Smart Agtech

Smart Agtech är ett projekt som binder samman de båda innovationsplattformarna SmartAgri i Västra Götaland och Agtech 2030 i Östergötland.

Projektets syfte och bakgrund

Från hästplogar och liar till rymdteknik, sensorer och robotar. Enligt forskare står lantbruket inför sin fjärde revolution. EU och FN beräknar att livsmedelsproduktionen måste öka med 70 procent till år 2050 som följd av befolkningsutveckling och att människor i fler länder kan och vill äta mer. En viktig del i lösningen av denna utmaning är utveckling och implementering av ny teknik i lantbruk och livsmedelsproduktion som möjliggör en ökad matproduktion och en lägre miljöbelastning. Denna nya teknik benämns Agtech (agricultural technology).

Jordbruk och livsmedelsproduktion påverkar miljön. Positivt i form av biologisk mångfald samt natur- och kulturmiljöer och genom att binda kol i marken genom fotosyntesen. Negativt i form av övergödning genom fosfor-/kväveläckage och utsläpp av växthusgaser. De negativa miljöeffekterna kan minskas genom implementering av nya smarta tekniklösningar. En övergång till informationsintensiva produktionssystem med optimal tillförsel av insatsvaror till mark och djur möjliggör optimering, utveckling och samverkan med ekosystemtjänster. Många lösningar bidrar även till en förbättrad arbetsmiljö för kvinnor och män inom lantbrukssektorn.
Det övergripande målet är att utveckla en samverkan mellan innovationsplattformarna SmartAgri i Västra Götaland och Agtech 2030 i Östergötland, och därigenom skapa bättre förutsättningar för svenska små och medelstora teknikföretag att utveckla, testa och kommersialisera nya smarta tekniklösningar och metoder för en intensifierad, hållbar och säker livsmedelsproduktion.
Genom att sammanföra våra miljöers kompetens och våra nätverk inom allt ifrån IT och automation till lantbruk och biologi, kan vi på ett bättre sätt tillvarata regionala konkurrensfördelar i form av långa värdekedjor samt relevanta forsknings- och utvecklingsstrukturer, och erbjuda små och medelstora teknikföretag relevant och högkvalitativt stöd för utveckling av nya, smarta och internationellt konkurrenskraftiga lösningar. Lösningar som möjliggör en ökad produktion av mat (och andra lantbruksprodukter) på samma areal med minskad miljöpåverkan, bidrar till en förbättrad arbetsmiljö, samt bidrar till förbättrade förutsättningar för kvinnor och män att driva företag inom lantbrukssektorn.

Aktiviteter

Smart Agtech har följande aktiviteter på sin agenda under 2020 - våren 2022:

Transnationellt projekt
Projektet ska medverka i minst ett transnationellt projekt som kommer målgruppen till del i form av resultat och/eller i form av medel för utveckling, samt stärker innovationsmiljöernas internationella konkurrenskraft. Projekt/en ska boosta miljöernas kapacitet att verka för ökad implementering av ny teknik som möjliggör mer hållbara odlings- och djurhållningssystem, samt skapa bättre förutsättningar för kvinnor och män att driva lantbrukskopplad företagsverksamhet.

Utbyte av metodkompetens
Utbyte av metodkompetens vad gäller att stimulera förnyelse och innovation bland kvinnor och män verksamma inom Agtech-företag

Nätverksaktiviteter
Arrangemang av Agriculture Innovation Day (arbetsnamn) under 2020 och 2021 i syfte att skapa en inkluderande och jämställd nationell mötesplats för Agtech-branschen, forskare och behovsägare.

Innovationsstöd till företag
Målet med aktiviteten är att ge relevant stöd och inspiration till kvinnor och män verksamma inom Agtech-branschen så att nya smarta internationellt konkurrenskraftiga produkter och tjänster till jordbruks- och trädgårdsnäringen utvecklas. Syftet är att utifrån företagens behov understödja och initiera processer och projekt som bidrar till utvecklingen av nya smarta produkter och tjänster. Vår ambition är att jobba med företag verksamma inom en bredd av olika verksamheter, såsom spannmål, djurhållning, häst och trädgård. På detta sätt ökar vi förutsättningarna att nå företag som drivs av både kvinnor och män, samt bidra till nya tekniklösningar som tillgodoser behov hos både kvinnor och män.
Projektet ska göra företagsbesök med behovsanalyser hos företag där fokus är utveckling av nya produkter och tjänster. Detta ska genom Smart Agtechs kompetenta processledning ge stöd i att ta fram relevanta ansökningar om innovationsstöd. Syftet är att attrahera resurser för produkt- och tjänsteutveckling i företag med ett tydligt miljö- och användarperspektiv i samverkan med forskare och behovsägare.

Medverkan vid lantbruksmässor
Målet med denna aktivitet är att medverka vid minst två stora lantbruksmässor, samt ha monter vid minst en av dessa. Denna aktivitet görs dels ur ett omvärldsanalys-perspektiv, men även för att kunna informera om vår verksamhet, samt att komma i kontakt med fler kvinnor och män verksamma i Agtech-företag.

Projektpartners


Agroväst Livsmedel AB är ett utvecklingsbolag med uppdrag att stärka de gröna näringarna i Västra Götaland. Agroväst har lång erfarenhet av att driva både nationella och internationella projekt för att stärka de gröna näringarna. Företaget driver även egna forsknings- och innovationsprogram med målsättning att öka lantbrukets lönsamhet, långsiktigt och hållbart. Agroväst har sitt säte på SLU Campus i Skara.


Linköpings Universitet bedriver världsledande, gränsöverskridande forskning i nära samverkan med näringsliv och samhälle, bland annat inom material, IT och hörsel. I samma anda erbjuder Linköpings universitet, LiU, ett stort antal innovativa utbildningar, inte minst många professionsutbildningar för till exempel läkare, lärare, civilekonomer och civilingenjörer. Universitetet har 32 000 studenter och 4 000 medarbetare som tillsammans söker svar på samtidens komplexa frågor. Studenterna är bland de mest eftertraktade på arbetsmarknaden och enligt internationella rankningar är LiU bland de främsta i världen.


RISE är ett oberoende och statligt forskningsinstitut med 2800 medarbetare. Inom Smart Agtech sker samverkan primärt med Enheten för jordbruk och livsmedel, som bedriver tillämpad forskning, erbjuder tjänster inom produkt, metod och processutveckling till provning, verifiering och utbildning. RISE Jordbruk och livsmedel (ca. 140 medarbetare) finns på flera orter såsom Lund, Uppsala, Skara, Göteborg. Många forsknings- och utvecklingsprojekt sker tillsammans med företag, universitet och kollegor från andra RISE divisioner. RISE har en viktig roll i digitaliseringen av jordbruket i Sverige och enheten har starka kontakter med primärproduktion, Agtech och FoodTech företag. Kopplingen mellan jordbruk och livsmedel är tydlig inom enheten. Den ökade digitaliseringen skapar nya möjligheter och utmaningar för en ökad livsmedelsproduktion.


Science Park Skövde har som uppdrag att bidra till förnyelse i det regionala näringslivet. Via teknikparken stimuleras företagsamhet i kunskapsekonomin på olika sätt: utveckling av start-ups, stöd till företagens utveckling av nya och avancerande tjänster och produkter, samt stimulering av företagsetableringar och community-byggande. Huvudprocesser är affärsutveckling, innovationsledning och utveckling av innovations-ekosystem. Science Park Skövde verkar i nära koppling till Högskolan i Skövde och utgör en funktion för samverkan mellan akademi, näringsliv och samhälle. Parken har liksom högskolan en stark profilering mot IT- och ingenjörsområdet med särskild spets inom mjukvaruutveckling, dataspel, fintech och industriell digitalisering.


Linköping Science Park är en knutpunkt av världsklass kring innovation – med mer än 400 företag som inspirerar lokalt och globalt – med teknologi, tjänster och ett utforskande mind-set. Det är hemmaplan för flera ledande tech-företag, som ex Sectra, IFS och Autoliv, likväl som pionjär start-ups som Amra, XM Reality och Senion. Det är ren plats där företagandet växer och bryter nya barriärer i nära kontakt med akademin och talanger.


Vreta Kluster är ett innovations- och utvecklingscentrum för gröna näringar. Verksamhetsområdena är innovationsledning genom event och projekt, utbildning, en företagspark med företag som arbetar inom de gröna näringarna, samt en konferensdel. Vi hjälper företag att växa, få en affärsidé att gro och knyter hela tiden nya kontakter inom akademin, offentliga sektorn och industrin.


AgroÖst är en ideell förening som främjar företagsutveckling med anknytning till de gröna näringarna i östra Sverige. AgroÖst skapar mötesplatser och nätverk och har en bred verksamhet med tillämpad forskning och utveckling. Uppgiften är att fånga upp bra idéer som främjar utvecklingen av regionens lantbruk och landsbygd. En annan viktig uppgift är att fördela forsknings- och utvecklingsuppdrag till de medlemmar som har bäst kompetens att driva projekten.

             

Programnyheter

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2024
 Agroväst. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram