Aktuellt

Bonde Compagniet mot ett mer klimatneutralt lantbruk

Interreg-projektet ”Steg mot ett mer klimatneutralt lantbruk” har som övergripande mål att bidra till en snabbare implementering av ny teknik och kunskap i lantbruket för att dels minska branschens beroende av fossil energi, dels öka branschens bidrag till negativa utsläpp genom ökat nyttjande av biokol vilket ökar kolinlagringen i marken. För att uppnå detta vill […]

Efterfrågan på svenska bönor ökar

Samverkansprojektet ”Lokal produktion och förädling av frysta grönskördade bönor” syftar till att lägga grunden för ett långsiktigt och lönsamt samarbete gällande odling och förädling av frysta grönskördade bönor i närområdet kring Toppfrys produktionsanläggning i Brålanda. I Västra Skaraborg och Dalsland finns unika förutsättningar med lång erfarenhet av att odla och förädla baljväxter i form av […]

Produktutveckling och förädling av premiumsortimentet

I slutet av mars 2022 hölls en digital kunskapsträff på temat förädling av svenska proteingrödor. Deltagarna fick veta mer om vad som händer i förädlingsledet och hur du kan lyckas med en ny produkt – och även får ut den på marknaden. Evenemanget arrangerades av projektet Rätt från Slätt, Naturbruksförvaltningen och Agroväst Gröna Möten. Margaretha […]

Kraftsamlar för lantbrukets digitalisering

Agroväst leder just nu en förstudie för att samla in, analysera och föreslå åtgärder för att hantera de största hindren och behoven i Västra Götalands lantbruk. Målet är att öka medvetenheten om hur långt digitaliseringen av lantbruket kommit i Västsverige. I förstudien "Hur digitaliserat är lantbruket i Västra Götaland" samlas data in för att beskriva […]

Studieresa till bioraffinaderier i Danmark

Den 23–24 maj 2022 har företag, lantbrukare och övriga intresserade möjlighet att se hur grön biomassa från vallodling blir högvärdigt protein genom gröna bioraffinaderier. Intresset för vall som råvara till högvärdigt proteinfoder uppmärksammas och intresset ökar bland svenska lantbrukare och fodertillverkare. Projektet Green Valleys arrangerar därför en två dagars studieresa med besök på Ausumgaard och […]

Samarbete över gränser i Interreg ÖKS projekt!

Interreg-projektet ”Steg mot ett mer klimatneutralt lantbruk” har som övergripande mål att bidra till en snabbare implementering av ny teknik och kunskap i lantbruket för att dels minska branschens beroende av fossil energi, dels öka branschens bidrag till negativa utsläpp genom ökat nyttjande av biokol vilket ökar kolinlagringen i marken. Under tre dagar i mars […]

Bekämpa ogräs med drönare

En produkt för målstyrd och platsspecifik applicering av herbicider/ogräsmedel i stråsäd som ersätter bredsprutning, det är resultatet av EIP-projektet Platsspecifik ogräsbekämpning. Lösningen är obemannade flygfarkoster, UAV (drönare), för datainsamling i kombination med algoritmer som sedan bedömer mängden ogräs och gröda. Ett fungerande flöde hela vägen från datainsamling till platsanpassad bekämpning av ogräs i stråsäd har […]

Nya medarbetare på Agroväst

Under slutet av 2021 välkomnade vi två nya medarbetare. Anders Johansson i rollen som processledare och Ulf Dackemark i rollen som innovationscoach, båda inom ramen för SmartAgri. Ulf har en bakgrund med befattningar inom företagsledning, försäljning och marknadsföring och har under de senaste 25 åren jobbat inom såväl förpackningsbranschen som den metallbearbetande industrin och dess […]

Om torkning och lagring av spannmål

Forskning har visat att så mycket som 10% av alla livsmedel i världen förstörs genom bristfällig torkning och lagring*. För den enskilde lantbrukaren står stora ekonomiska summor på spel om inte torkning och lagring fungerar. Torkning är extra viktigt i länder som Sverige där fukthalten på skördade produkter kan vara betydande. Behovet av kunskap kring […]

Ny medarbetare på Agroväst

Vi är glada att berätta att vi sedan november 2021 har en ny projektmedarbetare i Andrea von Essen, välkommen Andrea! Hon jobbar inom Agrovästs programområde Tillväxt Trädgård i projektet PestNu. Andrea är växtodlingsagronom med en bred och gedigen erfarenhet genom uppdrag för bland annat Lantmännen, Europeiska kommissionen, Jordbruksverket och Västra Götalandsregionen. Hon har jobbat bland […]

1 2 3 26

Programnyheter

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2022
 Agroväst. All rights reserved. Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.