InfoFusion Fusarium

Problemen med Fusariuminfektioner och förhöjda halter av Fusariumtoxiner, främst deoxynivalenol (DON), har aktualiserats på senare år och problemen har varit särskilt stora för havre i Västsverige. DON-halterna varierar mycket mellan olika år och mellan olika regioner, men även mellan enskilda gårdar inom en region. Idag finns dock inte något beslutstöd där man på ett systematiskt sätt värderar de olika riskfaktorerna. Det är vanligt att man bekämpar Fusarium med fungicider, främst Proline EC 250 som man rekommenderas att använda i samband med blomningen. Bekämpningen är dyr, ca. 500:-/hektar, och ger en miljöbelastning. I många fall är bekämpningen onödig eftersom man inte har ett tillräckligt stabilt underlag för att bedöma när en bekämpning är nödvändig. Med hjälp av EIP:s gruppbildningsstöd har ett antal partners samlats för att konkretisera ny innovativ lösning för bättre systemstöd som bidrar till säkrare riskbedömningar och på så vis minska användningen av bekämpningsmedel. I slutet av oktober 2017 beviljades projektstöd för EIP-projektet InfoFusion Fusarium.

Projektinnehåll och målsättning

Projektet drivs av Agroväst med Thomas Börjesson som projektledare. Tillsammans med ytterligare fem projektpartners ska en webbapplikation utvecklas som hanterar omvärldsdata på gårdsnivå för riskbedömningar. Innovationen planeras kunna hantera både omvärldsdata såsom väder och gårds- och fältspecifika data som förfrukt, sort, jordarter, satellitdata, historiska DON-data mm. Målsättningen är att produkten ska kunna användas både av rådgivare och lantbrukare och som ett komplement till ordinarie rådgivning, där t.ex. fältobservationer skall kunna kombineras med andra data.
Den utvecklade mjukvaran kommer utgöra plattform för framtida liknande produkter inom växtskyddsområdet.

Syftet med EIP-projektet InfoFusion Fusarium

Syftet med projektet är att stärka den biologiska mångfalden genom att undvika onödig bekämpning samt att lantbrukarnas ekonomi stärks genom att produktionen av spannmål
effektiviseras. En styrka i projektet är angreppssättet att låta användargrupper vara delaktiga i utformningen av produkten och dess prestanda.

Projektpartners

I projektet ingår följande partners: Högskolan i Skövde, Sveriges Lantbruksuniversitet, Hushållningssällskapet Skaraborg, Dataväxt och Lantmännen.

Aktiviteter i  projektet

  • Framtagning av generellt beslutsstöd
  • Framtagning av kundanpassat beslutsstöd
  • Produktutveckling tillsammans med användare
  • Mjukvaruutveckling
  • Produkttest, marknadsintroduktionsplan

Programnyheter

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2024
 Agroväst. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram