Oper8 – tematiskt nätverk för att främja olika alternativa lösningar för ogräsbekämpning med målsättningen att minska herbicidanvändningen

20230127

Pressmeddelande om projektet Oper8. För att möta behoven av att utveckla nya strategier för ogräsbekämpning har ett nytt Horizon projekt, Oper8, igångsatts och där Agroväst medverkar. Det övergripande målet är att kommunicera, demonstrera och främja alternativa lösningar för ogräsbekämpning till nyckelintressenter genom nätverk över hela EU.

Projektet som är treårigt leds av Agricultural University Athens och har en total budget på ca. 1,6 miljoner Euro. I projektet deltar forskare och innovatörer från 6 EU-länder samt Storbritannien och tanken är att få en bättre överblick över de metoder som finns tillgängliga inom unionen för att reducera herbicidanvändningen och vilka som har bäst utvecklingspotential. Projektet som startades hösten 2022 har börjat med en kartläggning av hur långt man kommit i olika EU-länder samt vilka metoder lantbrukare, rådgivare myndighets- och branschföreträdare tror mest på.

Särskilt fokus kommer att vara på 8 olika innovationsgrupper (Operativa Grupper) som arbetar i eller har arbetat i innovationsprojekt som fått stöd från EIP-agri och som rör detta område. I Sverige bidrar vi kunskaper kring EIP-projektet Platsspecifik ogräsbekämpning som avslutades 2022. Bland de övriga tekniker som man arbetar med kan nämnas täckodling mellan rader, olika system för mekanisk bekämpning och naturliga herbicider.

Kommunikation – Agrovästs ansvarsområde. Spridningsaktiviteter där metoder presenteras, demonstreras och diskuteras är en viktig del i projektet. Detta kommer att ske på många olika sätt, genom fysiska möten av olika slag inklusive fältdemonstrationer, men även i form av information som görs tillgängliga på hemsidor och via sociala medier. Agroväst ansvarar för denna aktivitet som bl.a. omfattar projektets hemsida och sociala medier samt att ta fram roll-ups, posters, flygblad m.m. som behövs vid kommunikationsaktiviteter i de olika länderna.

Bakgrund. EU har ett ambitiöst mål att vad gäller att reducera användningen av bekämpningsmedel inom jordbruket med 50% fram till 2030. Det finns därför ett behov av att se över vilka metoder som bäst skulle kunna hjälpa oss att nå dit

Att reducera användningen av herbicider ser man som ett viktigt område, då de står för 32% av försäljningsvärdet av bekämpningsmedel och fler och fler ogräs blir resistenta mot herbicider. Det är dessutom svårt att ta fram herbicider med nya verkningsmekanismer. Att arbeta för att användningen av alternativa metoder som kan reducera användningen ökar är därför viktigt.

Läs mer om projektet på hemsidan

Projektparter

Kontaktperson Agroväst
Thomas Börjesson

Programnyheter

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2023
 Agroväst. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram