Ökad digitaliseringsgrad i västsvenskt lantbruk

Den digitala transformationen av lantbruket för med sig nya intressanta lösningar som kan bidra till
ett mer konkurrenskraftigt och hållbart lantbruk. Exempel på digitalisering kan vara GPS-styrning av
traktorer och deras efterredskap, datainsamling med drönare samt automatisering inom
animalieproduktionen.
Hur långt digitaliseringen av lantbruket i Västsverige kommit varierar utifrån vilka förutsättningar som finns inom respektive lantbruksföretag. Där förutsättningarna finns, vilket framför är allt i de större lantbruken, har man i många fall kommit långt på digitaliseringsresan. Där finns intresse för ny teknik och förutsättningar att kunna räkna hem investeringar. Man hindras i stället av att tekniken emellanåt inte nyttjas till sin fulla potential. Även om de stora lantbruken står för stor andel av den samlade produktionen i länet så utgör de en ganska liten andel av det totala antalet företag. På andra sidan av vågskålen finns alltså en stor mängd lantbrukare som inte är digitaliserade i samma utsträckning. För dessa lantbrukare saknas ofta förutsättningarna att på egen hand finna lönsamhet i investering i ny teknik.

Ökad digitalisering lantbruk | SmartAgri

Projektinnehåll och målsättning

Syftet med projektet är att utveckla och testa ett antal tjänster som bidrar till att mikro- och småföretag inom jordbruk och trädgård ökar sin användning av relevant digital teknik för att öka sin effektivitet, minska sin negativa klimat- och miljöpåverkan och förbättra arbetsmiljön för de kvinnor och män som är verksamma inom branschen. Projektet bygger vidare på resultaten från förstudien "Hur digitaliserat är lantbruket i Västra Götaland?" som utfördes på uppdrag av Västra Götalandsregionen under 2022.

Projektaktiviteter

  • Genomförande av 12 st gapanalyser för att skapa en tydligare bild av lantbruksföretagens behov och utmaningar kopplat till digitaliseringen. Analysen genomförs på ute på gård under en dag för att få en bild av lantbrukarens nuläge och potential. Arbetet genomförs i samarbete med lämplig rådgivare och resultaten återkopplas till lantbrukaren.
  • Genomförande av 6 st teknikdemonstrationer. Utifrån gapanalyserna sätts ett program samman med förevisningar av olika digitala lösningar i praktiken. Demonstrationerna genomförs i samarbete med "lighthouse farms", forskare, rådgivare, lantbruksskolor och teknikleverantörer.
  • Sammanställning av 6 underlag som stödjer agroteknikföretag att förbättra tjänster och instruktioner för effektiverare implementering av tekniken ifråga. Med bas i steg 1 och steg 2 sammanställs underlag som beskriver hur lantbrukaren använder den digitala tekniken, vilka hinder/svårigheter lantbrukaren upplever med tekniken samt rekommendationer och förbättringsförslag.

Övergripande mål och önskade effekter

Det övergripande målet är att bredda tjänsteutbudet för innovationshubben SmartAgri för att i ökad utsträckning bidra till en behovsdriven digitalisering av lantbruksföretag i Västsverige.

Projektledare

Anders Johansson, projektledare | Agroväst

För mer information kontakta:
Anders Johansson
Projektledare Agroväst

Kontaktuppgifter

Projektpartner

Logotype Agroväst

Agroväst Livsmedel AB är ett utvecklingsbolag med uppdrag att stärka de gröna näringarna i Västra Götaland. Agroväst har lång erfarenhet av att driva både nationella och internationella projekt för att stärka de gröna näringarna. Företaget driver även egna forsknings- och innovationsprogram med målsättning att öka lantbrukets lönsamhet, långsiktigt och hållbart. Agroväst har sitt säte på SLU Campus i Skara. Agroväst är projektägare och ansvarar för övergripande projektledning och kommunikation.

RISE är ett oberoende och statligt forskningsinstitut med 2800 medarbetare. I detta projekt medverkar ett flertal personer från divisionen Bioekonomi och hälsa med kompetens inom agroteknik, odling, sensorik, processteknik, hygien och livsmedelssäkerhet.

Projektfinansiering

Projektet har beviljats stöd från landsbygdsprogrammet 2014–2020 finansieras delvis av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

I samarbete med tillväxtverket.
EU-flagga Europeiska jordbruksfonden

Programnyheter

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2023
 Agroväst. All rights reserved. Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram