SNP Prisportal

Priset på nötkreatur som säljs till slakt är idag inte publikt, utan till stora delar hemlig överenskommelse mellan varje lantbrukare och det slakteri som köper in djuren. Inom svensk köttproduktion finns ingen prisjämförelsefunktion typ Pricerunner eller Elskling.se. I USA och Canada finns denna tjänst inom Farmers Business Network (www.fbn.com) vilket attraherat ett stort antal användare. I Sverige finns visserligen slaktnoteringar publicerade på slakteriernas hemsidor, men det verkliga priset som betalas ut beror på ett antal faktorer som kan ge tillägg utöver baspriset och inte minst på resultatet av förhandling mellan parterna. När lantbrukaren går in en sådan förhandling skulle kunskap om medelpris och min/maxpris för den djurkategori hen levererar vara till stor hjälp för att hamna på rätt nivå i processen. 

Projektinnehåll och målsättning 

Den tänka innovationen är en digital lösning som automatiskt kan läsa in och tolka lantbrukarnas avräkningar. Uppgifterna från avräkningarna läggs i en databas varefter lantbrukarna, i ett presentationsgränssnitt, kan filtrera uppgifterna för att visa prisstatistik för en viss kategori (djurtyp, klass, viktspann etc), geografiskt område och tidsspann. Exempelvis skulle lantbrukaren kunna vara intresserad av aktuell prisutveckling och -statistik för en konventionell ungtjur i klass R i Västra Götaland. 

Vid innovationsprojektets slut finns ett färdigutvecklat system som via ett inscanningsverktyg samlar in avräkningsdata till en databas och erbjuder möjlighet till prisjämförelser för nötkreatur till slakt. Själva prisjämförelserna presenteras via Skiras verktyg Lumen men data hanteras och ägs av Sveriges Nötköttsproducenter. Användningen av lösningen ska kännas trygg varför hantering av uppgifter och presentationsgränssnitt ska utformas så uppgifter inte ska gå att härleda till enskilda lantbrukare eller slakterier.  

Syftet med projektet SNP Prisportal 

Syftet med innovationsprojektet är att utveckla och testa en oberoende, objektiv och lantbrukardriven informationskälla som hjälper lantbruksföretagare att fatta informerade beslut och säkerställa att de får rätt betalt för sina produkter. 

Projektpartners 

 • Agroväst Livsmedel AB 
 • Sveriges Nötköttsproducenter (SNP) 
 • Skira AB 
 • Salbo Konsult AB 
 • Hushållningssällskapet Västra 

Aktiviteter i projektet 

 • Marknadsplan 
 • Databas för prisuppgifter 
 • Administratörsgränssnitt 
 • Automatisk inläsning från e-post 
 • Integration mot Skiras tjänst Lumen 
 • Anpassning av Lumen 
 • Test och verifiering 

Programnyheter

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2023
 Agroväst. All rights reserved. Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram