Kraftsamling digitalisering

I förstudien "Hur digitaliserat är lantbruket i Västra Götaland" samlas data in för att beskriva läget gällande lantbrukets digitaliseringsgrad. Lantbrukets digitalisering har pågått i decennier, men är asymmetriskt utvecklad och dåligt känd utanför sektorn. Medan vissa områden ligger i yttersta framkant, tekniskt och användningsmässigt, har andra en lång digitaliseringsresa framför sig.

Digitaliseringen blir en allt viktigare konkurrensfaktor på den internationaliserade livsmedelsmarknaden. Trots det har de största hindren och behoven i sammanhanget inte kartlagts.

Förstudien syftar till att samla in, analysera och föreslå åtgärder för att hantera de största hindren och behoven i Västra Götalands lantbruk. Genom att identifiera ett antal konkreta möjligheter och utmaningar för lantbrukets digitalisering blir det lättare för aktörer i andra sektorer att bidra till en effektiv hantering av dessa.

Arbetet är en strategisk insats i Kraftsamling Digitalisering i den regionala utvecklingsstrategin för Västra Götaland 2021–2030 då det väntas leda till att fler aktörer kan bidra på ett mer effektivt sätt till lantbrukets digitalisering i Västra Götaland. Resultatet blir även viktigt för att maximera nyttan i arbetet med en regional lantbruksnod inom Agrihub Sweden EDIH (European Digital Innovation Hub). Resultatet blir en rapport, en film samt ett till två spridningsseminarier.

Projektinnehåll och målsättning

  • Producera en nulägesbeskrivning av hur långt digitaliseringen av lantbruket kommit i Västra Götaland inom olika delsektorer såsom växtodling, animalieproduktion (mjölk/ägg/nötkött/griskött/fågel), trädgård (frukt, bär, grönsaker, potatis, plantskoleväxter) och häst.
  • Identifiera de största hindren och behoven för en digitalisering av lantbruksbranschen.
  • Ge förslag på aktiviteter som aktörer inom AKIS (Agricultural Knowledge and Innovation System) skulle kunna genomföra för att skynda på en ansvarsfull digitalisering av lantbruket i Västra Götaland.
  • Kommunicera resultaten på ett pedagogiskt och lättillgängligt sätt

Övergripande mål och önskade effekter

Målet är ett underlag för beslut om inriktning för framtida insatser inom Agroväst, och som regional nod för Agrihub Sweden EDIH. Även ett underlag för att kommunicera och öka medvetenheten om hur långt digitaliseringen av lantbruket kommit i Västsverige.

Projektaktiviteter

Förstudien omfattar följande aktiviteter:

  • Genomföra en nulägesbeskrivning genom litteraturgenomgång och intervjuer med företrädare från målgruppen (lantbrukare gm branschföreningar, agtech-företag, maskinfirmor och rådgivare)
  • Arrangera workshops med företrädare från branschen för att sammanställa resultaten, få en bild av nuläget och föreslå aktiviteter och insatser för att snabba på en ansvarsfull digitalisering.
  • Sammanställa resultaten i en rapport
  • Producera en film som på ett enkelt och attraktivt sätt beskriver resultatet av förstudien.
  • Arrangera 1–2 seminarium för att sprida resultaten till aktörer inom AKIS, kommuner och region

Finansiering

Förstudien utförs av Agroväst med finansiering genom VGR regionutvecklingsnämnd. Studien pågår under perioden 20211101-20220531.


Förstudien Kraftsamling digitalisering finansieras av Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd.

Programnyheter

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2024
 Agroväst. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram