiserade metoder behöver utvecklas för att kunna mäta parametrarna på slakterierna. Parametrarna i den nya modellen ska också kunna viktas mot varandra efter vilken effekt de har på ätkvaliteten.

Genomförandet av gruppbildningsaktiviteten

Ett team med sex representanter från hela värdekedjan arbetar under gruppbildningsperioden med att utveckla och konkretisera innovationsidén. Under gruppbildningsfasen kommer en budget för validering med förslag på standardiserade metoder för hur vi mäter köttkvalitet utifrån ett ätkvalitetsperspektiv att tas fram.

Effektivare skördeprognoser för en effektiv och hållbar odling av grönsaker

Syftet är att utveckla och testa en produkt som gör det möjligt för grönsaksodlare och hortorådgivare att göra tidigare och betydligt mer exakta skördeprognoser. Dessutom på ett mer tidseffektivt sätt. Innovationen möjliggör även en optimering av produktionen så att samma produktionsvolymer kan nås med minskade insatser, vilket innebär ekonomiska och miljömässiga besparingar.

Det bakomliggande problemet

En av grönsaksodlarnas återkommande utmaningar är skördeprognoser.  Att ta fram skördeprognoser är tids- och resurskrävande för odlaren och ger ofta en hög felmarginal. Dagens metod går ut på att anställda dagligen går i fält och räknar plantor på slumpvis valda platser. Utifrån detta görs uppskattningar på när och hur mycket man kommer kunna skörda. Denna metod ger en skördeprognos med 10-30% felmarginal. Detta ger negativa ekonomiska konsekvenser för odlaren. Dels utsätter sig odlaren för en ekonomisk risk då de riskerar att tappa kontrakt ifall de inte kan leverera avtalade volymer. Dels behöver odlaren överproducera för att kunna garantera utlovade leveransvolymer. Branschen uppskattar att de osäkra skördeprognoserna medför upp till 40% högre produktionskostnader.

Vårt förslag till lösning

Innovationen är en helhetslösning baserad på drönartjänster, kameror och avancerade bildalgoritmer. Utifrån bilddata som samlas in kan viktiga parametrar tas fram, såsom antalet plantor, samt dess storlek och hälsa. Utifrån dessa data kan tidiga och mer exakta skördeprognoser beräknas.

Genomförandet av gruppbildningsaktiviteten

Projektet har jobbats fram inom ramen för samverkansprojektet Smart Agri, som drivs i samverkan mellan Agroväst, Gothia Innovation och RISE. Parter i EIP-projektet är inledningsvis Solvi AB, MOEK, HIR Skåne och Agroväst Livsmedel AB. Under gruppbildningsfasen kommer vi att utöka innovationsgruppen och knyta till oss expertis från kompletterande kunskapsområden som är nödvändiga för att ta fram en effektiv lösning som motsvarar marknadens behov.

Kontaktperson på Agroväst är Kristina Anderback, 0705-166116, kristina.anderback@agrovast.se

Dr HR – ett digitalt verktyg för effektivare personalhantering inom lantbruket

Syftet är utveckla Dr HR – ett digitalt verktyg som ska underlätta för lantbruksföretaget att enkelt och snabbt få vägledning och stöd i lednings- och personalfrågor.

Det bakomliggande problemet

De svenska gårdarna blir allt färre samtidigt som enheterna blir större. Till följd av de större lantbruksenheterna förändras lantbrukarens roll till att även bli en arbetsgivare. Med rollen som arbetsgivare följer många skyldigheter. Det finns flera olika lagar och regler att förhålla sig till, och många nya uppgifter som tillkommer när lantbrukaren anställer personal. Dessutom förnyas kontinuerligt lagkraven på arbetsgivarsidan och kraven på arbetsmiljön ökar. I takt med att lantbruket växer ökar behovet av ett annat ledarskap och organisationsstruktur.

Lantbruksföretagen idag slåss hela tiden med att man inte hinner med annat än att drifta sin verksamhet vilket leder till att vissa delar som administration och personal är ”något illa ont”. Om man istället kan få en interaktiv tjänst som inte bara avlastar utan även skapar mervärden för såväl arbetstagare som arbetsgivare då det gäller deras rättigheter och skyldigheter, så har man som bonus blivit en attraktiv arbetsgivare vilket är och kommer öka för att få tag i bra arbetskraft.

Lantbruksföretag verkar dessutom under villkor som skiljer sig från många andra branscher. De verkar i en riskfylld arbetsmiljö, har en hög andel säsongsanställda och en stor andel utländsk arbetskraft. Detta i kombination med en allmän brist på kunskap och erfarenhet inom ledarskap, personalledning och personalvård inom lantbruket, bidrar till en problemtyngd och pressad vardag för den enskilde lantbrukaren i sin roll som arbetsgivare.

Vårt förslag till lösning

Den tänkta innovationen är ett interaktivt digitalt HR-stöd, som ska underlätta för lantbruksföretaget att enkelt och snabbt få vägledning och stöd i lednings- och personalfrågor. En coach på distans som ger lantbrukaren hjälp med ofta akuta frågor på en tid som passar hen. .

Genomförandet av gruppbildningsaktiviteten

Projektet har jobbats fram inom ramen för samverkansprojektet Smart Agri, som drivs i samverkan mellan Agroväst, Gothia Innovation och RISE. Parter i EIP-projektet är inledningsvis Intuagera AB,och Agroväst Livsmedel AB. Under gruppbildningsfasen kommer vi att utöka innovationsgruppen och knyta till oss expertis från kompletterande kunskapsområden som är nödvändiga för att ta fram en effektiv lösning som motsvarar marknadens behov.

Kontaktperson på Agroväst är Kristina Anderback, 0705-166116, kristina.anderback@agrovast.se

 

International Micro Biogas System

Syftet är att bygga och testa en pilotanläggning av en systemlösning för gårdsbaserad biogasproduktion. Lösningen är anpassad att tillverkas industriellt med i huvudsak standardkomponenter vilket skulle skapa förutsättningar för en mer lönsam biogasproduktion.

Det bakomliggande problemet

Intresset för småskalig produktion av biogas på gårdsnivå har ökat de senaste åren. Det beror delvis på att lantbruk genererar stora mängder organiskt avfall som genom biogasprocessen kan omvandlas till en resurs. Samtidigt möjliggör gårdsbaserad biogasproduktion självförsörjning i form av el, värme och gödningsmedel. En utökad biogasproduktion är också relevant ur miljösynpunkt eftersom produktionen kan kopplas samman till flera av de svenska miljömålen. Bland annat begränsad klimatpåverkan, frisk luft, god bebyggd miljö, ingen övergödning samt bara naturlig försurning. Trots ett växande intresse är det få gårdar som valt att investera i en anläggning. Den främsta anledningen är att dagens biogasteknologi är anpassad för storskalig produktion. Detta innebär att effektiva, enkla och standardiserade konstruktioner för småskaliga processer saknas. Varje anläggning kräver istället individuell utformning, vilket medför dyra investeringar.

Vårt förslag till lösning

Den tänkta innovationen är en systemlösning för gårdsbaserad biogasproduktion, som är anpassad att tillverkas industriellt med i huvudsak standardkomponenter. En sådan anläggning skulle innebära en stor kostnadsreduktion för investering och drift av en gårdsbaserad biogasanläggning, vilket innebär att produktionen av biogas skulle kunna ske på konkurrensmässiga villkor utan stödsystem.

Genomförandet av gruppbildningsaktiviteten

De aktörer som tagit initiativ till projektet är International Micro Biogas AB, Kungliga Tekniska Högskolan och Agroväst Livsmedel AB. Under gruppbildningsfasen kommer vi att utöka innovationsgruppen och knyta till oss expertis från kompletterande kunskapsområden som är nödvändiga för att ta fram en effektiv lösning som motsvarar marknadens behov.

 

Kontaktperson på Agroväst är Kristina Anderback, 0705-166116, kristina.anderback@agrovast.se