Frysta grönskördade bönor

Samverkansprojektet ”Lokal produktion och förädling av frysta grönskördade bönor” syftar till att lägga grunden för ett långsiktigt och lönsamt samarbete gällande odling och förädling av frysta grönskördade bönor i närområdet kring Toppfrys produktionsanläggning i Brålanda. I Västra Skaraborg och Dalsland finns unika förutsättningar med lång erfarenhet av att odla och förädla baljväxter i form av grönskördade ärtor.

Efterfrågan på svenska bönor ökar
Thomas Börjesson, Agroväst intervjuades av Sveriges Radio, P4 Väst angående ett projekt som pågått i två år och där Thomas är projektledare. Efterfrågan på bönor har ökat i och med att allt fler väljer vegetarisk mat. Lyssna till intervjun här>>>

Se filmen från första skörden 2020:

En satsning på grönskördade bönor är ett naturligt steg för att involvera fler odlare och utveckla samarbetet mellan lokala odlare och Toppfrys. Gröna bönor är en resurssnål och kvävefixerande proteingröda med en starkt växande efterfrågan. Intresset för och efterfrågan på växtproteiner är stort i Sverige. Olika trender som driver på efterfrågan är: hälsa och välmående, mer vegetariskt på tallriken och det ökande intresset för lokalproducerad och svensk mat. Idag används åkerbönan främst som djurfoder, men det finns goda möjligheter och ett mycket stort intresse för att använda bönan även som livsmedel. I handeln ser man en del nya livsmedel baserade på eller innehållande olika typer av bönor. T ex snacks, färdigmat, ”spread” och pasta. Projektet kommer fylla behovet av mer kunskap om odling och beredning för att kunna garantera kvalitet och leveransprecision inför lansering av nya produkter på marknaden.

Projektinnehåll och målsättning

Inom ramen för projektet kommer följande aktiviteter att genomföras under perioden 2020-2022.

  • Sortförsök – vilken sort och skördestadium ger bäst kvalitet, och hur påverkas råvaran i processen skörd – transport – förbehandling – infrysning?
  • Odlingsförsök – hur påverkas skörden av olika odlingstekniker såsom radavstånd, utsädesmängd och ogräsbekämpning?
  • Processteknik – vilken tekniklösning för skörd – transport – förbehandling – infrysning är mest lämplig för en fullskalig produktion av grönskördade frysta bönor?
  • Produkttillämpning – vilka möjligheter finns det för förädling av 2:a sortering samt restprodukter från bönorna?
  • Kvalitet – hur säkerställer man näringsinnehåll, krav och förutsättningar för god livsmedelskvalitet?

Projektpartners

Agroväst Livsmedel AB är ett utvecklingsbolag med uppdrag att stärka de gröna näringarna i Västra Götaland. Agroväst har lång erfarenhet av att driva både nationella och internationella projekt för att stärka de gröna näringarna. Företaget driver även egna forsknings- och innovationsprogram med målsättning att öka lantbrukets lönsamhet, långsiktigt och hållbart. Agroväst har sitt säte på SLU Campus i Skara. Agroväst är projektägare och ansvarar för övergripande projektledning och kommunikation.

Toppfrys är Sveriges största producent av ärtor med lång och gedigen erfarenhet ifrån odling, skörd och industriell hantering av primärt ärtor, men även andra baljväxter. Företaget är lokaliserat i Brålanda, i Dalsland.

RISE är ett oberoende och statligt forskningsinstitut med 2800 medarbetare. I detta projekt medverkar ett flertal personer från divisionen Bioekonomi och hälsa med kompetens inom agroteknik, odling, sensorik, processteknik, hygien och livsmedelssäkerhet.


Gröna klustret Nuntorp
är en ekonomisk förening som driver naturbruksutbildning och verkar för att skapa en klustermiljö och regional mötesplats för de gröna näringarna i Fyrbodal.

Västra Sveriges konservväxtodlarförening samlar ca 200 odlare i nordvästra Västra Götaland som odlar ärtor för leverans till primärt Toppfrys, och har därmed stor erfarenhet av och intresse för odling av baljväxter. Föreningen bevakar odlingsfrågor kring konservväxter samt prisförhandlar åt odlarna.

Columella Innovation är ett nystartat företag med ändamålet att bidra till utveckling av nya produkter och tjänster inom livsmedels- och bioenergiproduktion.

Projektbudget

Projektbudgeten omsluter 4,7 miljoner kronor, varav drygt 4,26 miljoner kronor erhålls i stöd genom Landsbygdsprogrammet, Sparbanken Skaraborg, Sparbanken Lidköping och Länsstyrelsen Västra Götaland.

För mer information kontakta:
Thomas Börjesson, Agroväst
Projektledare
https://agrovast.se/kontakt/

Programnyheter

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2024
 Agroväst. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram