Steg mot ett mer klimatneutralt lantbruk

Interreg-projektet ”Steg mot ett mer klimatneutralt lantbruk” har som övergripande mål att bidra till en snabbare implementering av ny teknik och kunskap i lantbruket för att dels minska branschens beroende av fossil energi, dels öka branschens bidrag till negativa utsläpp genom ökat nyttjande av biokol vilket ökar kolinlagringen i marken.

För att uppnå detta vill vi stärka naturbruksskolornas och deras elevers roll som förändringsledare i omställningen till ett mer klimatneutralt lantbruk. Detta genom att stödja skolorna att utveckla fler och bättre verktyg i form av metoder och aktiviteter. Även genom att överföra kunskap och best practise över regions- och landsgränser, samt utveckla ny kunskap och erfarenheter tillsammans.

Projektet löper under perioden januari 2021 till september 2022 och har en total budget på ca 11 MSEK.

Nyheter från projektet

Maskindemonstration på Naturbruksskolan Uddetorp
Den 14 oktober arrangerades på Naturbruksskolan Uddetorp en demonstration av eldrivna inomgårdsmaskiner. Fyra maskinleverantörer var på plats. Per Frankelius, forskare och samhällsdebattör från Linköpings universitet inspirerade oss först med teknikens betydelse för en lönsam omställning till fossiloberoende lantbruk innan det var dags för provkörning av maskinerna. Elever från både Naturbruksskolan Sötåsen och Uddetorp tog del av maskindemonstrationen på förmiddagen. Evenemanget samarrangerades med Gröna Möten, Naturbruksförvaltningen och projektetet Ett steg mot ett mer klimatneutralt lantbruk.

Fossilfri maskindemonstration
En gigantisk maskindemonstration arrangerades 21 september med tillhörande information från olika maskinleverantörer om deras fossilfria lantbruksmaskiner.
Eleverna från bland annat Kalnes videregående skole var inbjudna. Totalt deltog hundra intresserade som fick se och provköra framtidens eldrivna lantbruksmaskiner.
Läs mer om Norges utlåningssystem>>>

Framtidens lantbrukare
Elever vid Nordens lantbruksskolor är en viktig målgrupp för spridning av kunskap och ökad kännedom om verktyg och maskiner anpassade för ett fossiloberoende lantbruk.

Norge bjöd på många goda exempel och det gavs stort utrymme för partners från de tre nordiska länderna att träffas, utbyta erfarenheter och lärande över gränserna.

Projektets aktiviteter

Genom projektet så avser vi att bland annat:

  • Bygga nya pedagogiska nätverk som stimulerar och inspirerar naturbruksskolor att i ökad utsträckning utbilda och ge eleverna nya kunskaper och verktyg för en mer klimatsmart matproduktion.
  • Etablera en funktion i varje land som gör det enkelt och lättillgängligt för enskilda lantbrukare att få testa nya klimatsmarta fordon och maskiner hemma på sin gård, vilket syftar till att stimulera intresset för och visa på möjligheter att bidra i omställningen.
  • Arrangera nio demonstrationer av ny teknik (tre i varje land), och tre demonstrationer (en i varje land) av produktion och användning av biokol.
  • Implementera nya metoder och digitala verktyg på naturbruksskolorna som bidra till en minskad användning av fossil energi. Bland annat simulatorbaserad undervisning, kursupplägg för robotoperatörer, samt modeller för beräkning av koldioxidutsläpp och kolinlagring.
  • Arrangera sex seminarier (två i varje land) och två studiebesök för att öka kunskapen om biokol hos företagare inom lantbruksbranschen, samt skapa möten mellan lantbrukare och experter för diskussion om biokolets klimatnytta och bidrag till ökad lönsamhet. Även genomförande av försök och utarbetande av undervisningsmaterial.

Projektpartners

Sverige: Agroväst, Västra Götalandsregionens Naturbruksförvaltning

Danmark: Ringkøbing-Skjerns kommun, Vestjysk landboforening, Bygholms landbrugsskole

Norge: Viken fylkeskommune, Statsforvalteren Oslo og Viken og Tomb videregående skole

Finansiärer

Projektdokument

Programnyheter

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2021
 Agroväst. All rights reserved. Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.