Innovationsstöd EIP-Agri

EIP-Agri är ett innovationsstöd i landsbygdsprogrammet. Syftet är att skapa bättre kopplingar mellan forskningsresultat, ny teknik och praktiskt arbete inom jordbruk, trädgård och rennäring för att få fram bra, praktiska och innovativa lösningar på branschens utmaningar.

Agroväst har erhållit gruppbildningsstöd för flera innovationsprojekt, inom en rad olika områden. Flera har gått vidare till fullvärdiga EIP Innovationsprojekt. Läs om det pågående arbetet under EU-projekt.

Nedan en förteckning över Agrovästs aktuella gruppbildningar som är i arbete med att utvärdera nya innovationsidéer:

BugIT – beslutsstöd för insektskontroll

Syftet är att forma en innovationsgrupp och skriva en ansökan för ett innovationsprojekt med målet utveckla och testa ett digitalt beslutsstöd, bestående av hård- och mjukvara, som detekterar och dokumenterar insektsangrepp, samt följer upp och dokumenterar genomförda bekämpningsinsatser i odlade bär, frukt och grönt samt fältgrödor.

Det bakomliggande problemet

Ett flertal grödor har idag signifikanta problem med angrepp ifrån insekter. Exempelvis kål, frukt, jordgubbar, morot samt ärt- och oljeväxter. I och med klimatförändringen förväntas ett ökat och förändrat tryck av skadeinsekter i flera grödor. I dagens bekämpning av insektsangrepp är det i praktiken svårt att vara helt behovsstyrd. Det kan vara svårt att känna igen vilket insektsangrepp det rör sig om och hur många insekter det är. Detta leder ofta till onödig kemisk bekämpning vilket resulterar i onödiga kostnader, samt ökad risk för läckage av pesticider och påverkan på andra insekter. Ibland även till helt felaktig bekämpning vilket kan leda till förstörda/skadade grödor och minskade intäkter.

Vårt förslag till lösning

BugIT är ett digitalt beslutsstöd, bestående av hård- och mjukvara, som detekterar och dokumenterar insektsangrepp, samt följer upp och dokumenterar genomförda bekämpningsinsatser i odlingen. BugIT möjliggör fältspecifika åtgärder mot en väl definierad skadegörare (specificitet via optimerad spridning av lockande substanser) med rätt preparat och i rätt tid. En effektiv och behovsanpassad bekämpning av insektsangrepp säkrar en hållbar produktion och blir en del i ett effektiv IPM (Integrated Pest Management) som är så användarvänligt att alla lantbrukare kan använda den.

Genomförandet av gruppbildningsaktiviteten

Projektet har jobbats fram inom ramen för samverkansprojektet SmartAgri, som drivs i samverkan mellan Agroväst, Gothia Innovation och RISE. Parter i EIP-projektet är inledningsvis Columella Innovation AB och Agroväst Livsmedel AB. Under gruppbildningsfasen kommer vi att utöka innovationsgruppen och knyta till oss expertis från kompletterande kunskapsområden som är nödvändiga för att ta fram en effektiv lösning som motsvarar marknadens behov.

Digital plattform för säker och kontrollerad avlivning

Syftet med detta gruppbildningsstöd är att sätta samman en relevant innovationsgrupp samt utarbeta underlag till en ansökan om ett genomförandeprojekt avseende utveckling och test av en digital plattform som operativt sammankopplar kommunikation och utbildning i ett och samma system för att säkerställa att avlivning av produktionsdjur sker på ett säkert och kontrollerat sätt, såväl i daglig produktion på gårdsnivå, vid gårdsslakt som vid massavlivning vid utbrott av smitta.  Den digitala plattformen ska stödja uppkoppling och integration med HEFTs nya innovativa avlivningsmetod som än så länge godkänts i sex länder, och är under utvärdering i ytterligare ett antal länder.

Det bakomliggande problemet

Avlivning av produktionsdjur är en ofrånkomlig verklighet inom lantbruket. Det gäller såväl enskilda djur i den dagliga verksamheten på gårdsnivå för avlivning av sjuka, skadade eller icke livskraftiga djur, vid gårdsslakt för matproduktion, såsom hela besättningar vid plötsliga utbrott av smitta eller andra oförutsägbara situationer. Hanteringen av dessa oundvikliga moment, är påfrestande för näringen utifrån ett flertal perspektiv, inte minst djurvälfärd, arbetsmiljö, ekonomi och livsmedelssäkerhet.

Det cirkulerar ständigt olika virus och bakterier som orsakar utbrott av smitta på gårdar med produktionsdjur, vilket innebär att hela besättningar behöver avlivas. Det indikeras även att våra klimatförändringar ökar risken för nya okontrollerade smittor såsom fågelinfluensa, salmonella, svininfluensa, Covid-19 eller andra idag okända zoonotiska sjukdomar. Om vi tar fågelinfluensan som exempel har den slagit till på ett flertal gårdar i Skåne och Kalmar län de senaste månaderna, och miljontals höns har avlivats och destruerats. Det är ett resurskrävande arbete att bekämpa smittan för att skydda andra besättningar i närheten. Stallarna måste tömmas, djuren skickas för destruktion och anläggningarna ska saneras och desinficeras. En anledning till att genomslaget blir stort vid denna typ av plötsliga utbrott är att de många olika personer som är involverade i problemet (lantbrukare med familj, djurskötare, smittskydds- och länsveterinärer, myndigheter, militär, polis, transportföretag, destruktion/avfallshantering m fl) ofta inte har rutiner eller erfarenhet för plötsliga smittutbrott. Det är mycket som kan gå fel, och få stora konsekvenser.

Vårt förslag till lösning

Vårt förslag till lösning är en digital plattform som operativt sammankopplar kommunikation och utbildning i ett och samma system för att säkerställa att avlivning av produktionsdjur sker på ett säkert och kontrollerat sätt, såväl i daglig produktion på gårdsnivå, gårdsslakt och vid massavlivning vid utbrott av smitta. Den tänkta innovationen har betydelse för en mängd aktörer involverade i animalieproduktionen. Bland andra lantbrukare, djurägare, livsmedelsproduktion, slakterier, veterinärer, transportföretag, saneringsföretag, destruktionsföretag och myndigheter såsom Jordbruksverket. Det har också en stor betydelse för de aktörer eller organisationer som blivit inkallade för utbrottshantering.

Vid större utbrott av smitta erbjuder den tänkta innovationen tillsammans med HEFTs avlivningssystem, en lösning som erbjuder effektiv, säker och skonsam avlivning av djurbesättningar. Innovationen stödjer en effektiv kommunikation mellan lantbrukare, myndigheter och andra stödjande aktörer som är involverade, och ser till att berörda aktörer har korrekt utbildning för uppgiften. Och genom att använda den tänkta innovationen i det dagliga produktionsarbetet så stärks djurvälfärden och arbetsmiljön för personalen i djurstallarna. Man skapar även rutiner som sedan skalas upp vid bekämpning av ett utbrott av smitta.

Genomförandet av gruppbildningsaktiviteten

Projektet har jobbats fram inom ramen för samverkansprojektet SmartAgri, som drivs i samverkan mellan Agroväst, Gothia Innovation och RISE. Parter i EIP-projektet är inledningsvis Heft AB och Agroväst Livsmedel AB. Under gruppbildningsfasen kommer vi att utöka innovationsgruppen och knyta till oss expertis från kompletterande kunskapsområden som är nödvändiga för att ta fram en effektiv lösning som motsvarar marknadens behov.

Kontaktperson på Agroväst är Kristina Anderback, 0705-166116, kristina.anderback@agrovast.se

Programnyheter

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2022
 Agroväst. All rights reserved. Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.