Agroväst kompetensstärker för robustare matproduktion

Genom två nya verksamhetsledare ökas kapaciteten för Agroväst att agera som klustermotor för de gröna näringarna i Västsverige. Kommande två åren riktas extra insatser inom områdena trädgård och mark- och vattenvård.

"Här har vi hittills inte fokuserat tillräckligt, sett till behoven som finns. Vi är nu rustade med resurser som har god kunskap inom respektive område. Trädgård är ett viktigt fokus framöver för att vi ska kunna matcha en fortsatt ökad efterfrågan på svenska, hållbart producerade prydnadsväxter, grönsaker, bär och frukt. God markbördighet och rena vattendrag, hav och sjöar är grundläggande områden där vi behöver göra forsknings- och innovationsinsatser för fortsatt lönsamhet i jordbruket", säger Agrovästs VD Mats Emilson om satsningen.

Mark- och vattenvård

Med en ökad odlingssäkerhet påverkas också odlarnas ekonomi positivt. Tittar man på aspekten klimatpåverkan har det också en positiv effekt att jobba med dessa frågor då kolinlagringen ökar. Även vattenkvaliteten gynnas då läckage av växtnäring och växtskyddsmedel generellt minskar med ökad bördighet och en fungerande avvattning. Bertil Hagsgård, ordförande i styrgruppen för FoI-programmet framhåller att mark- och vattenvård är grunden till att lyckas med sin odling.

”Vi som bor vid stora sjöar och vattentäkter har extra ansvar för en god vattenkvalitet där vi odlar. Samtidigt behöver maten produceras rationellt och lönsamt. Klimatförändringar med längre perioder av regn och torka ställer idag högre krav på fungerande avvattningssystem, ett av många områden att beakta. Ett forsknings- och innovationsprogram som hanterar mark- och vattenvård kommer sätta fokus på en bredd av aktuella och viktiga frågor för oss lantbrukare”, förklarar Bertil.

Genom Vattendirektivet har växtnäringsläckaget kommit i förnyat fokus och det är viktigt att sprida kunskap om orsaker till växtnäringsläckaget från jordbruksmark och om lämpliga och kostnadseffektiva åtgärder. Inom programmet Mark- och vattenvård tas ett tvärfackligt grepp i syfte att identifiera kunskapsluckor och utveckla lämpliga och kostnadseffektiva åtgärdsstrategier. 

"Det märks att Agroväst är etablerat i branschen. Det som varit lite oväntat är hur brett Agroväst jobbar vilket skapar en organisation med bred kompetens och med många möjligheter till samarbeten", säger Kristian Jochnick, ny verksamhetsledare för Mark- och vattenvårdsprogrammet på Agroväst.

Tillväxt Trädgård Väst

Ska vi kunna producera konkurrenskraftiga och hållbara trädgårdsgrödor behöver vi sprida kunskaper om ny teknik och främja innovation i hela produktionskedjan. Gunilla Nordberg, ordförande i styrgruppen för Tillväxt Trädgård Väst, välkomnar en västsvensk satsning på mer tillämpad forskning och innovation för yrkesodlare av trädgårdsgrödor.

”Vi behöver bli fler yrkesodlare i vår region då vi ser en tydlig ökning av efterfrågan på trädgårdsprodukter. Vi vet att det är viktigt med nätverk och mötesplatser där odlarna kan träffas, utbyta erfarenheter och utveckla ny kunskap. Tillväxt Trädgård Väst spelar en viktig roll som sammanhållande länk och forum för olika kompetenshöjande insatser inom trädgårdsområdet”.

Det finns goda förutsättningar att odla mer trädgårdsgrödor här i väst och efterfrågan på lokalt producerad mat, lokalt odlade blommor och andra trädgårdsväxter ökar. Ska vi lyckas producera mer lokalt krävs att vi tittar på de lokala förutsättningarna. Det kan gälla allt från jordhälsa till sortval och marknadsförutsättningar. Här gäller det att det finns möjlighet att visa näringen nyttan med forskning och omvänt också att se behoven i näringen och förmedla det till forskare.

"För mig är det en stor fördel att få se till hela trädgårdsbranschen. Att Agroväst har en så bred kompetens och många projekt som lätt kan kroka arm och dra nytta av varandra ger en fantastisk möjlighet att snabbt komma igång med bra verksamhet. Det ger också bra förutsättningar för att nå ut och göra nytta för branschen", säger Ida Claesson, ny verksamhetsledare för Tillväxt Trädgård Väst.

Om projekt Robust Matproduktion

Inom ramen för Agrovästs tematiska forsknings- och innovationsprogram initieras utvecklingsprojekt, förstudier och försök i nära samverkan med aktörer inom branschen. Samhandling för en mer robust västsvensk matproduktion är ett treårigt projekt som genom rekrytering av verksamhetsledare stärker tre av programmen: Tillväxt Trädgård Väst, Mark- och vattenvård samt Framgångsrikt företagande. Projektet finansieras genom medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Västra Götalandsregionen.

Vill du komma i kontakt med oss?

Ulrika Åkesson, Agroväst
Projektledare Robust västsvensk matproduktion

Programnyheter

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2024
 Agroväst. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram