Mer förnybar energi med hjälp av biobränslen

Hushållningssällskapet har, tillsammans med Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, drivit projekt Nationell samordning och utveckling av småskaliga biobränslekedjor. Arbetet är en följd av flera års tidigare uppdrag i samverkan med branschen, Jordbruksverket och Energimyndigheten.

Hushållningssällskapet har genomfört projektet tillsammans med tio demonstrationsverksamheter. Syftet med projektet har varit att stödja företagen i utvecklingsprocessen utifrån företagens behov och därigenom underlätta utvecklingen av nya idéer, metoder, affärsmodeller och teknik. Bland annat har Hushållningssällskapet hjälpt till med formulering av projektplaner, finansiering, utvecklings- och effektiviseringsarbeten, insamling och förmedling av kunskap och kontakter.

Viktiga slutsatser från projektet är:

• Arbetsformen har varit till god hjälp för företag som inte är vana att söka projektstöd/investeringsstöd, att planera och formulera ett projekt samt hitta finansieringsmöjligheter.

• Utifrån marknadens förutsättningar och samhällets behov av förnybara produkter som kan ersätta fossila, blir biomassa alltmer attraktivt för många olika användningsområden, Småskaliga kombinat runt om i landet nära råvaruproduktionen kan både be effektivt utnyttjande av råvaran genom ett flertal produkter samtidigt som de skapar arbetstillfällen och stärker lokal ekonomi och landsbygd.

• De exempel på samverkan mellan forskare och företag som etablerats inom projekten har visat på stora nytta av att sammanfoga akademi och praktik ute i företagens praktiska vardag.

De tio verksamheterna har hanterat lokala råvaror som salix, rörflen, halm, flis, hästgödsel och stubbar. De har utvecklat kunskap och teknik för torkning, pellettering, brikettering, värmebehandling, sönderdelning, skörd, logistik, sälj och mycket mer. Fokus har legat på hela produktionskedjans funktion. Förhoppningen är nu att fler lantbrukare ska få upp ögonen för vilka möjligheter som finns för de råvaror lantbruket kan producera.

– Det finns idag flera exempel på lyckade lönsamma satsningar inom småskaliga biobränslekedjor och dessa kan bli fler men det krävs mer kunskap och ”nytänk” samt att produktionen vidgas och omfattar biomassa som kan generera flera olika nyttor. Energiproduktion i form av värme, el eller drivmedel kan kombineras med framställning av livsmedel, kemikalier, byggnadsmaterial, strö, foder, växtnäring och dylikt vilket kan stärka produkternas lönsamhet säger Cecilia Wahlberg, projektledare vid Hushållningssällskapet.

Källa: Mentor

Programnyheter

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2023
 Agroväst. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram