Tillämpad forskning för mer hållbar växtodling i Norden

20-21 juni 2017 samlades forskare och partners inom det interregionala projektet Innovationer för hållbar växtodling till konferens. Projektet består av sex partners med representation från Sverige, Norge och Danmark. Agroväst har projektledaransvaret och är så kallad Lead Partner. Projektets målsättning är att skapa fler innovativa metoder och tekniker för en effektivare och mer hållbar växtodling som blir praktiskt användbar och kommersiellt gångbar i regionerna Västra Götaland, Sverige; MidtJylland, Danmark och södra Norge.

Sverigekonferensen inleddes med ett besök på Naturbruksskolan Sötåsen. I projektet finns en viktig del som handlar om hur vi kan utnyttja digital teknik som ett bättre individanpassat pedagogiskt instrument, dvs använda simulatorer i undervisningen. Redan idag får eleverna träna i simulatorer när det gäller allmän traktorkörning. "Detta gör utbildningen effektiv, reducerar skaderisker och är klimatsmart", menar Jörgen Holmén som arbetar med utvecklande av simulatorteknik för undervisningssyfte. Självklart behövs träning även i verklig miljö, men på detta sätt kan man utjämna kunskapsnivåer och även göra undervisningen omväxlande. Konferensdeltagarna fick möjlighet att testa de simulatorer som finns på plats. Det finns dock mycket arbete kvar innan både hårdvara och mjukvara är anpassat för de behov som krävs för att klara lantbruksutbildningen. Den nya tekniken ger helt nya möjligheter till samarbete mellan våra Naturbruksskolor genom uppkopplingar mot olika simulatorer och mot olika servrar. Just nu väntar man in ett antal helt nya simulatorer för tröskor. Naturbruksskolorna Sötåsen och Uddetorp kommer bli först i Sverige med att ha den senaste simulatortekniken från John Deere.

Inom projektet pågår flera fältförsök för att testa olika tekniker för mekanisk ogräsbekämpning. Delar av dessa kommer att demonstreras på årets upplaga av Borgeby Fältdagar som är 27-29 juni.
Där kommer sensorteknik och robotteknik att visas i fält. Under konferensen gavs alla parterns tillfälle att rapportera om deras framsteg inom projektet.

Ytterligare en fördjupning gjordes under konferensen och det gäller innovativa lösningar för automatisk övervakning av näringstransporter i vattendrag. "Detta är viktigt att ta hänsyn till i rådgivning som rör precisionsodling", menar Andreas Gustavsson från Hushållningssällskapet Skaraborg som inom projektet har fördjupat sig i frågan. Den data som finns idag är alltför grov för att kunna användas för beslut i det löpande jordbruket. Vi behöver en lösning som bygger på högfrekvent provtagning. Det finns redan lösningar för detta, men det är dyra investeringar som måste till för att skapa en tillförlitlig övervakning. Vi fick möjlighet att i vattendrag studera hur tekniken redan idag används t ex av stora städers vattenbolag. En intressant fördjupning som gav ett breddad synvinkel för deltagarna.

 

Konferensen summerades efter en härlig lunch serverad på Residenset Marieholm, Mariestad. Flera av deltagarna lyfte vikten av samverkan i dessa övergripande frågor som rör jordbruket där rätt teknik för effektiv gödning och ogräsbekämpning är nödvändigt för att klara kraven på en ökad lönsam och hållbar produktion.
Nästa konferens blir till hösten 2017 i Norge.

Ulrika Åkesson, Agroväst

 

Fotograf Ulrika Åkesson förutom överst till höger (Thomas Johansson)

Programnyheter

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2022
 Agroväst. All rights reserved. Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.