Nytt utvecklingsprojekt samlar branschen för bättre köttkvalitet

Det måste bli lättare för konsumenter att få tag på kött med en specifik kvalitet och producenternas betalning måste kopplas hårdare till den kvalitet man levererar. En mobilisering av aktörer från hela köttkedjan startas efter sommaren i ett gemensamt utvecklingsprojekt för att möta dessa utmaningar. - Om den svenska köttproduktionen ska ha en framtid och konkurrera både mot importköttet och en minskande köttkonsumtion måste ätkvaliteten bli både jämnare och högre. Det är detta projektet syftar till, säger Kristina Anderback, Agroväst.

I början på 2016 gick branschen samman och definierade fem områden som behöver åtgärdas för att svenskt kött ska få det efterlängtade lyft som behövs, både från konsumenternas håll i fråga om kvalitetshöjning, och ur producentens synvinkel med bättre betalt för bättre kvalitet. Det handlar om en ökad sortering i olika kvaliteter, en ny betalningsmodell som prisdiffrentierar olika kvaliteter, etablering och spridning av ”best practise” för att optimera ätkvaliteten i primärproduktion och förädling samt ökad kunskap om köttkvalitet bland konsumenter, butikspersonal och beställare.
- Om vårt regionalt producerade kött ska kunna stå sig i konkurrensen måste konsumenten kunna lita på att köttet inte bara står för en hög produktionskvalitet, utan även för en hög och jämn ätkvalitet och etisk kvalitet. Det finns ett högt förtroende för svensk köttproduktion och dess etiska kvalitet. När det gäller ätkvaliteten så är den generellt sett för ojämn på det nöt- och lammkött som produceras. Det finns dessutom en stark konkurrens från importerat kött, säger Kristina Anderback från Agroväst, som samordnar projektet.
Mobiliseringen inom branschen har nu utmynnat i ett treårigt samverkansprojekt, där 17 miljoner kronor satsas från EU och Västra Götalandsregionen. Där ska Agroväst tillsammans med tio samarbetspartners från Sverige och Danmark genomföra insatser som ska leda till :

  • Nya uppfödarkoncept och kompletterande tekniska lösningar som stödjer en mer hållbar produktion av nöt- och lammkött med hög ätkvalitet och etisk kvalitet.
  • Ny prissättningsstrategi inom slaktledet som i högre grad än idag baseras på ätkvalitet och därmed stödjer en mer marknadsdriven produktion av nöt- och lammkött.
  • Stärkt kommunikation gentemot konsument som ökar konsumentens kunskap om köttkvalitet
  • Stärkta förutsättningar för en effektiv och efterfrågestyrd samverkan mellan aktörer i kedjan (dagligvaruhandel, restaurang, förädling, food service, styckning-, slakt- och uppfödarled)
  • Stärkt skandinaviskt samarbete för utveckling, test och implementering av best practise inom nöt- och lammköttsproduktion.

Det pågår en intensiv debatt om vår köttkonsumtion och dess påverkan på hälsa och miljö. Producerat på rätt sätt kan djurhållning och dess produkter medföra stora värden för miljön och samhället. Projektet ska inte stimulera till en generellt ökad produktion och konsumtion av kött, utan stimulera utveckling av köttprodukter med högre kvalitet och höga naturvärden. Detta kommer att utveckla företagandet kopplat till nöt- och lamköttsproduktion i regionen. Från svensk sida kommer vi att fokusera på en ökad ätkvalitet. Konsumenten är beredd att betala för en hög ätkvalitet. Idag får dock inte uppfödaren betalt utifrån dessa parametrar i tillräcklig utsträckning, säger Kristina Anderback.

*Samarbetspartners i Sverige: JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik, SLU, SP Food and bioscience, Svenska Köttföretagen, Svenskt Kött,

Finansiärer: EU Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerack och Västra Götalandsregionens Regionutvecklingsnämnd.

Läs mer om projektet här >>>

Programnyheter

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2023
 Agroväst. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram