KUR - Kompetensutveckling rådgivare

Agroväst och RådNu vid SLU genomför under 2018-2019 en gemensam kompetensutvecklingsinsats för rådgivarna i Västsverige. Syftet är att stärka kompetens och förmåga hos drygt 100 kvinnor och män som idag verkar som rådgivare inom lantbruket i Västra Götaland och Halland. Projektet genomförs i nära samarbete med rådgivarföretagen: Gård- och djurhälsan, Hushållningssällskapen i Västra Götaland och Halland, Lokalproducerat i Väst, LRF Konsult, Nordfalan och Växa Sverige. Även Länsstyrelsen i Västra Götaland och Halland medverkar med några av sina rådgivare.

Målet är att stärka rådgivarna i att möta och vägleda lantbruksnäringen till beslut som ger rätt förutsättningar för ett långsiktigt lönsamt och hållbart jordbruk. Detta kräver ökad kompetens kring digitalisering och den pågående omställningen som sker inom lantbruket, en kompetenshöjning som även kommer stärka rådgivarnas egen ställning på arbetsmarknaden.

Sammanfattning

Projektnamn: 
KUR - Kompetensutveckling rådgivare
ProjektId:
7020
Status:
Projektperiod
2018
-
2019

REFRAME - Towards a regional food frame

Huvudprojektet löper under perioden mars 2016- mars 2019 med en total budget på ca 5 miljoner Euro. Budgeten för det svenska deltagandet är 1 miljon Euro. Under våren 2019 har en projektförlängning beviljats från Interreg North Sea Region vilket innebär att projektet fortsätter ge stöd till småskaliga livsmedelsproducenter inom REFRAME-satsningen i ytterligare ett år.

Projektet har en internationell sida där du kan ta del av best practice från de fem olika piloterna. Läs mer här >>>

Den svenska delen av projektet omfattar följande aktiviteter:

 • En uppdaterad kartläggning av utbud och efterfrågan av regionalt producerad mat för att identifiera möjligheter och områden där det idag råder dålig matchning.
 •  Utvecklat stöd till små och medelstora matproducenter så att de kan anpassa sitt kunderbjudande och bättre möta den regionala efterfrågan.
 •  Påverka beslutsfattare inom såväl privat som offentlig sektor att köpa mer regionalt producerad mat.
 •  Bidra till en stärkt samordning och samverkan som ger små och medelstora matproducenter bättre förutsättningar att kunna jobba effektivt med logistisk och försäljning
 •  Utveckla internhandeln vid naturbruksskolorna i länet, dvs. att den mat som produceras på skolorna säljs till och konsumeras i andra delar av organisationen.

Sammanfattning

Projektnamn: 
KUR - Kompetensutveckling rådgivare
ProjektId:
7020
Status:
Projektperiod
2018
-
2019

Steg mot ett mer klimatneutralt lantbruk

Interreg-projektet ”Steg mot ett mer klimatneutralt lantbruk” har som övergripande mål att bidra till en snabbare implementering av ny teknik och kunskap i lantbruket för att dels minska branschens beroende av fossil energi, dels öka branschens bidrag till negativa utsläpp genom ökat nyttjande av biokol vilket ökar kolinlagringen i marken.

För att uppnå detta vill vi stärka naturbruksskolornas och deras elevers roll som förändringsledare i omställningen till ett mer klimatneutralt lantbruk. Detta genom att stödja skolorna att utveckla fler och bättre verktyg i form av metoder och aktiviteter. Även genom att överföra kunskap och best practise över regions- och landsgränser, samt utveckla ny kunskap och erfarenheter tillsammans.

Projektet löper under perioden januari 2021 till september 2022 och har en total budget på ca 11 MSEK.

Sammanfattning

Projektnamn: 
KUR - Kompetensutveckling rådgivare
ProjektId:
7020
Status:
Projektperiod
2018
-
2019

Biogas Västra Skaraborg

Agroväst driver två mindre projekt för att stödja de närmare 100 lantbrukare att utreda förutsättningarna för en eller flera lantbrukarägda biogasanläggningar i västra Skaraborg. Lantbrukarna samlas genom den ideella föreningen Biogas Västra Skaraborg som tar emot flyt- och fastgödsel i området Grästorp, Essunga och Vara kommuner. Totalt ca 370 000 ton gödsel!

Sammanfattning

Projektnamn: 
KUR - Kompetensutveckling rådgivare
ProjektId:
7020
Status:
Projektperiod
2018
-
2019

Projektbeskrivning

Produktion och användning av biogas medför ett flertal samhällsnyttor som kan bidra till att uppfylla klimat-, miljö- och energimål. Samt bidra till ökad lönsamhet i lantbruket, och landsbygdsutveckling. Det finns en stor outnyttjad potential för ökad bioenergiproduktion inom jordbruket.

Anledningarna till att denna potential inte utnyttjats är bland annat att det varit svårt att få lönsamhet och därmed finna intressenter för produktion, och det har även varit svårt att hitta avsättning för gasen. Men i och med att EU-kommissionen godkänt skattebefrielse för biogasen under en tioårsperiod, och regeringen nu avsatt medel till ett långsiktigt stöd till biogasproduktion, Biogasmarknadsutredningen, så har förutsättningarna förändrats.

Projekten består av dels en förstudie finansierad av Leader Nordvästra Skaraborg där man utarbetar olika beslutsunderlag vad gäller bland annat placering, konstruktion, marknad och lönsamhet. Och dels ett projekt finansierat av Nötkreaturstiftelsen Skaraborg där det genomförs en serie kompetensutvecklingstillfällen och studieresor på temat.

De båda projekten bygger vidare på det arbete som inleddes hösten 2019 av LRF:s kommungrupper för att utreda möjligheterna att producera biogas ur den mängd stallgödsel som djurgårdar i västra Skaraborg producerar, och en dialog inleddes med ett 80-tal intresserade lantbrukare.

Senaste nytt

Här planeras en av norra Europas största biogasanläggningar

Lyssna till David Bjälke, spannmålsproducent i Vara, om biogasanläggningen
som planeras på Varaslätten.

ÄLDRE NYHETER

Projektinnehåll och målsättning

Målsättningen är att öka kunskapen bland de involverade lantbrukarna om biogasproduktion och dess möjligheter, samt ta fram ett beslutsunderlag som ger svar på om det finns förutsättningar för en eller flera, helt eller delvis, lantbrukarägda biogasanläggningar i västra Skaraborg. Syftet är att ge svar på frågor som: Är det ekonomiskt intressant? Går det att etablera en eller flera biogasanläggningar i området, och i så fall hur bör de byggas? Finns det förankring i bygden för biogasproduktion? Finns det avsättning för den biogas samt biogödsel som produceras?

Övergripande mål och önskade effekter

Målet är att jobba fram ett väl grundat beslutsunderlag inför att år 2023 påbörja produktion av biogas och biogödsel i västra Skaraborg, som i sin tur bidrar till ytterligare inkomstkälla och ett ökat värde på gödseln för ett hundratal lantbrukare i området, en ökad produktion av förnybar energi och biogödsel, samt nya arbetstillfällen.

Projekt DivGrass | Agroväst

Projektaktiviteter

Projekten omfattar aktiviteterna:

 1. Involvera och informera lantbrukarna i området
 2. Utarbeta underlag för placering av en eller flera biogasanläggningar där hänsyn tas till miljö och klimat samt omgivande bebyggelse.
 3. Ta fram planeringsunderlag för byggnation av en eller flera biogasanläggningar. Arbetet inbegriper bland annat kontakt med potentiella leverantörer och ekonomiska beräkningar.
 4. Göra en mer detaljerad marknadsanalys och utforma en lämplig affärsmodell.

Projektdokumentation


Här planeras en av norra Europas största biogasanläggningar

Lyssna till David Bjälke, spannmålsproducent i Vara, om biogasanläggningen
som planeras på Varaslätten. >>>

 

 

Projektpartner


Arbetet med Biogas Västra Skaraborg bottnar i ett samarbete mellan Agroväst och den ideella föreningen Biogas Västra Skaraborg. Agroväst är projektägare och har tillsatt projektledare och projektekonom.

ProjektId: 
7020

Kontaktperson i projektet


Mats Emilson | Utvecklingchef Agroväst

Mats Emilson 

Projektledare Agroväst
mats.emilson[at]agrovast.se
+46 70-670 03 00

Finansiär


EU-flaggaEuropeiskajordbruksfonden
Logo Nötkreatursstiftelsen Skaraborg

Ett kunskapsdrivet lantbruk i väst - KLIV

Ett kunskapsdrivet lantbruk i väst (KLIV) tar vid efter en tidigare satsning kallad Gröna möten. Genom aktiviteter med starkare koppling till forskning och innovation som ska bidra ytterligare till genomförande av Agrovästs program inom olika områden. Framgångsrikt företagande, Tillväxt Trädgård Väst, Mark- och vattenvård, Mjölkprogrammet, Nöt- och lammköttsprogrammet och Precisionsodling är FoI programmen som ska gemensamt utveckla projektet framåt.

Projektet ska utveckla klustersamverkan inom de gröna näringarna, stärka stödstrukturerna för att sprida forskningsresultat och best practise samt öka samverkan mellan forskningsaktörer och företag verksamma inom lantbruksbranschen i Västsverige.

Sammanfattning

Projektnamn: 
KUR - Kompetensutveckling rådgivare
ProjektId:
7020
Status:
Projektperiod
2018
-
2019

Projektbeskrivning

Produktionen i Västsverige behöver öka för att stärka livsmedelsförsörjning och beredskap för att bättre kunna möta förändrad efterfrågan och kriser, som exempelvis under pandemin och i samband med kriget i Ukraina. Höga priser på insatsvaror som energi och drivmedel har aktualiserat behovet av ökad produktion och högre självförsörjningsgrad för mat, foder och förnybar energi. Även klimatförändringarna tydliggör nyttan av en mer robust livsmedelsförsörjning.

Syftet med Kunskapsdrivet lantbruk i väst är att ge företagarna tillgång till de senaste forskningsrönen och att på så sätt bidra med kompetensutveckling och inspiration till förändringar från föregångare i branschen. Detta kan både stärka deras lönsamhet och förmåga att ställa om sin produktion för att möta utmaningarna som vi ser i branschen.

Målet är att lantbruksbranschen i Västsverige ska få bättre förutsättningar att ta till sig nya arbetssätt, metoder och tekniker som både kommer bidra till ökad lönsamhet i produktionen och till att nå våra miljö- och klimatmål.

Senaste nytt

Titta in på Agroväst Gröna Mötens kalender

Nyfiken på det senaste? Boka in dig på våra kostnadsfria möten i höst: https://bit.ly/3RuTxP2

Agroväst - Gröna Möten är Mötesplatsen för dig i gröna näringar - vi inspirerar, samlar och förmedlar kunskap till lantbruksföretagarledet, livsmedelsproducenter, rådgivare, andra forskarområden, studenter, agtech-levererande företag sedan 2016.

Hela programmet hittar du i Kalendern.

Tips! Prenumerera på Gröna möten nyhetsbrev så du får information om kommande evenemang. https://bit.ly/3RuTxP2

ÄLDRE NYHETER

Klicka här för att se äldre nyheter i projektet

Se filmen från 4 maj 2023:

Projektinnehåll och målsättning

Inom ramen för projektet kommer följande aktiviteter att genomföras under perioden 2023-2026.

Projekt KLIV | Agroväst

Projektaktiviteter

 • Genom en utveckling av Agroväst Gröna möten skapas effektiva mötesplatser som stärker kunskapsspridningen till branschen.
 • Kunskapsspridning om tillämpad forskning och erfarenhetsutbyte ska ske genom samverkan och möten i olika former som seminarier, webbinarier, studiebesök, workshops, fältvandringar och demonstrationer av teknik och metoder.
 • Genom en utveckling av Agroväst forsknings- och innovationsprogram stärks dialogen mellan forskning och företag,  och nya samverkansinitiativ initieras.

Projektdokumentation


Titta in på Agroväst Gröna Mötens kalender

Nyfiken på det senaste? Boka in dig på våra kostnadsfria möten i höst: https://bit.ly/3RuTxP2

Agroväst - Gröna Möten är Mötesplatsen för dig i gröna näringar - vi inspirerar, samlar och förmedlar kunskap till lantbruksföretagarledet, livsmedelsproducenter, rådgivare, andra forskarområden, studenter, agtech-levererande företag sedan 2016.

Hela programmet hittar du i Kalendern.

Tips! Prenumerera på Gröna möten nyhetsbrev så du får information om kommande evenemang. https://bit.ly/3RuTxP2

Projektbudget


Projektbudgeten omsluter 14,9 miljoner kronor.

FoI program som ingår i projektet

Amanda Ahlqvist, projektledare Tillväxt Trädgård Väst

Kristian Jochnick, projektledare Mark och vatten

Madeleine Vendel, projektledare Agroväst Gröna möten

Agnes Falkenberg Brolin, projektledare Framgångsrikt företagande

ProjektId: 
7020

Kontaktperson i projektet


Mats Emilson | Utvecklingchef Agroväst

Mats Emilson

Övergripande Projektledare Agroväst
mats.emilson[at]agrovast.se
+46 70-670 03 00

Finansiär


Projektpartners 

Frysta grönskördade bönor

Samverkansprojektet ”Lokal produktion och förädling av frysta grönskördade bönor” syftar till att lägga grunden för ett långsiktigt och lönsamt samarbete gällande odling och förädling av frysta grönskördade bönor i närområdet kring Toppfrys produktionsanläggning i Brålanda. I Västra Skaraborg och Dalsland finns unika förutsättningar med lång erfarenhet av att odla och förädla baljväxter i form av grönskördade ärtor.

Sammanfattning

Projektnamn: 
KUR - Kompetensutveckling rådgivare
ProjektId:
7020
Status:
Projektperiod
2018
-
2019

Projektbeskrivning

En satsning på grönskördade bönor är ett naturligt steg för att involvera fler odlare och utveckla samarbetet mellan lokala odlare och Toppfrys. Gröna bönor är en resurssnål och kvävefixerande proteingröda med en starkt växande efterfrågan. Intresset för och efterfrågan på växtproteiner är stort i Sverige. Olika trender som driver på efterfrågan är: hälsa och välmående, mer vegetariskt på tallriken och det ökande intresset för lokalproducerad och svensk mat. Idag används åkerbönan främst som djurfoder, men det finns goda möjligheter och ett mycket stort intresse för att använda bönan även som livsmedel. I handeln ser man en del nya livsmedel baserade på eller innehållande olika typer av bönor. T ex snacks, färdigmat, ”spread” och pasta. Projektet kommer fylla behovet av mer kunskap om odling och beredning för att kunna garantera kvalitet och leveransprecision inför lansering av nya produkter på marknaden.

Senaste nytt

Smakfulla möjligheter med grönskördade åkerbönor - Receptbok

Åkerbönan är lättanvänd, mångsidig har en mild smak.

Frysta grönskördade åkerbönor är lättanvända och kan användas hela (utan balja) som grönsak, i sallader och olika maträtter. Hackad eller mixad passar den i biffar, bollar, mixad soppa, dipp, pesto röror, turboglass, parfait och bröd. De kan användas på ungefär samma sätt som gröna, frysta ärter eller sojabönor.
I projektet har vi tagit fram en receptbok. Broschyren är utarbetad av Cecilia Sassa Corin, matkonsult, Hushållningssällskapet Västra på uppdrag av projektet.

ÄLDRE NYHETER

Receptbok Grönskördade åkerbönor
Se filmen från första skörden 2020:

Projektinnehåll och målsättning

Inom ramen för projektet kommer följande aktiviteter att genomföras under perioden 2020-2022.

 • Sortförsök – vilken sort och skördestadium ger bäst kvalitet, och hur påverkas råvaran i processen skörd – transport – förbehandling – infrysning?
 • Odlingsförsök – hur påverkas skörden av olika odlingstekniker såsom radavstånd, utsädesmängd och ogräsbekämpning?
 • Processteknik – vilken tekniklösning för skörd – transport – förbehandling – infrysning är mest lämplig för en fullskalig produktion av grönskördade frysta bönor?
 • Produkttillämpning – vilka möjligheter finns det för förädling av 2:a sortering samt restprodukter från bönorna?
 • Kvalitet – hur säkerställer man näringsinnehåll, krav och förutsättningar för god livsmedelskvalitet?

Efterfrågan på svenska bönor ökar

Thomas Börjesson, projektledare på Agroväst intervjuades av Sveriges Radio, P4 Väst angående ett projekt som pågått i två år och där Thomas är projektledare.

Efterfrågan på bönor har ökat i och med att allt fler väljer vegetarisk mat.

Thomas Börjesson | Agroväst
Lyssna på | Agroväst

Projektdokumentation


Smakfulla möjligheter med grönskördade åkerbönor - Receptbok
14 juni, 2023

Åkerbönan är lättanvänd, mångsidig har en mild smak.

Frysta grönskördade åkerbönor är lättanvända och kan användas hela (utan balja) som grönsak, i sallader och olika maträtter. Hackad eller mixad passar den i biffar, bollar, mixad soppa, dipp, pesto röror, turboglass, parfait och bröd. De kan användas på ungefär samma sätt som gröna, frysta ärter eller sojabönor.

Ladda ner recpetbroschyren

Projektbudget


Projektbudgeten omsluter 4,7 miljoner kronor, varav drygt 4,26 miljoner kronor erhålls i stöd genom:

 • Landsbygdsprogrammet
 • Sparbanken Skaraborg
 • Sparbanken Lidköping
 • Länsstyrelsen Västra Götaland.
ProjektId: 
7020

Finansiär


EU-flaggaEuropeiskajordbruksfonden

Kontaktperson i projektet


Thomas Börjesson | Agroväst

Thomas Börjesson

Projektledare Agroväst
thomas.borjesson[at]agrovast.se
+46 70-559 85 59

Projektpartners

Agroväst Livsmedel AB är ett utvecklingsbolag med uppdrag att stärka de gröna näringarna i Västra Götaland. Agroväst har lång erfarenhet av att driva både nationella och internationella projekt för att stärka de gröna näringarna. Företaget driver även egna forsknings- och innovationsprogram med målsättning att öka lantbrukets lönsamhet, långsiktigt och hållbart. Agroväst har sitt säte på SLU Campus i Skara. Agroväst är projektägare och ansvarar för övergripande projektledning och kommunikation.

Toppfrys är Sveriges största producent av ärtor med lång och gedigen erfarenhet ifrån odling, skörd och industriell hantering av primärt ärtor, men även andra baljväxter. Företaget är lokaliserat i Brålanda, i Dalsland.

RISE är ett oberoende och statligt forskningsinstitut med 2800 medarbetare. I detta projekt medverkar ett flertal personer från divisionen Bioekonomi och hälsa med kompetens inom agroteknik, odling, sensorik, processteknik, hygien och livsmedelssäkerhet.

Gröna klustret Nuntorp är en ekonomisk förening som driver naturbruksutbildning och verkar för att skapa en klustermiljö och regional mötesplats för de gröna näringarna i Fyrbodal.

Västra Sveriges konservväxtodlarförening samlar ca 200 odlare i nordvästra Västra Götaland som odlar ärtor för leverans till primärt Toppfrys, och har därmed stor erfarenhet av och intresse för odling av baljväxter. Föreningen bevakar odlingsfrågor kring konservväxter samt prisförhandlar åt odlarna.

Columella Innovation är ett nystartat företag med ändamålet att bidra till utveckling av nya produkter och tjänster inom livsmedels- och bioenergiproduktion.

chevron-down