Digital klassificering av slaktade nötkreatur och får enligt EUROP-skalan

Innovationen är en digital lösning med kameror som tar bilder för att klassificera slaktade nötkreatur och får enligt EUROP-skalan. I tjänsten ingår även insamling av data kring kön, ras, ålder och gård samt annan önskvärd ursprungsdata. Idag utförs klassning av personal anställda av slakteriet under övervakning och kalibrering av Jordbruksverket. Dagens visuella bedömning innebär en risk för felbedömning. Klassning på enskild slaktkropp kan skilja en klass med dagens system beroende på klassificerare, uppfödare och marknadsläge vilket ger en osäkerhet mot både uppfödare och slakteri.

Vid styckningen har rätt klass för rätt djur stor betydelse för att rätt kvalitet ska  användas till rätt produkt. Trots mycket god djuromsorg med alltifrån god hälsa, djurskydd och hygien har vi idag svårt att konkurrera i premiumsegmentet med importerat kött ifrån länder som USA, Sydamerika och Australien. Det utländska köttet håller helt enkelt en jämnare sensorisk och utseendemässig kvalitet.

I augusti 2018 fick projektet bifall för stöd från Jordbruksverket (SJV’s j.nr:2017-3173).

Projektinnehåll och målsättning

Projektet omfattar uppställning och testning av kamerasystem i slakterimiljö, utvärdering av kamerateknik och upprättande av kravspecifikation gällande bildkvalité och innehåll. Omfattande bildbehandling och dataprocessering med hjälp av 'machine learning'-teknik för att skapa och kalibrera en utvärderingsmodell för varje klass enligt den rådande EUROP-skalan. En digital plattform för hela processen från bildtagning till utvärderat och presenterat resultat med full spårbarhet ska utgöra basen för den utvecklade produkten med tillhörande tjänst som kommer vara molnbaserad. Komplett kamerautrustning som klarar slakterimiljö och som ska vara enkel att integrera i slakteriproduktionen ska erbjudas och marknadsintroduceras efter projektet.

Bedömningen är att innovationen är av mycket stor ekonomisk betydelse för den enskilda uppfödaren som är helt utlämnad utan egentlig möjlighet att postumt undersöka att det är korrekt klassat. Jordbruksverket och EU avsätter stora resurser för att så långt möjligt se till att EUROP-systemet efterföljs. Systemet visar på felmarginaler som utgör risk för felaktigt avräkningspris till uppfödaren.

I Sverige slaktas det årligen ca 400 000 storboskap med ca 300 kg slaktad medelvikt, med en skattad felmarginalen på 1 kr/kg blir kostnaden 120 miljoner kr per år för Sveriges nötköttsproducenter. Med motsvarande resonemang för fåruppfödare med ca 250 000 årligt slaktade djur och 20 kg i slaktad medelvikt ett tillskott med 5 miljoner kr per år.

Målet är att kunna erbjuda en robust och kommersiellt attraktiv produkt med tillhörande tjänst inom 2 år.

Projektets syfte

Syftet är att utveckla en produkt som ger en effektiv och säker slaktkroppsklassificering som utförs oberoende och fri från yttre faktorer och på så sätt ger en rätt och spårbar bedömning som ligger till grund för slaktkroppens värdering.

Projektpartners

  • SmartAgriTech Solutions of Sweden
  • Svensk Mätanalys
  • Djuruppfödare
  • Veterinär
  • Agroväst
  • RISE
  • IBM

Aktiviteter i projektet

• Framtagning av hårdvara, specifika parametrar och metod för insamling av optimerad bildinformation

• Bildbehandling och dataprocessering, machine learning för robust och stabil viktestimering, algoritm, analys och datalagring i molntjänst och sammanställning av beslutsunderlag med spårbarhet

• Prototypbygge med relevanta system och funktionalitetskrav

• Test och verifiering av komplett system i slakterimiljö samt plattform för datapresentation

• Framtagning av produktionsunderlag, tillverkningsspecifikation med ritningar och detaljerade krav på materialegenskaper och funktion för hårdvara

• Plan för marknadsintroduktion

Programnyheter

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2022
 Agroväst. All rights reserved. Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.