REFRAME - Towards a regional food frame

Huvudprojektet löper under perioden mars 2016- mars 2019 med en total budget på ca 5 miljoner Euro. Budgeten för det svenska deltagandet är 1 miljon Euro. Under våren 2019 har en projektförlängning beviljats från Interreg North Sea Region vilket innebär att projektet fortsätter ge stöd till småskaliga livsmedelsproducenter inom REFRAME-satsningen i ytterligare ett år.

Projektet har en internationell sida där du kan ta del av best practice från de fem olika piloterna. Läs mer här >>>

Den svenska delen av projektet omfattar följande aktiviteter:

  • En uppdaterad kartläggning av utbud och efterfrågan av regionalt producerad mat för att identifiera möjligheter och områden där det idag råder dålig matchning.
  •  Utvecklat stöd till små och medelstora matproducenter så att de kan anpassa sitt kunderbjudande och bättre möta den regionala efterfrågan.
  •  Påverka beslutsfattare inom såväl privat som offentlig sektor att köpa mer regionalt producerad mat.
  •  Bidra till en stärkt samordning och samverkan som ger små och medelstora matproducenter bättre förutsättningar att kunna jobba effektivt med logistisk och försäljning
  •  Utveckla internhandeln vid naturbruksskolorna i länet, dvs. att den mat som produceras på skolorna säljs till och konsumeras i andra delar av organisationen.

Projektbakgrund

Det försvinner kontinuerligt arbetstillfällen på landsbygden. Dessa förändringar berör inte bara lantbrukare. Minskningen påverkar alla företag i kedjan från primärproduktion till detaljhandel. Genom att konsumera en ökad andel regionalt producerad mat skapas nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen. Det finns ett antal pågående initiativ som kopplar samman lantbrukare och mindre livsmedelsproducenter med konsumenten. För att få upp volymerna och nå en högre effektivitet i kedjan krävs fler initiativ som matchar utbud och efterfrågan och kopplar samman de regionala matproducenterna med större köpare såsom offentliga storkök, dagligvaruhandeln och restaurangbranschen.

Genom projektet ”REFRAME – Towards a regional food frame” kommer fem pilotregioner i Nordsjöområdet jobba för att åstadkomma en bättre matchning av efterfrågan och utbud på regionalt producerad mat i varje deltagande region. Målet är att små och medelstora matproducenter genom förstärkt samverkan och samordning ska kunna erbjuda bättre anpassade kunderbjudanden och etablera lönsamma affärsförbindelser med större regionala köpare av mat. Inom ramen för den västsvenska piloten samverkar Agroväst med Lokalproducerat i Väst och Västra Götalandsregionens naturbruksförvaltning.

Projektpartners

REFRAME är ett projekt inom Interreg North Sea Region med deltagande från regioner i Belgien, Danmark, Holland, Sverige och Tyskland.

Totalt medverkar 15 partners i projektet. Agroväst koordinerar den svenska piloten, där Lokalproducerat i Väst och Västra Götalandsregionens Naturbruksförvaltning är våra samarbetspartners. Lead partner för projektet är kommunen Groningen i Holland.

Svenska projektpartners:

Agroväst är koordinerande Partner i Sverige.. Agroväst ansvarar för övergripande kommunikation och informationsspridning i Sverige. Agroväst är ett utvecklingsbolag med lång erfarenhet av att driva både nationella och internationella projekt inom de gröna näringarna. Företaget driver även egna forsknings- och innovationsprogram med målsättning att öka lantbrukets lönsamhet, långsiktigt och hållbart.

Lokalproducerat i Väst är ett resurscentra för småskaliga livsmedelsproducenter i Västra Götaland som rådgiver, coachar och utvecklar småskaliga livsmedelsföretag för att skapa tillväxt och sysselsättning i regionen.

Naturbruksförvaltningen bedriver utbildning på gymnasial- och vuxen nivå, samt erbjuder kortkurser och YH-utbildningar. Till det har de även ett uppdrag att vara kompetenscentrum för de gröna näringarna och vara en aktiv del i landsbygdsutvecklingen.

Projektet finansieras av:

Programnyheter

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2024
 Agroväst. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram