Innovativ solhybridbaserad varmluftsprocess för spannmålstorkning

Samster AB har tagit fram en varmluftsprocess baserad på värmepumpsteknologi med integrerad energiåtervinning och nyttjande av solenergi. Inom spannmålshantering har tekniken potential att ge många fördelar med allt från reducerad driftkostnad och minskade CO2 utsläpp till en högre kvalitet på torkad vara samt ett säkrare system på gården. Prototypen som konstrueras i projektet ska kunna ersätta eller komplettera en vanlig oljebrännare som används i en befintlig spannmålstork. Projektet är ett viktigt steg inför framtida kommersialisering av tekniken.

Projektinnehåll och målsättning

Användning av fossila bränslen för torkning bidrar till lantbrukets koldioxidutsläpp. En omställning från fossila bränslen till elektrifiering och förnybar energi bidrar till att reducera denna klimatpåverkan. I framtiden förväntas efterfrågan på biobränsle öka i flera sektorer. Man kan därmed anta att biobränslet blir dyrare, att tillgången hämmas av den ökade konkurrensen och att det stora behovet av biobränslen i Sverige inte kan tillgodoses på ett hållbart sätt. Oavsett energikälla medför förbränning en brandrisk och bidrar till lokal luftförorening.

Spannmålstork | Agroväst

En målsättning med projektet är således att ta fram en lösning som eliminerar de olika riskerna som är kopplade till användningen av inköpta bränslen.

I Sverige torkas majoriteten av spannmålen i varmluftstorkar där vanliga värmekällor är eldningsolja, gas eller biobränsle. Behovet av spannmålstorkning är globalt för att undvika risker för spill och kvalitetsförsämringar på grund av svampangrepp och skadeinsekter.

Stora mängder energi går åt till varmluftstorkning och stigande energipriser ökar intresset för energibesparande lösningar. Problemet som innovationen ska lösa är att sänka torkningskostnader för spannmål. Den tänkta lösningen bygger på att nyttja solenergi i kombination med annan energibesparande teknik. Resultatet blir en varmluftsprocess som är tillförlitlig, kostnadseffektiv och fossilfri.

Varmluftstork Samster | Agroväst

Projektets syfte

Företaget Samster har tagit fram flera mindre torkar som använts i testprojekt vid torkning av olika material. Resultaten har varit positiva och lärdomar från projekten har kontinuerligt lett till vidareutveckling av principen.

Syftet med detta projekt är att konstruera en fullskalig prototyp av varmluftsprocessen som driftsätts i verklig miljö hos en lantbrukare för att torka och kyla spannmål. Med insatsen skapas förutsättningar som krävs för framtida kommersialisering av varmluftsprocessen. Under projektets gång planeras vidareutveckling av varmluftsprocessen till full skala samt testning, verifiering och demonstration i fält.

Slutresultatet från genomfört projekt ger nödvändigt underlag för att etablera produktion av varmluftsprocessenheter.

Aktiviteter i projektet

Exempel på delaktiviteter:

  • Projektering av pilotanläggning
  • Inköp, konstruktion och installation
  • Igångsättning och testkörning av pilotanläggning
  • Prestandatester med hjälp av oberoende konsult
  • Beredning och dimensionering av serieenhet
  • Verifiering av uppdaterad pilotanläggning
  • Utvärdering av hur förändrade torkparametrar påverkar spannmålets kvalitet och lagringsegenskaper
  • Framtagande av gemensam affärsplan och affärsuppgörelse mellan parterna

Artiklar

Klicka på länk nedan för att läsa mer.

2023-11 - Landsbygdsnätverket.se

Projektpartners

Smörtvets Entreprenad & Lantbruk, Brålanda

Smörtvets Entreprenad logga

Steierpump AB

Finansiärer

EU logotype - medfinansieras av EU
Logotype Jordburksverket

Agroväst projektnummer: 5800
Projekttid: 2023-04-15 - 2024-12-15

Projektledare

Anders Johansson, projektledare | Agroväst

Anders Johansson


Projektledare
Agroväst Livsmedel AB
Telefon: 0761 - 07 81 72
E-post: anders.johansson[at]agrovast.se

Programnyheter

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2024
 Agroväst. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram