Efterfrågedriven innovation för högre kvalitet på nöt- och lammkött

Målsättningen med det treåriga svensk-danska samarbetet har varit att skapa bättre förut-sättningar för nöt- och lammköttsproducenter i regionen Västra Götaland (Sverige), Nord- och Midtjylland (Danmark). Projektet har inneburit ett givande samarbete mellan forskning, lantbruk och industri som verkar inom köttnäringen. Fokus har varit att att öka kunskapen om god ätkvalitet och etisk kvalitet från uppfödare till konsument.

Projektet innefattar:

 • Förslag till ny betalningsmodell som prisdifferentierar olika kvaliteter
 • Ökad selektering och sortering i olika kvaliteter
 • Etablera best practice i primärproduktion och förädling som höjer ätkvaliteten.
 • Ökad kunskap om vad ätkvalitet innebär bland butikspersonal och beställare
 • Ökad kunskap om vad ätkvaltiet innebär bland konsumenter.

Preface final report

Link to summary report on DIVA-portal >>>

The priority of this project has been innovation and how new methods and techniques can stimulate new investments and collaboration between companies, research and innovation teams with focus on new products and services.

The objective was to identify techniques and methods that provides better conditions for beef and lamb meat producers and food process industries. By focusing on the customers’ demand for higher eating and ethic quality, the result from this project is expected to increase competitiveness, both on a national and an international market.

Partners in this project have been aiming at finding solutions for an environmentally and economically sustainable beef and lamb meat production in Sweden and Denmark.

The intention of the project has been to meet the ongoing debate on meat consumption and its impact on the environment and health. When produced in a way that supports animal welfare the beef and lamb meat production can bring great values for the environment and community. Within the Scandinavian cross-border cooperation Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, eight partners have worked together in research and innovation activities during 2016-2019 to meet the challenges in future meat production and consumption. This specific area has a climate suitable for retention. Here we have good water supply and good conditions for grasslands and cattle provides positive added values such as open landscapes, biodiversity, a living countryside, and regional food supply. By finding and visualizing the keys towards a more consumer driven production with improved and consistent beef and lamb meat quality we support the incentives to a production built upon sustainability with a high eating and ethical quality level.

The partners in this project were Aarhus University, Agroväst, RISE, SEGES, Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Svenska Köttföretagen, Svenskt Kött and Økologisk Landsforening. On behalf of all partners, the Lead Partner Agroväst gratefully acknowledge regional funding from the European Union Interreg project Öresund-Kattegat-Skagerrak, Region Midtjylland and Västra Götalandsregionen.

August 2020
Ulrika Åkesson, Agroväst
Project manager

Senaste nytt

Sammanfattande engelsk slutrapport finns nu registrerad i DIVA-portalen och nås genom denna länk >>>

Slutkonferensen har dokumenterats med ett antal youtube-filmer där du enkelt kan ta del av de resultat som projektet har kommit fram till. Här är länkar till de filmer som ger fördjupad information från de olika delaktiviteterna:

Ultraljudskanning SLU Götala nöt- och lammköttsforskning

Nya tekniker och metoder för högre köttkvalitet

 • Genom försök gjorda på SLU Götala nöt- och lammköttsforskning i Skara kan vi på vetenskaplig grund ge råd att inseminera mjölkkor med köttrassperma och därigenom uppnå en högre slaktkroppskvalitet jämfört med renrasig mjölkras.
 • Genom försök som gjorts på SLU Götala nöt- och lammköttsforskning i Skara kan vi på vetenskaplig grund konstatera att en högre uppfödningsintensitet för lamm leder till högre tillväxt och bättre klassning, dock utan påverkan på ätkvalitet.
 • Genom teknikutvärdering som gjorts av RISE i samverkan med Växa Sverige har ultraljudskanning testats i flera besättningar för att utreda tillämpbarheten i tekniken som metod för att mäta köttkvalitet på levande djur även i Sverige.

Se föredrag från slutkonferensen i Uddevalla 8 maj då Katarina A Segerkvist, SLU, redogör för resultat från försök gjorda inom projektet >>>

Se föredrag från Det digitala djuret 27 mars i Skövde då Cecilia Lindahl, RISE, redogör för arbetet med att utvärdera ultraljudskanningsteknik för mätning av köttkvalitet på levande djur >>>

Projektdeltagare på besök hos Gröna Gårdar

Utveckling av värdekedjan och nya affärsmodeller

 • Genom gränsregional forskning har Svenska Köttföretagen visat att med ett tillägg till nuvarande slaktkroppsklassificering kan man nå en kundstyrd köttproduktion där upplevd ätkvalitet får en koppling till avräkning gentemot producenten.
 • Inom projektet har Svenska Köttföretagen på vetenskaplig grund tagit fram ett förslag till ny modell för att förutsäga köttkvalitet utifrån ett ätkvalitetsperspektiv.
 • Inom projektet har gränsregionala studier genomförts för att konkretisera nycklarna i värdekedjan som styr om till ett mer efterfrågedrivet produktionssystem. Studierna visar att förädlingsledet och handeln har nyckelroller i att driva förändring som bättre matchar det dagens nordiska kunder efterfrågar.

Se föredrag från slutkonferensen i Uddevalla 8 maj då Theres Strand, Svenska Köttföretagen berättar om ny modell för att förutsäga köttkvalitet >>>

Se föredrag från slutkonferensen i Uddevalla 8 maj då Ann-Kristina Lind, RISE, förklarar utmaningarna och möjligheterna med ett gemensamt informationsflöde för att nå spårbarhet genom köttkedjan >>>

Resultatredovisning slutkonferens Uddevalla 9 maj 2019

Insatser för mer medvetna konsumentval

 • Forskningsstudier som gjorts av Aarhus Universitet visar att det finns en viss betalningsvillighet hos konsumenter i Norge och Sverige att handla nationellt kött med högre sensorisk och etisk kvalitet. Betalningsvilligheten i Danmark har i dessa studier visat sig vara mer begränsad.
 • Forskningsstudier som gjorts av Aarhus Universitet visar att många mellanhänder gör det svårt att få mervärdesbudskap om djuromsorg burna genom alla handels-led. Dessa mervärdesbudskap kopplas lättare till lokalt, regionalt producerat kött.
 • Inom projektet har Svenskt Kött satsat på att öka konsumentens och kundens medvetenhet om köttkvalitet genom att starta den digitala utbildningswebben köttskolan.se

Se sammanfattande film som gjorts av Ökologisk Landsforening och Aarhus Universitet om konsumentens uppfattning om nationellt kött och skillnaden i betalningsvillighet mellan Sverige, Danmark och Norge >>>

RISE bjuder in till viktig workshop 27 maj 2019 i Göteborg med tema digitalisering av köttkedjan. Detta görs inom ramen för projektet. Aktörer längs hela köttkedjan, från lantbrukare, slakterier, teknikföretag till företag i grossist- och handelsled, som är intresserade av digitaliseringens möjligheter välkomnas att deltaga.

Läs hela inbjudan här >>>

Anmäl dig senast 18 maj här >>>

Projektets slutkonferens hölls i Uddevalla 8-10 maj 2019.

Två resultatseminarier hölls under dessa dagar:

8 maj Det digitala djuret - Hur skapar vi en effektiv och konsumentdriven köttproduktion? Se film från seminariet här >>>
Du finner pdf från alla föredrag i höger widget. Du kan ta del av ett kort referat från seminariedagen här >>>

    

9 maj Hur kan vi gå mer i takt med kundernas efterfrågan? Om konsumenters syn på nöt- och lammköttskvalitet.
Du finner pdf från alla föredrag i höger widget.

Dagen inleddes med studiebesök hos Gröna gårdar och Töllös Fårgård,

     

fortsatte med ytterligare ett resultatspridningsseminarium på eftermiddagen.

     

Slutkonferensen avslutades med tal av styrgruppens ordförande Mats Emilson, Agroväst och efterföljande avslutningsmiddag.

     

Projektets resultatspridningskonferens i Danmark gick av stapeln 23-25 oktober 2018. Det var ett intressant program med avrapportering, studiebesök och externa workshops med tre olika tema: Ny prissättningsstrategi för nöt- och lammkött, Hur stärker vi samarbetet genom värdekedjan, Medvetna val bland konsument och inköpare. Här är några bilder från resultatspridningskonferensen i Aarhus.

24 september 2018 hölls en nordisk forskarkonferens i Skara för att diskutera köttkvalitet på nöt och lamm. Värd för runda-bords-samtalet var SLU i Skara och institutionen för husdjurens miljö och hälsa. Detta var första gången sedan 2005 som nordiska forskare inom köttkvalitet möttes på detta sätt.

Läs nyhetsbrevet från Smedjeveckan genom att klicka på dokumentlänken till höger.

Alla nordiska länder fanns representerade vid mötet i Skara. Under dagen kunde de olika ländernas forskare uppdatera varandra om forskningsläget, forskningsbehov framåt och på vilket sätt vi kan finna goda samarbetsformer framåt.

25 september 2018 arrangerades en öppen workshop inom projektets delaktivitet för ny prissättningsstrategi för slakt av nöt och lamm. Workshopen arrangerades inom delaktiviteten som drivs av Svenska Köttföretagen. Medarrangör var RISE och Agroväst. Särskilt inbjuden föredragare var Dr Aarti Tobin från CSIRO, Australien. Under workshopen diskuterades ett förslag till ny prissättningsmodell som är under framtagning inom projektet.

Hur kan vi få stöd genom gjorda forskningsstudier, genom utnyttjande av ny teknik och genom att ta del av andra länders erfarenheter av liknande upplägg? De diskussioner som fördes gav viktig input till det fortsatta arbetet och vi kunde konstatera att vi är på rätt väg. Att på detta sätt samarbeta med andra länder medverkar till ett bättre resultat eftersom vi får in en bredare kunskap i ämnet och tillgång till fler specialister. Även detaljandelsledet fanns på plats under workshopen och var positiva till arbetet med en prissättningsmodell som sätter mer fokus på ätkvalitet.

     

Aarti Tobin, CSIRO och Theres Strand Svenska Köttföretagen

25 september 2018 arrangerades ett populärvetenskapligt kvällsseminarium i samverkan med Gröna Möten och SLU. Temat för kvällen var Meat Standard Australia - hur bedömer man köttkvalitet i Australien? Särskild inbjuden föredragshållare var Dr Aarti Tobin, CSIRO, Australien. Ett tjugotal engagerade deltagare bidrog till en god diskussion under kvällen. Ett längre referat från föredraget finns att läsa här >>>.

   

11-12 april 2018 träffades projektpartners i Västra Götaland för att delge resultat och utbyta erfarenheter mellan varandra och mellan våra länder. Temat för konferenser var nya tekniker och metoder för högre köttkvalitet och berör framför allt projektarbete som drivs av SLU Skara och RISE. Partnermötet avslutades 12 april med ett unikt studiebesök på Götala nöt- och lammköttscentrum där det blev en förhandsvisning av nya stallet som kommer invigas officiellt till hösten. Här finns den tredje omgången av raskorsningar som ingår i projektets forskning om nya metoder för nötköttsproduktion. Notis från seminariet hittar du här >>>

11-12 oktober 2017 hölls projektets tredje partnerkonferens, denna gång i Ås, Norge. I projektet ingår ett erfarenhetsutbyte med Nibio, norska institutet för bioekonomi. Under konferensen arrangerades ett seminarium om Lammköttskvalitet som belyser gällande forskningsläge och flera inslag från norsk bransch om hur man arbetar med att öka intresset för norskt lamm. Alla presentationer från Partnermötet och det externa seminariet finns i högerkolumn för nedladdning.

25 september 2017 hölls ett seminarium i Skara om Köttkvalitet där professor i köttvetenskap Anders H Karlsson berättade om köttkvalitet och den forskning som bedrivs inom projektet.
Elisabet Qvarford, VD för Svenskt Kött, presenterade den nya digitala köttskolan som tagits fram inom projektet som en del i att lyfta den allmänna kunskapen om svenskt kött och köttkvalitet.
Notis från seminariet hittar du här >>>

19 september höll Svenskt Kött pressträff och lanserade på detta sätt köttskolan.se, en kompetenshöjande, webbaserad utbildningsportal som vänder sig till alla med intresse för att lära sig mer om svenskt kött. Här i högerkanten hittar du länken till webbsidan, som tagits fram inom projektet.

Läs om Partnermötet i Rebild Bakker i Danmark 25-26 april 2017 i vårt senaste nyhetsbrev >>>

Projektbakgrund

Det måste bli lättare för konsumenter och restauranger att få tag på kött med en specifik kvalitet och producenternas betalning måste kopplas hårdare till den kvalitet man levererar. Idag är kvaliteten för ojämn och om den svenska köttproduktionen ska ha en framtid och konkurrera både mot importköttet och en minskande köttkonsumtion måste ätkvaliteten bli både jämnare och högre.

I början på 2016 gick branschen samman och definierade fem områden som behöver åtgärdas för att svenskt kött ska få det efterlängtade lyft som behövs, både från konsumenternas håll i fråga om kvalitetshöjning, och ur producentens synvinkel med bättre betalt för bättre kvalitet. I september 2016 startades samverkansprojektet där Agroväst, som lead partner, tillsammans med ytterligare åtta partners i Västra Götaland och i Midt Jylland kommer att fokusera på hur vi genom att samla forskning, erfarenhet och ny teknikprovning kan nå de uppsatta målen.

Projektpartners

Inom projektet arbetar 9 partners. Med oss har vi även NIBIO i Norge, som följer vårt arbete och delar med sig av erfarenheter inom framför allt lammköttsproduktion.

Agroväst Livsmedel AB

Agroväst är lead partner och har det övergripande projektledningsansvaret. Agroväst ansvarar också för övergripande kommunikation och informationsspridning i Sverige och Norge.
Agroväst är ett utvecklingsbolag med lång erfarenhet av att driva både nationella och internationella projekt inom de gröna näringarna. Företaget driver även egna forsknings- och innovationsprogram med målsättning att öka lantbrukets lönsamhet, långsiktigt och hållbart.

Økologisk landsforening

Økologisk landsforening är koordinerande partner i Danmark, med ansvar för att samordning i Danmark och även informationsspridning i Danmark. De är också ansvariga för den del i projektet som särskild arbetar med beskrivning av värdekedjan och värdeflödesanalys.
Økologisk Landsforening är en förening för lantbrukare, företag och konsumenter. Föreningen har funnits sedan 70-talet och har sedan dessa samarbetat för att fortsätta utveckla kunskap, sprida information och verka för att fler ekologiska varor ska finnas i butiker i Danmark.

Sveriges Lantbruksuniversitet, Skara

SLU i Skara är svensk partner med uppdrag att bedriva forskning, samla befintlig kunskap inom områden som rör raskorsningar för högre köttkvalitet, en mer hållbar produktion, uppfödningsmodeller lamm, slaktens och prissättningsmodellens påverkan på köttkvaliteten.
På SLU i Skara forskar och utbildar man kring djur, miljö och landsbygdens produktionsfrågor. Forskningsområden är djurhållning, djurvälfärd, precisionsodling samt rådgivning. Utanför det centralt belägna campus finns två forskningsanläggningar; Götala och Lanna.

Aarhus Universitet är dansk partner med uppdrag att bedriva forskning, tolka analysresultat samt samla befintlig kunskap inom områden som rör raskorsningar för högre köttkvalitet, en mer hållbar produktion, slaktens och prissättningens påverkan på köttkvaliteten, teknik för spårbarhet av kött, kunders uppfattning av kopplingen mellan djurvälfärd och köttkvalitet. Aarhus Universitet deltar genom två institutioner: Institut för Virksomhedsledelse och Institut för fødevarer.
Aarhus Universitet är en av världens tio bästa universiteter och har en lång tradition av partnerskap med några av världens bästa forskningsinstitutioner och universitetsnätverk. Aarhus Universitet lägger stor vikt vid ett tätt samarbete med näringslivet och ett starktengagemang i samhällsutvecklingen.

RISE Research Institutes of Sweden AB

Två av projektets partners har från januari 2017 gått upp i den nya organisationen RISE: SP Jordbruk och Livsmedel och JTI. Deras uppdrag i projektet är att analyser av kött från uppfödningsförsök inom projektet, tekniker för kvalitetsmätning på levande djur, ny prissättningsmodell för slakt, tekniker för spårbarhet av kött, beskrivning av värdekedjan och värdeflödesanalys.
Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE, Research Institutes of Sweden – Sveriges forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle. Som ett starkt, oberoende, forskningsinstitut, erbjuder de ett brett spektrum av spetskompetenser, forsknings- och innovationstjänster.

SEGES bidrar med erfarenheter från Danmark gällande raskorsningar för högre köttkvalitet och en mer hållbar produktion. SEGES ser också till att sprida kunskap från projektet ut till rådgivarledet i Danmark.
SEGES är brobyggaren mellan forskning och det praktiska lantbruket. SEGES ser till att ny forskning och teknik kommer i bruk hos de danska lantbrukarna så de har de bästa redskapen för att optimera sin verksamhet.

Bransch- och utvecklingsbolaget Svenska Köttföretagen har uppdraget att i samverkan ta fram ny innovativ prissättningsstrategi för slakten.
Svenska Köttföretagen som ägs av de största, svenska slakterierna tar ett övergripande ansvar för köttproduktionen i Sverige genom att verka i hela värdekedjan från producent till konsument.

Branschorganisationen Svenskt Kött bidrar med att ta fram en digital kött- och charkskola där fakta om kött och köttkvalitet presenteras på ett lättillgängligt och enkelt sätt.
Svenskt Kött arbetar med att ge kunskap och inspiration samt skapa opinion kring allt som har med svenskt kött, svenska charkuterier och nyttan av svensk djuruppfödning att göra.

Aktiviteter

19 oktober 2016 Seminarium på Framtidsforum, Elmia lantbruk.
”Fem nycklar för bättre köttkvalitet”

25-26 oktober 2016 Kick-off för Projektpartners på Flämslätts Stiftsgård, Sverige

25-26 april 2017 Partnermöte i Rebild Bakker, Danmark

11-12 oktober 2017 Partnermöte i Ås, Norge

12 oktober 2017 Seminarium Lammköttskvalitet 2017, Ås Norge

11-12 april 2018 Partnermöte, Sverige

23-25 oktober 2018 Partnermöte, Danmark

8-10 maj 2019 Slutkonferens, Sverige

Projektet finansieras av:

Projektdokument

Programnyheter

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2024
 Agroväst. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram