Innovationer för hållbar växtodling

Detta är ett treårigt EU-finansierat projekt med målsättning att skapa fler innovativa metoder och tekniker för en effektivare och mer hållbar växtodling som blir praktiskt användbar och kommersiellt gångbar i regionerna Västra Götaland, norra Jylland och södra Norge.

Projektet innefattar:

  • Nya lösningar för att bekämpa ogräs
  • Förbättrade riskbedömningar för att minimera svamptoxiner i havre
  • En webportal som verktyg för precisionsjordbruk
  • Ny metod för att kontinuerlig mäta läckage av växtnäring i vattendrag
  • Utvecklad simulator för lantbruksmaskiner att användas på naturbruksskolor och yrkeshögskolor
  • Stärkt skandinaviskt samarbete för kunskapsutveckling och ökad användning av precisionsteknologi för ett resurseffektivt lantbruk

Slutrapportering för projektet klar

Slutkonferensen för Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak Innovationer för hållbar växtodling erbjöd ett spännande program över två dagar i december 2018.
Drygt ett femtiotal deltagare kom för att lyssna till forskares resultat av ett treårigt arbete med fokus på precisionsodling. Konferensen hölls på Naturbruksskolan Uddetorp i Skara vilket även gav möjlighet för studenter att ta del av forskning förmedlade på svenska, danska, norska och engelska.
Här är ett axplock av bilder från två intensiva dagar om precisionsodling. Är du nyfiken på att lära dig mer om precisionsodling och de praktiska verktyg som finns att tillgå?
Gå in på precisionsskolan.se. Till höger finner du alla presentationer från projektet som redovisades vid slutkonferensen. Där finns även möjlighet att ladda ner projektets slutrapport.

        

Projektets slutkonferens hålls i Skara 5-6 december 2018. 5 december arrangeras en heldag med fokus precisionsodling. Är det värt att satsa på precisionsodlingsteknik i jordbruket?
Läs hela programmet och anmäl dig via evenemanget på Gröna Möten. Du länkas vidare till Gröna Mötens evenemangssida här >>>.

Är vi rustade att ta till oss ny kunskap och satsa på moderna digitala verktyg? Under slutkonferensen arrangeras tillsammans med Gröna Möten ett frukostseminarium för dig som är intresserad av en framtidsspaning för hållbart lantbruk i Norden. Läs hela programmet och anmäl dig via evenemanget på Gröna Möten. Du länkas vidare till Gröna Mötens evenemangssida här >>>.

Borgeby 2018

Många samtal om precisionsodling under dagarna på Borgeby. I Speakers corner var det många som berättade om fördelar med att satsa på precisionsodlingsteknik. Vi fick bland annat höra om hur man i Danmark genom rådgivning sprider ny kunskap:

Nyhetsbrevet från juni 2018 ligger uppe nu!

Projektet kommer finnas på plats under Borgeby Fältdagar 27-28 juni 2018. Flera föredrag med resultat från projektet hålls i tematältet under dessa dagar. Varmt välkomna!

5-6 december 2018 arrangerar projektet en intressant precisionsodlingskonferens i Skara. Program är under framtagning, här är några glimtar om innehållet:

  • Simgården – klimatsmart lärande
  • Använd verktygsportalen för precisions-odling i praktiken
  • Nya metoder för ogräshantering, DON-prognoser och mätteknik i vatten
  • Framtidsforum precisionsodling

Föredragshållare från SLU, RISE, Agroväst, NIBIO, SEGES, Naturbruksförvaltningen

 

1 mars 2018 invigdes nya högteknologiska utbildningsmiljöer på Naturbruksskolorna Sötåsen och Uddetorp. Arbetet med att implementera simulatorteknik i utbildningarna är en del av projektet Innovationer för hållbar växtodling. Läs nyhetsbrevet som finns att ladda ner i högerkolumnen på sidan. Ta även del av vår nyhetsnotis här >>>

 

      

6-7 november 2017 hölls Partnermöte i Norge. Nibio i Ås arrangerade programmet som även innefattade ett studiebesök på Apelsvoll.

Läs senaste nyhetsbrevet från projektet. Finns att ladda ner här till höger.

28 september 2017 arrangerades en demonstration i Skara av innovativ teknik för automatisk, högfrekvent kontroll av näringstransporter i vattendrag. En studie med syfte att finna nya metoder för detta ingår som delaktivitet i projektet. Agroväst driver delaktiviteten, Hushållningssällskapet Skaraborg har uppdraget. Andreas Gustavsson höll i demonstrationen tillsammans med Nicklas Strömbeck från företagen Luode, som har utvecklat lösningar för mätningar i vattendrag.

20-21 juni 2017 samlades projektpartners till konferens. Sverigekonferensen inleddes med ett besök på Naturbruksskolan Sötåsen. I projektet finns en viktig del som handlar om hur vi kan utnyttja digital teknik som ett bättre individanpassat pedagogiskt instrument, dvs använda simulatorer i undervisningen.
Ytterligare en fördjupning gjordes under konferensen och det gäller innovativa lösningar för automatisk övervakning av näringstransporter i vattendrag. "Detta är viktigt att ta hänsyn till i rådgivning som rör precisionsodling”, säger delaktivitetsledare Andreas Gustavsson.

Läs mer om konferensen här>>>

Prenumerera på vårt nyheterbrev

Är du intresserad av att följa vår forskning inom projektet och ta del av information som vi sprider, sänd ett email till projektets kommunikatör ulrika.akesson@dev.agrovast.se

Projektbakgrund

För att skapa en hållbar tillväxt i växtodlingen måste produktionsmedel som mark, vatten, jordbearbetning, växtmaterial, växtnäring och omväxlingsgrödor utnyttjas effektivare. Detta gäller såväl konventionell som ekologisk odling. Det behöver utvecklas ny teknik och nya metoder som kan användas för att öka produktiviteten och minska miljöbelastningen inom växtodlingen. Användning av ny teknik och nya kunskaper för att bättre anpassa odlingsåtgärder efter plats och tid benämner vi precisionsodling.

Genom projektet kommer nya metoder och tekniker för precisionsodling att utvecklas och verifieras. För att vara mer specifik handlar det om lösningar som leder till effektivare och mer miljövänlig gödsling med hjälp av satelliter och drönare, nya tekniker för effektivare ogräsharvning, stärkt lärmiljö på naturbruksskolorna, nya metoder för bättre kvalitet på havre, samt nya metoder för uppföljning av vattenkvalitet. Vi kommer även att stärka infrastrukturen för hur vi sprider dessa nya metoder och verktyg för kommersialisering i agroteknikföretag, samt når en ökad användning av ny teknik inom lantbruket.ten för ojämn och om den svenska köttproduktionen ska ha en framtid och konkurrera både mot importköttet och en minskande köttkonsumtion måste ätkvaliteten bli både jämnare och högre.

Projektpartners

Inom projektet arbetar 9 partners. Med oss har vi även NIBIO i Norge, som följer vårt arbete och delar med sig av erfarenheter inom framför allt lammköttsproduktion.

Agroväst Livsmedel AB

Agroväst är lead partner och har det övergripande projektledningsansvaret. Agroväst ansvarar också för övergripande kommunikation och informationsspridning i Sverige.
Agroväst har också uppdrag att bedriva forskning inom fusariumtoxiner.
Agroväst är ett utvecklingsbolag med lång erfarenhet av att driva både nationella och internationella projekt inom de gröna näringarna. Företaget driver även egna forsknings- och innovationsprogram med målsättning att öka lantbrukets lönsamhet, långsiktigt och hållbart.

NIBIO

NIBIO är norsk partner med uppdrag att göra fältförsök inom mekanisk ogräsbekämpning.
NIBIO har i uppdrag att genom forskning och insamling av kunskap bidra till matsäkerhet, hållbart resursutnyttjande, innovation och värdeskapande inom mat, skog och andra gröna näringar.

RISE Research Institutes of Sweden AB

JTI har från januari 2017 gått upp i den nya organisationen. Deras uppdrag i projektet är att utvärdera en ny radhackningsteknik för ogräsbekämpning.
Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE, Research Institutes of Sweden – Sveriges forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle. Som ett starkt, oberoende, forskningsinstitut, erbjuder de ett brett spektrum av spetskompetenser, forsknings- och innovationstjänster.

SEGES

I projektet bidrar de med försök med sensorstyrd mekanisk ogräsbekämpning i radodlingsgrödor. De bidrar också med stärkt infrastruktur för spridning av resultat och uppbyggnad av en skandinavisk samverkansplattform för Precisionsodling.
SEGES är brobyggaren mellan forskning och det praktiska lantbruket. SEGES ser till att ny forskning och teknik kommer i bruk hos de danska lantbrukarna så de har de bästa redskapen för att optimera sin verksamhet.

Sveriges Lantbruksuniversitet

SLU i är svensk partner med uppdrag att utveckla nya funktioner för utnyttjande av data som stöd för bättre beslutsstöd i växtodlingsfrågor. SLU har också i projektet uppdrag att ta fram webbaserat beslutssystem för precisionsodling. I projektet ingår fältförsök på SLU:s försöksgård i Lanna, utanför Skara.

Sveriges Lantbruksuniversitet utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans förvaltning och hållbara nyttjande av dessa. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys i samverkan med det omgivande samhället. I projektet ingår institut från Uppsala, Alnarp och Skara

 

Naturbruksförvaltningen

Naturbruksförvaltningen är partner med uppdrag att genom tillämpning av simulatorbaserad lärmiljö sprida resultaten.
Naturbruksförvaltningen driver tre gymnasieskolor (Svenljunga, Sötåsen och Uddetorp) och en yrkeshögskola i Västra Götaland. Skolornas uppdrag är att driva naturbruksutbildning för ungdomselever och vuxenstuderande, att vara en aktiv del i de gröna näringarnas kompetensutveckling och att vara ett stöd för regionens utveckling.

Aktiviteter

Projektet "Innovationer för hållbar växtodling" kommer att arrangera ett flertal seminarier, samt delta vid relevanta mässor för att nå ut med resultaten från projektet och få till stånd en dialog med lantbrukare, rådgivare och agroteknikföretag. Inplanerade aktiviteter är:

• Borgeby fältdagar, Sverige, 29 - 30 juni 2016
• Agromek i Herning, Danmark, 29 nov - 2 dec 2016, inbjudan här>>

Inom ramen för projektet kommer sex partnermöten att arrangeras:

• Kick-off på SLU Campus i Skara, Sverige, 4-5 feb 2016
• Partnermöte i samband med mässan Agromek i Herning, Danmark, 30 nov 2016
• Partnermöte i Sverige våren 2017
• Partnermöte i Norge hösten 2017
• Partnermöte i Danmark våren 2018
• Partnermöte i Sverige hösten 2018

Projektet finansieras av:

Projektdokument

Programnyheter

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2024
 Agroväst. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram