5 nycklar för bättre köttkvalitet

20160516

Det måste bli lättare för konsumenter att få tag på kött med en specifik kvalitet och producenternas betalning måste kopplas hårdare till den kvalitet man levererar. Idag är kvaliteten för ojämn och om den svenska köttproduktionen ska ha en
framtid och konkurrera både mot importköttet och en minskande köttkonsumtion måste ätkvaliteten bli både jämnare och högre. En rad profiler inom den svenska köttbranschen har samlats för att diskutera detta ämne och har enats kring ett antal punkter som ska resultera i en bättre köttkvalitet.

Läs mer om projektet på projektsidan här >>>
I förprojektet ”Efterfrågedriven innovation för högre kvalitet på nöt- och lammkött” har branschen gått samman för att analysera vad som behövs för att lyfta kvaliteten och betalningsviljan för svenskt nöt- och lammkött. Förprojektet har genomförts av Agroväst i Sverige, och Teknologisk Institut i Danmark. Branschen har kunnat enas om fem punkter som behöver åtgärdas för att svenskt kött ska få det efterlängtade lyft som behövs, både från konsumenternas håll i fråga om kvalitetshöjning, och ur producentens synvinkel med bättre betalt för bättre kvalitet. Primärproduktion, slakteri/styckning, grossister/foodservice, restaurang, dagligvaruhandel samt forskning har alla varit delaktiga i förprojektet. Två huvudproblem har identifierats i dagens svenska nötkötts- och lammköttsproduktion: den ojämna ätkvaliteten och en stor brist på premiumkött.

Branschen har enats runt fem punkter som behöver åtgärdas:

  1. En ökad selektering och sortering i olika kvaliteter
  2. En ny betalningsmodell som prisdifferentierar olika kvaliteter
  3. Etablering och spridning av ”best practice” för att optimera ätkvaliteten i primärproduktion och förädling
  4. En ökad kunskap om vad ätkvalitet innebär bland butikspersonal och beställare
  5. En ökad kunskap om vad ätkvalitet innebär bland konsumenter

I förprojektet konstaterar man att svenska konsumenter har ett stort förtroende för svensk köttproduktion och dess etiska kvalitet. Men när det gäller ätkvalitet ligger Sverige långt efter många andra länder. Svenskt kött präglas generellt sett av en ojämn kvalitet, ett lågt utbud och en liten mängd av kött med spets: premiumkött. Förprojektet konstaterar att det är viktigt att ta tag i problemen, eftersom ätkvaliteten
förväntas få ökad betydelse framöver då konsumenter förutspås minska sin totala köttkonsumtion, men öka andelen med hög kvalitet och premiumkött.

I förprojektet konstateras att branschen i Danmark även har ett förtroendeproblem att brottas med. De danska konsumenterna har ett stigande intresse för djurvälfärd och miljö och ett tryck finns på branschen att höja den etiska kvaliteten.

En EU-ansökan ligger nu inne för att ta initiativet vidare. Ansökta medel för projektet är 17 miljoner kr fördelade över tre år. Beslut tas i juni. Budgeten är fördelad med 65 procent på Sverige, och 35 procent på Danmark. Samarbete med Norge kommer att ske genom spridningsaktiviteter och kunskapsutbyte på lammsidan. Initiativet till förprojektet togs utifrån ett samarbete mellan Agroväst, SLU, SP Food and bioscience, Svenska Köttföretagen, Svenska Fåravelsförbundet, Svenskt Kött och Sveriges Nötköttsproducenter. Även Teknologisk Institut i Danmark. Finansiärer är Västra Götalandsregionen, EU Interreg Östersund-Kategatt-Skagerak och ingående partners. Macklean Strategiutveckling har på uppdrag från ovan nämnda parter genomfört  tankesmedjor samt nuläges- och omvärldsanalys.

Några av deltagare i förprojekten:
AG Restaurang & Bar, Axfood, Coop, Gröna Gårdar, Håkan Fällman AB, ICA, Ugglarps, LRF Kött, Lövsta Kött, Malmstedt matMartin & Servera, Skövde Slakteri, Svenska Köttföretagen, Svenskt Kött

Diskussion om ätkvalitet vid en av de två tankesmedjorna.
Fr v: Johan Jureskog (kock och restaurangägare, bla Restaurang AG),
Anna Hessle (forskare nötköttsproduktion SLU), Hans Agné
(VD Svenska Köttföretagen) Håkan Fällman (Fällmans Kött)

Programnyheter

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2022
 Agroväst. All rights reserved. Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.