Robust svensk matproduktion

Lantbruket står inför ett allt bredare samhällsuppdrag genom en tilltagande efterfrågan på produktion av livsmedel, bioenergi, biodiversitet och andra ekosystemtjänster, samtidigt som branschens hållbarhet ska öka i en föränderlig värld till följd av ett förändrat klimat och en global marknad. Detta medför ett ökat behov av ny kunskap och innovation, men också ökad anpassning och implementering av befintlig kunskap och teknik. I detta förändrings- och förbättringsarbete behöver den enskilde lantbruksföretagaren enkelt få tillgång till resultat ifrån aktuell forskning, best practise och ny teknik, samt möjligheter att få diskutera frågorna med kollegor inom branschen.

Nyheter från projektet

Från och med januari 2021 kommer Ulrika Åkesson, Agroväst, att leda projektet med stöd av Mats Emilson, VD Agroväst. Arbetet med tillsättande av verksamhetsledare för de tre programmen pågår.

Projektetmål

Det övergripande målet med projektet är att stärka Agrovästs kapacitet som klustermotor för de gröna näringarna i Västsverige, och förmåga att öka samverkan mellan forskning och företagare inom de gröna näringarna. Detta vill vi göra genom att etablera tre nya forsknings- och innovationsprogram inom områdena: Trädgård (frukt, bär, grönsaker, prydnadsväxter), Företagande samt Mark- och vattenvård. Genom programmen samlar vi företagare, forskare och representanter från offentlig sektor kring dessa frågor och initierar aktiviteter för utveckling och kunskapsöverföring för att stödja branschen att ta ytterligare steg mot en mer robust västsvensk matproduktion. Robust i den meningen att bättre kunna stå emot och återhämta sig ifrån olika störningar (klimat, stängda gränser etc) samt en ökad självförsörjningsgrad.

Tre satsningar för ett gemensamt mål:


Trädgård
(frukt, bär, grönsaker och prydnadsväxter) är ett utpekat område med stor utvecklingspotential i Västra Götaland, och med en starkt växande efterfrågan. Ett viktigt utvecklingsområde är gröna proteiner. Idag produceras 70 % av all svensk frukt och grönt i Skåne.

Mark- och vattenvård
Detta är ett område som rönt intresse under några år, men som nu aktualiserats rejält hos lantbruks- och handelsföretag. Fler åtgärder krävs för att bibehålla och öka markens bördighet och motståndskraft mot torka och skyfall, minska växtnäringsläckage och skydda våra vattendrag. Även många betesmarker har ett dikningsbehov.


Framgångsrikt företagande
Detta är ett område som lyfts såväl av LRF såsom inom forskningen under senare år. Utvecklingen visar på färre men större lantbruksföretag med större arealer och djurbesättningar, vilket ställer ökade krav på företagsledaren vad gäller arbetsledning, affärsmannaskap och management. Även en allt mer föränderlig omvärld i form av t ex teknikutveckling och klimatförändringar ställer ökade krav på företagsledaren.

Projektaktiviteter

  • Nyetablering av FoI-programmen mark- & vattenvård och framgångsrikt företagande.
  • Vidareutveckling av FoI-programmet tillväxt trädgård väst.
  • Utbildningsinsatser, teknikdemonstrationer och studiebesök riktade till trädgårdsodlare.
  • Kunskapsbaserade, inspirerande arrangemang inom de tre programmen.
  • Inventera och identifiera behov av forskning och teknisk innovation inom de tre programområdena.

Programnyheter

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2021
 Agroväst. All rights reserved. Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.