BugIT - beslutsstöd för insektskontroll

All växtodling har idag en tydlig press från omvärlden att utesluta eller minimera användning av kemiska växtskyddsmedel. Insekter orsakar stora förluster på såväl fält som i lager och under transporter. Förluster på 20% är inget ovanligt och skadetrycket förväntas öka med klimatförändringen. Även i Sverige leder insektsangrepp till avsevärda förluster för lantbruket. I fältodling försöker vi möta problemet med behovsanpassat så kallat integrerat växtskydd (Integrated Pest Management). Påbjudet av EU i direktiv och inriktning i CAP 2023, samt anpassat till svenska förhållanden genom Jordbruksverkets försorg. Målet är att minsta möjliga mängd växtskydd skall användas när behov föreligger, det vill säga när antalet insekter överskrider bekämpningsgränsen, och att det skall spridas så att påverkan på andra organismer minimeras. I mars 2022 fick Agroväst beslut om stöd för att driva projektet BugIT - beslutsstöd för insektskontroll.

Projektinnehåll och målsättning

Lantbrukare agerar idag oftast reaktivt på skadeangrepp av insekter. Angrepp av skadeinsekter varierar avsevärt mellan fält och år och en hög andel lantbrukare upptäcker inte insektsangrepp i ett tidigt stadie, utan gör sin insats först när angreppet är mer uppenbart vid visuell kontroll.

Detta får konsekvenser i form av sämre skörd, kraftiga kvalitetsförsämringar, och behov av större mängder bekämpningsmedel. Ett tydligt exempel är sommaren 2021 när ärtodlare i västra Skaraborg tidigt fick stora angrepp av ärtvecklare efter flera år med svaga angrepp. Hade detektion och insatser skett i ett tidigare läge så hade berörda lantbrukare sparat både tid och bekämpningsmedel.

BugIT är tänkt att bli ett digitalt beslutsstöd, bestående av hård- och mjukvara, som detekterar och dokumenterar insektsangrepp, samt följer upp och dokumenterar genomförda bekämpningsinsatser i odlingen. BugIT möjliggör fältspecifika åtgärder mot en väl definierad skadegörare (specificitet via optimerad spridning av lockande substanser) med rätt preparat och i rätt tid. En effektiv och behovsanpassad bekämpning av insektsangrepp säkrar en hållbar produktion och blir en del i ett effektiv IPM (Integrated Pest Management) som är så användarvänligt att alla lantbrukare kan använda den.

Projektets syfte

Syftet med projektet är att utveckla ett beslutsstöd som hjälper odlaren att i ett tidigt läge upptäcka inflygning av skadeinsekter. Även kunna följa utvecklingen av ett angrepp, och när ett tröskelvärde passeras larma och rekommendera en insats. Efter genomförd bekämpningsinsats fortsätter systemet att bevaka insektstrycket vilket möjliggör uppföljning. Systemet hjälper även lantbrukaren att dokumentera hela förloppet utifrån de krav som myndigheterna ställer när man använder bekämpningsmedel. Den slutrapport som genereras kan även användas som spårbarhetsdokument mot livsmedelsindustrin.

Projektpartners

Partners i projektet är Columella Innovation AB, ML LAB AB, SVEP Design Center AB, Jelmtech Produktutveckling AB samt Toppfrys AB.

Medlemmar i Västra Sveriges konservväxtodlarförening utgör referensgrupp.

Finansiär

EU-flaggaEuropeiskajordbruksfonden

Aktiviteter i projektet

  • Utveckling av bildanalys för insektsklassificering ned hjälp av AI
  • Utveckling av IoT-plattform
  • Utveckling av fälla
  • Test och verifiering i fält

Programnyheter

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2024
 Agroväst. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram