Avslutade projekt Nöt- och lamm

Grovfoderutfodring till dikor

Under åren 2012-2014 löper ett stort EU-projekt, REKS, vilket är ett samarbete mellan Agroväst, SLU i Skara och Alnarp, Köpenhamns universitet, Århus universitet, AgroTech, Universitetet för miljö- och biovetenskap samt Hushållningssällskapet Halland. Inom projektet belyses bland annat grovfoderutfodring av dikor då vinterfoder är en tung kostnadspost i dikalvsproduktionen. Många gånger får korna ett alltför lättsmält foder, vilket ger en dyr utfodring med negativa konsekvenser för miljö och djurhälsa. Syftet med aktiviteten är att hitta grovfoder lämpliga att utfodra i fri tillgång till dikor samt ge underlag för en dikomodul i fodervärderingsprogrammet NorFor. Investeringar i individualutfodringsutrustning till Götala ingår också

Majsensilage till tjurar och lamm

Intresset för utfodring av majsensilage har ökat kraftigt de senaste åren bland svenska köttproducenter och det odlas nu majs i stora delar av södra Sverige. Från hösten 2009 till våren 2011 genomfördes därför ett projekt där majsensilage till såväl mjölkrastjurar som lamm studerades. I projektet undersöktes hur utvecklingsstadiet hos majsen vid skörd samt utfodringsstrategi (majs/vallfoderensilage alternativt enbart majsensilage som grovfoder) påverkade foderkonsumtion, tillväxt, foderutnyttjande och slaktkroppskvalité. Jämförelser mellan de båda djurslagen gjordes också.

Närproducerade proteinfodermedel till mjölkraskalvar

Idisslares bidrag till utsläpp av växthusgaser är den största frågan inom svensk animalieproduktion idag. En bidragande orsak till klimateffekten är nedhuggning av regnskog i Sydamerika för odling av sojaböna, där mjölet exporteras som proteinfoder till bland annat Sverige. Sojaanvändningen i svensk nötköttsproduktion har därför kritiserats och näringen vill hitta alternativa proteinkällor till sojamjölet. Under åren 2008-2013 pågår därför ett projekt med sammanlagt fem omgångar kalvar som syftar till att undersöka närproducerade proteinfodermedel till unga kalvar. Hittills har ärt, åkerböna, svenskodlad sojaböna, sötlupin, agrodrank och proteinrikt vallensilage jämförts med sojamjöl.

Tillsatsmedel i ensilage till tackor och lamm

Syftet med projektet är att undersöka effekt av kvalitet i rundbalat klöver/gräsensilage på konsumtion och hull hos dräktiga och digivande tackor samt på tillväxt och slaktresultat hos deras lamm. En förstaårsvall med 25 % rödklöver i förstaskörden har skördats som rundbalsensilage med och utan tillsatsmedel. 24 tackor dräktiga med två lamm ingår i försöket, som pågår under stallperioden 2011-2012. Dessutom gör en smältbarhetsstudie på sintackor under samma period.

Programnyheter

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2021
 Agroväst. All rights reserved. Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.