Exaktare skördeprognoser för en effektiv och hållbar odling av grönsaker

En av grönsaksodlarnas återkommande utmaningar är skördeprognoser.  Att ta fram skördeprognoser är tids- och resurskrävande för odlaren och ger ofta en hög felmarginal. Dagens metod går ut på att anställda dagligen går i fält och räknar plantor på slumpvis valda platser. Utifrån detta görs uppskattningar på när och hur mycket man kommer kunna skörda. Denna metod ger en skördeprognos med 10-30% felmarginal. Detta ger negativa ekonomiska konsekvenser för odlaren. Dels utsätter sig odlaren för en ekonomisk risk då de riskerar att tappa kontrakt ifall de inte kan leverera avtalade volymer. Dels behöver odlaren överproducera för att kunna garantera utlovade leveransvolymer. Branschen uppskattar att de osäkra skördeprognoserna medför upp till 40 % högre produktionskostnader.

Projektet omtalas på Landsbygdsnätverkets webbsida:

"Vilken skärpa! Koll på grönsakerna med drönare" >>>

PROJEKTINNEHÅLL OCH MÅLSÄTTNING

Projektet drivs av Agroväst med Kristina Anderback som projektledare.

"Den innovation vi avser utveckla och testa inom ramen för projektet är en helhetslösning baserad på drönartjänster, kameror och avancerade bildalgoritmer. Utifrån bilddata som samlas in och analyseras kan viktiga parametrar tas fram, såsom antalet plantor, dess storlek och hälsa. Utifrån dessa data kan tidiga och mer exakta skördeprognoser beräknas", förklarar Kristina.

Projektet inleds med en förstudie för att identifiera vilka parametrar som är viktiga att mäta för de utvalda grödorna vitkål och morötter, vad gäller kvalitet, jämnhet i storlek och skördeprognos. Därefter startar ett arbete med att samla in, bearbeta och analysera data ifrån flygningar i ett flertal olika fält i Västergötland och Skåne. Parallellt med flygningarna utvecklas en programvara för att effektivt kunna samla in data, samt algoritmer för att analysera data. I den avslutande fasen görs slutliga tester, finjusteringar av produkten och avstämningar med en testgrupp av odlare. Utifrån dessa utarbetas en affärsplan och en strategi för marknadsintroduktion.

I maj 2019 fick projektet bifall för stöd från Jordbruksverket (SJV’s j.nr:2018-3798). Projektet genomförs under perioden 2018-10-19 – 2020-12-31.

PROJEKTETS SYFTE

Syftet är att utveckla och testa en teknisk lösning som gör det möjligt för grönsaksodlare och hortonområdgivare att göra tidigare och betydligt mer exakta skördeprognoser. Dessutom på ett mer tidseffektivt sätt. Innovationen möjliggör även en optimering av produktionen så att samma produktionsvolymer kan nås med minskade insatser, vilket innebär ekonomiska och miljömässiga besparingar.

PROJEKTPARTNERS

Partners i projektet  är Solvi AB, MOEK, HIR Skåne, RISE, Mariannes Farm och Agroväst Livsmedel AB.

AKTIVITETER I PROJEKTET

  • Förstudie för att identifiera mätparametrar för utvalda grödor
  • Insamling, bearbetning och analys av fältdata
  • Utveckling av mjukvara för effektiv insamling  av data samt framtagning av algoritmer för analys av data
  • Slutlig utformning av produkt,  insamling av synpunkter från potentiella kunder, förberedelser för marknadsintroduktion.

                  

Programnyheter

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2024
 Agroväst. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram