Innovationsstöd EIP-Agri

EIP-Agri är ett innovationsstöd i landsbygdsprogrammet. Syftet är att skapa bättre kopplingar mellan forskningsresultat, ny teknik och praktiskt arbete inom jordbruk, trädgård och rennäring för att få fram bra, praktiska och innovativa lösningar på branschens utmaningar.

Agroväst har erhållit gruppbildningsstöd för flera innovationsprojekt, inom en rad olika områden. Flera har gått vidare till fullvärdiga EIP Innovationsprojekt. Läs om det pågående arbetet under EU-projekt.

Här ser du en förteckning över Agrovästs pågående gruppbildningsprojekt, där vi utvärderar innovationsidén,  bildar en innovationsgrupp med relevanta kompetenser samt jobbar fram aktivitetsplan och budget.


SNP Prisportal

Syftet är att forma en innovationsgrupp och skriva en ansökan om ett innovationsprojekt för utveckling  av en applikation som gör det möjligt för köttproducenter av nöt och lamm att jämföra sina avräknings- och återtagspriser från slakterierna samt, i ett senare skede, även priser på olika insatsvaror.

Prisjämförelserna ska kunna göras såväl regionalt som nationellt. Den tänkta innovationen är en oberoende, objektiv och lantbrukardriven informationskälla som hjälper lantbruksföretagare att fatta informerade beslut, säkerställer att de får rätt betalt för sina produkter och betalar rätt   pris för sina insatsvaror.

Det bakomliggande problemet

Priset på nötkreatur, får och lamm som säljs till slakt är idag inte publikt, utan en till stora delar hemlig överenskommelse mellan varje lantbrukare och det slakteri som köper in djuren. Inom svensk köttproduktion finns  ingen prisjämförelsefunktion typ Pricerunner eller Elskling.se . I USA och Canada finns denna tjänst inom Farmers Business Network (www.fbn.com) vilket attraherat ett mycket stort antal användare. I Sverige finns visserligen slaktnoteringar publicerade på slakteriernas hemsidor, men det verkliga priset som betalas    ut beror på ett stort antal faktorer som kan ge tillägg utöver baspriset (antal djur per leverans, geografiskt läge, konkurrens visavi andra slakterier i området, marknadssituationen i stort med brist/överskott på svenska djur osv) och slutligen inte minst på resultatet av förhandling mellan parterna. När lantbrukaren går in en sådan förhandling skulle kunskap om medelpris och min/max pris för den djurkategori hen levererar vara till stor hjälp för att hamna på rätt nivå i processen.

Vårt förslag till lösning

Vår tänka innovation är en digital lösning där lantbrukarna själva "skannar in" sina avräkningspriser och fakturor i ett    system som räknar fram ett regionalt och nationellt jämförelsepris per kategori: genomsnittspris, medianpris, samt   10 % bästa och sämsta pris. Resultaten presenteras därefter löpande i en mobilapp, en sökbar hemsida eller per e- post om så önskas. Det nya med den tänkta innovationen är att den skapar en slakterioberoende, objektiv och lantbrukardriven informationskälla som gör det möjligt för köttproducenter av nöt och lamm att jämföra sina avräknings- och återtagspriser från slakterierna. Detta ger dem rejält förbättrade möjligheter att förhandla fram bästa möjliga pris.

Genomförandet av gruppbildningsaktiviteten

Projektet har jobbats fram samverkan mellan Agroväst och Sveriges Nötköttsproducenter (SNP). Parter i EIP-projektet är inledningsvis SNP och Agroväst. Under gruppbildningsfasen kommer vi att utöka innovationsgruppen och knyta till oss expertis från kompletterande kunskapsområden som är nödvändiga för att ta fram en effektiv lösning som motsvarar marknadens behov


FarmGuard

Syftet är att forma en innovationsgrupp och skriva en ansökan till ett innovationsprojekt där målet är att utveckla och kommersialisera ett system som övervakar gårdens inhägnader och elstängsel och grafiskt åskådliggör detta i en applikation.

Det bakomliggande problemet

Många lantbrukare oroar sig för och ägnar mycket tid åt att undersöka och underhålla sina elstängsel.

Då majoriteten av inhägnaderna är mycket stora och därmed inte är belägna i nära anslutning till gården medför detta  att lantbrukaren dagligen måste åka med motorfordon runt de milslånga stängslen för en visuell inspektion. För de  stängsel som skall skydda betesdjur som får och lamm eller grödor så kompliceras inspektionen av nattaktiva vilda djur som tar sig in i dessa inhägnader. Stängselunderhållet tar mycket tid från andra sysslor på gården vilket kan bidra till att lantbrukare inte nyttjar de betesmarker som finns utan lägger  dem i träda eller låter färre djur gå på betesmarkerna och i stället håller dem inom gården för bättre översyn. För en del lantbrukare kan beslutet helt enkelt bli att upphöra med djurhållning eller utsatta odlingar.

Vårt förslag till lösning

Vår tänkta innovation visar var skada/rörelse i stängseltråden skett samt skiljer på om det är betesdjur eller vilt som orsakat skada/rörelse, visar var på inhägnaden som effektförluster sker på grund av växlighet, sliten tråd eller annan skadad utrustning, samt fungerar oavsett om kunden använder en strömförande tråd eller ej. Innovationen är ett intuitivt system där lantbrukaren kan följa alla sina elstängsel i realtid. Förutom att följa sina elstängsel får lantbrukaren möjlighet att koppla upp övrig smart elektronik på gården så att all övervakning  kan ske från en och samma plattform.

Genomförandet av gruppbildningsaktiviteten

Projektet har jobbats fram samverkan mellan Equardian AB och Agroväst. Under gruppbildningsfasen kommer vi att utöka innovationsgruppen och knyta till oss expertis från kompletterande kunskapsområden som är nödvändiga för att ta fram en smart lösning som motsvarar marknadens behov.

Kontaktperson på Agroväst är Kristina Anderback.
Telefon: 0705-166116
E-post: kristina.anderback@agrovast.se

Programnyheter

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2022
 Agroväst. All rights reserved. Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.