KUR - Kompetensutveckling rådgivare

Agroväst och RådNu vid SLU genomför under 2018-2019 en gemensam kompetensutvecklingsinsats för rådgivarna i Västsverige. Syftet är att stärka kompetens och förmåga hos drygt 100 kvinnor och män som idag verkar som rådgivare inom lantbruket i Västra Götaland och Halland. Projektet genomförs i nära samarbete med rådgivarföretagen: Gård- och djurhälsan, Hushållningssällskapen i Västra Götaland och Halland, Lokalproducerat i Väst, LRF Konsult, Nordfalan och Växa Sverige. Även Länsstyrelsen i Västra Götaland och Halland medverkar med några av sina rådgivare.

Målet är att stärka rådgivarna i att möta och vägleda lantbruksnäringen till beslut som ger rätt förutsättningar för ett långsiktigt lönsamt och hållbart jordbruk. Detta kräver ökad kompetens kring digitalisering och den pågående omställningen som sker inom lantbruket, en kompetenshöjning som även kommer stärka rådgivarnas egen ställning på arbetsmarknaden.

Nyheter från KUR

6 december 2017 beviljades projektet anslag från europeiska socialfonden. Projektägare är Agroväst Livsmedel AB och projektet drivs tillsammans med RådNU, SLU Skara.
Projektet startades i februari 2018 och projektledare är Astrid Lovén Persson, Agroväst.

Bakgrund

Lantbruket står inför stora utmaningar vad gäller krav på ökad hållbarhet och effektivitet. Detta leder till färre men större lantbruksföretag med större arealer och djurbesättningar, vilket kräver ökad användning av nya smarta tekniklösningar. Lantbruksrådgivare har en nyckelroll som förändringsledare i lantbrukets utvecklingsprocess. Omvandlingen inom lantbruket utmanar den traditionella rådgivarrollen. Rådgivarna behöver idag profilen av coach och processledare snarare än den som expert. Det krävs också utökad kompetens som stöd till kvinnor och män som arbetar inom lantbruket med rådgivning inom digitalisering och ny teknik.

För att fortsatt vara attraktiv på arbetsmarknaden behöver den enskilde rådgivaren stärka sin förmåga att möta de förändrade krav och förväntningar som verksamheten och kunderna ställer.
Och rådgivarföretagen behöver implementera ny kunskap i verksamheten och skapa former för ett mer långsiktigt lärande. Rådgivningen är en central del av lantbrukets kunskaps- och innovationssystem och viktig för utveckling och förändring i lantbruket. En förstärkt rådgivning är en förutsättning för att nå målsättningen i den nationella livsmedelsstrategin.

Projektpartner

Agroväst Livsmedel AB är ett utvecklingsbolag med uppdrag att stärka de gröna näringarna i Västra Götaland. Agroväst har lång erfarenhet av att driva både nationella och internationella projekt för att stärka de gröna näringarna. Företaget driver även egna forsknings- och innovationsprogram med målsättning att öka lantbrukets lönsamhet, långsiktigt och hållbart. Agroväst har sitt säte på SLU Campus i Skara.


Alla led inom det agrara kunskapssystemet behöver öka sin kompetens för att vi ska nå ökad hållbarhet och en konkurrenskraftig lantbruks- och livsmedelssektor.
En effektiv rådgivning är av avgörande betydelse. RådNu är en regionalt förankrad nod i Västra Götaland, med navet på SLU i Skara. Vi arbetar nationellt och har med oss ett internationellt perspektiv. En gemensam kompetensplattform bidrar till att stärka hela kunskapssystemet;  lantbruks- och landsbygdsföretagare, rådgivare, myndigheter och forskare.

Projektet finansieras av:

Programnyheter

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2024
 Agroväst. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram