Kortare livsmedelskedjor och stärkt konkurrenskraft

Det tvååriga samverkansprojektet “Efterfrågedrien samverkan för kortare livsmedelskedjor och stärkt konkurrenskraft” syftar till att öka och utveckla lönsamma samarbeten för produktion och försäljning av lokalt och regionalt producerade produkter för att bättre möta den växande efterfrågan ifrån dagligvaruhandel och restauranger i Västra Götaland.  Projektet löper under perioden 2019-2020 med en total budget på 4,5 miljoner kronor. Projektpartners är Agroväst, Lokalproducerat i Väst och Länsstyrelsen Västra Götaland.

                   

Nyheter i projektet

I mars 2019 hålls vårkick-off för projektet där vi sätter upp ramarna för arbetet under 2019.

Projektbakgrund

En ökad konsumtion av mat som producerats i regionen och kortare livsmedelskedjor är angelägna frågor för att åstadkomma en mer hållbar livsmedelsförsörjning och en levande landsbygd i Västra Götaland. Den växande efterfrågan på lokal mat med känt ursprung och hög kvalitet skapar nya affärsmöjligheter för jordbruksföretagen. En ökad förädlingsgrad och insatser för att minska antalet mellanhänder bidrar till en stärkt lönsamhet och skapar flera arbetstillfällen hos primärproducenter och mindre livsmedelsföretag i länet.

Projektinnehåll och målsättning

Det övergripande målet är att korta livsmedelskedjan, stärka de mindre livsmedelsproducenternas förutsättningar att nå ut på den regionala marknaden och främja samverkan för marknadsföring, försäljning och distribution. Vi utvecklar och förstärker effektiva arbetsformer och metoder för att livsmedelsförädlande jordbruks- och trädgårdsföretag når ut och etablerar sig på den regionala marknaden, samt etablerar samarbeten som kortar livsmedelskedjorna.

Projektet utvecklar och förstärker även samverkan mellan Lokalproducerat i Väst, Länsstyrelsen Västra Götaland och Agroväst, vilket ökar dessa aktörers förmåga och genomförandekapacitet att ge ett relevant och effektivt stöd till jordbruks- och trädgårdsföretag att nå ut på den regionala marknaden genom effektiva samverkansformer gällande marknadsföring, försäljning och distribution.

Projektpartners


Agroväst Livsmedel AB är ett utvecklingsbolag med uppdrag att stärka de gröna näringarna i Västra Götaland. Agroväst har lång erfarenhet av att driva både nationella och internationella projekt för att stärka de gröna näringarna. Företaget driver även egna forsknings- och innovationsprogram med målsättning att öka lantbrukets lönsamhet, långsiktigt och hållbart. Agroväst har sitt säte på SLU Campus i Skara. Agroväst är projektägare och ansvarar för övergripande projektledning och kommunikation. Agroväst ansvarar även för genomförandet av två av projektets sex aktiviteter

Lokalproducerat i Väst är ett resurscentra för småskaliga livsmedelsproducenter i Västra Götaland som jobbar med rådgivning, coachning och utveckling av småskaliga livsmedelsföretag för att skapa tillväxt och sysselsättning i regionen. Lokalproducerat i Väst ansvarar för genomförandet av fyra av projektets sex aktiviteter.

Länsstyrelsen i Västra Götalands landsbygdsavdelning arbetar för en levande landsbygd med en god livsmedelsproduktion och en sund livsmedelshantering. Bland annat så handlägger och beslutar de om stöd och miljöersättningar, sprider kunskap i olika utbildningsaktiviteter samt genomför tillsyn och kontroller vad gäller livsmedelssäkerhet. Länsstyrelsen medverkar i två av projektets sex aktiviteter.

Aktiviteter i projektet

  • Etablera och förstärka samverkan mellan jordbruks- och trädgårdsföretag, dagligvaruhandel och restauranger för att synliggöra och öka efterfrågan på lokala livsmedel. Bland annat genom att arrangera mässor där producenter och inköpare kan mötas under effektiva former, samt understödja initieringen av nya samarbetskoncept mellan restauranger och producenter.
  • Ge rådgivning och expertstöd till jordbruks- och trädgårdsföretag att stärka sitt varumärke och sin marknadskommunikation för att öka sin synlighet och konkurrenskraft på butikshyllan.
  • Stödja direkta samarbeten mellan olika aktörer inom livsmedelskedjan för att minska svinn och öka tillgängligheten av lokala livsmedel i restaurang.
  • Ta fram, implementera och anpassa branschriktlinjer för småskalig livsmedelsproduktion för en stärkt implementering av livsmedelslagstiftningen
  • Stödja regionala jordbruks- och trädgårdsföretag att skala upp sin produktion från småskaligt till mer industriell produktion (processeffektivisering)
  • Erbjuda kompetensutvecklande nätverksaktiviteter till jordbruks- och trädgårdsföretag i länet såsom seminarier, utbildningar, studiebesök och workshops, med syfte att skapa en plattform och mötesplats för kompetensutveckling och nätverkande, samt stärka producenternas förmåga att bättre möta efterfrågan från den regionala