Gårdsanpassad värmebehandling av åkerböna till kalvar

Projektets syfte

Att undersöka hur stor påverkan värmebehandling av åkerböna har på den avvanda kalvens tillväxt.

Projektinnehåll

Kalvarnas fodereffektivitet beräknas utifrån foderintag och tillväxt. Uppsamling av urin utförs och kvävekomponenter i urinen analyseras för att kunna beräkna kalvarnas kväveutnyttjande.