Biogas Västra Skaraborg

Agroväst driver två mindre projekt för att stödja de närmare 100 lantbrukare att utreda förutsättningarna för en eller flera lantbrukarägda biogasanläggningar i västra Skaraborg. Lantbrukarna samlas genom den ideella föreningen Biogas Västra Skaraborg som tar emot flyt- och fastgödsel i området Grästorp, Essunga och Vara kommuner. Totalt ca 370 000 ton gödsel!

Produktion och användning av biogas medför ett flertal samhällsnyttor som kan bidra till att uppfylla klimat-, miljö- och energimål. Samt bidra till ökad lönsamhet i lantbruket, och landsbygdsutveckling. Det finns en stor outnyttjad potential för ökad bioenergiproduktion inom jordbruket.

Anledningarna till att denna potential inte utnyttjats är bland annat att det varit svårt att få lönsamhet och därmed finna intressenter för produktion, och det har även varit svårt att hitta avsättning för gasen. Men i och med att EU-kommissionen godkänt skattebefrielse för biogasen under en tioårsperiod, och regeringen nu avsatt medel till ett långsiktigt stöd till biogasproduktion, Biogasmarknadsutredningen, så har förutsättningarna förändrats.

Projekten består av dels en förstudie finansierad av Leader Nordvästra Skaraborg där man utarbetar olika beslutsunderlag vad gäller bland annat placering, konstruktion, marknad och lönsamhet. Och dels ett projekt finansierat av Nötkreaturstiftelsen Skaraborg där det genomförs en serie kompetensutvecklingstillfällen och studieresor på temat.

De båda projekten bygger vidare på det arbete som inleddes hösten 2019 av LRF:s kommungrupper för att utreda möjligheterna att producera biogas ur den mängd stallgödsel som djurgårdar i västra Skaraborg producerar, och en dialog inleddes med ett 80-tal intresserade lantbrukare.

Projektinnehåll och målsättning

Målsättningen är att öka kunskapen bland de involverade lantbrukarna om biogasproduktion och dess möjligheter, samt ta fram ett beslutsunderlag som ger svar på om det finns förutsättningar för en eller flera, helt eller delvis, lantbrukarägda biogasanläggningar i västra Skaraborg. Syftet är att ge svar på frågor som: Är det ekonomiskt intressant? Går det att etablera en eller flera biogasanläggningar i området, och i så fall hur bör de byggas? Finns det förankring i bygden för biogasproduktion? Finns det avsättning för den biogas samt biogödsel som produceras?

Övergripande mål och önskade effekter

Målet är att jobba fram ett väl grundat beslutsunderlag inför att år 2023 påbörja produktion av biogas och biogödsel i västra Skaraborg, som i sin tur bidrar till ytterligare inkomstkälla och ett ökat värde på gödseln för ett hundratal lantbrukare i området, en ökad produktion av förnybar energi och biogödsel, samt nya arbetstillfällen.

Projektaktiviteter

Projekten omfattar aktiviteterna:

  1. Involvera och informera lantbrukarna i området
  2. Utarbeta underlag för placering av en eller flera biogasanläggningar där hänsyn tas till miljö och klimat samt omgivande bebyggelse.
  3. Ta fram planeringsunderlag för byggnation av en eller flera biogasanläggningar. Arbetet inbegriper bland annat kontakt med potentiella leverantörer och ekonomiska beräkningar.
  4. Göra en mer detaljerad marknadsanalys och utforma en lämplig affärsmodell.

Projektpartners

Arbetet med Biogas Västra Skaraborg bottnar i ett samarbete mellan Agroväst och den ideella föreningen Biogas Västra Skaraborg. Agroväst är projektägare och har tillsatt projektledare och projektekonom.

Kristina Anderback | Agroväst

Projektledare Agroväst


Kristina Anderback

kristina.anderback(at)agrovast.se
Mobil: 070 516 61 16

Logotype | Agroväst

Finansiärer

Projektet Biogas Västra Skaraborg finansieras av Leader Västra Skaraborg,
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Nötkreatursstiftelsen.

LEADER - logotype
Logo Nötkreatursstiftelsen Skaraborg

Programnyheter

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2024
 Agroväst. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram