Förstudie transporter av spannmål

Syfte

Att se på konsekvenserna av att byta ut fossildrivna lastbilstransporter av spannmål mellan Vara och Uddevalla mot järnvägstransporter.

Nuläge

Vara lagerhus köper och säljer idag cirka 250 000 ton spannmål. Företaget vidareförädlar viss del bland annat maltkorn, brödvete och grynhavre. Man erbjuder även torkning av spannmål. Cirka 100 000 ton spannmål går idag på export, huvudsakligen via Uddevalla hamn. I hamnen vägs, lagras och lastas spannmål på båt. Det går idag cirka 2 500 lastbilar till hamnen för vidare transport via båt.

Förstudiens omfattning

Inom förstudien har följande aspekter bedömts:

  • Vilka samhällsekonomiska värden kan uppnås inom främst transport- och terminalkostnader samt investeringskostnader vid en omställning till järnvägstransport?
  • På vilket sätt förändras klimatpåverkan vid olika alternativa järnvägslösningar ur ett miljö-, hälso- och säkerhetsperspektiv?
  • Vilka ekonomiska konsekvenser innebär en omställning till järnvägstransporter?
  • Vilka hänsynstaganden behöver göras gällande förändringar i Uddevalla hamn respektive i Vara
  • På vilket sätt kan koldioxidförbrukningen minskas genom en omställning till järnvägstransporter

Genomförande sammanfattning

Fyra möjliga alternativ har utretts utifrån att det anläggs ett järnvägsspår i Vara lagerhus som klarar fyraxliga vagnar motsvarande 20 heltåg:

  1. 10 vagnar till Uddevalla
  2. 20 vagnar till Uddevalla
  3. 20 vagnar till Halmstad
  4. 10 vagnar i vagnslast till Sydsverige, kopplade till heltåg i Göteborg

Efter bedömning enligt ovan nämnda aspekter har förstudien visat att alternativ 2, 3 och 4 är intressanta att studera vidare. Vidare behöver man följa de politiska incitament som kan vara på väg. Regeringen har givit Trafikanalys i uppdrag att utreda förutsättningar för att ge en lastningsbonus för överflyttning från vägtransporter till sjö och järnväg. Dessutom bör det beaktas de tecken som pekar på att lastbilskostnader kommer att öka på grund av ändrade arbetsvillkor för personal. Detta kan leda till att järnvägstransporter blir mer lönsamma än vägtransporter på sikt.

Resultat

Denna förstudie har genomförts av Göran Sewring på uppdrag av Energigården under 2019. Presentation av förstudien gjordes 26 augusti 2019. Camilla Linder, verksamhetsledare på Energigården menar att studien har betydelse och fungerar som pådrivare för en omställning till en fossiloberoende värdekedjan inom spannmålsproduktion. Analysen visar att om man ska använda järnvägen för transporter på kort avstånd, mellan Vara och Uddevalla hamn, bör det vara ett heltåg, vilket innebär minst 20 vagnar för att det ska vara ett alternativ till vägtransporter. För längre sträcka, till exempel Vara och någon hamn i  Sydsverige, kan även vagngrupp i form av 10 vagnar bli lönsamt i jämförelse med vägtranporter. I det fallet är den kritiska punkten att få någon tågoperatör att frakta vagnarna till en lämplig station som har ett vagnslasttåg. Överlag gäller det att få effektiva terminalfunktioner både i Vara och i hamnen. Då väl godset är på plats i ett heltåg eller ett vagnslasttåg har järnvägslösningen en lägre kostnad jämfört med motsvarande vägtransport.

Programnyheter

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2021
 Agroväst. All rights reserved. Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.