Blockkedjor inspirerar diskussion om digital köttkedja

Gustav Jahn, Växa Sverige och Ann-Kristina Lind, RISE

Vid en workshop på RISE i Göteborg 27 maj 2019 träffades svenska och danska representanter från olika delar av värdekedjan inom nöt- och lammköttsproduktion för att diskutera möjligheter och utmaningar i en digitalisering av köttkedjan.
Ann-Kristina Lind, RISE, höll samman dagen med ett program som växelvis innehöll faktaföredrag och gruppdiskussioner. Gustav Jahn, chef för avdelningen Avel Växa Sverige, presenterade deras nylanserade tjänst, Min Gård®, ett mobilanpassat och användarvänligt managementprogram för lantbrukare. Det riktar sig till både mjölk- och köttproducenter och innehåller funktioner för att rapportera, hämta och sammanställa data kring enskilda besättningar. Lösningen är förberedd för integration som möjliggör utbyte av data med andra managementsystem från till exempel Lely, DeLaval. "Det är viktigt att söka samverkan för att bli kostnadseffektiva", framhöll Gustav och han menade att de stora rådgivningsaktörerna i Norden alltmer söker sådana lösningar. Min Gård® är utvecklat av Mtec och har mottagits positivt av de lantbrukare som hittills valt att använda systemet. Gustav lovade ännu fler funktioner kopplade till köttproduktion i nästa version.

Branschöverskridande överenskommelse är att föredra

I den efterföljande diskussionen fick deltagarna i mindre grupper diskutera behov och utmaningar som finns i att lyckas med en digitalisering av köttkedjan i Sverige. Många såg positivt på digitaliseringens möjligheter till en effektivare köttproduktion. Även konsumentperspektivet fanns i fokus för dagen och digital teknik kopplat till transparens genom värdekedjan diskuterades.
När det gäller hur en digitalisering av värdekedjan ska initieras så var de flesta överens om att den danska modellen med lagstiftning om digital märkning av nötkreatur och lamm nog inte är rätt väg för Sverige, utan grupperna var relativt eniga om att en branschöverskridande överenskommelse är att föredra framför lagkrav.

Den goda smakupplevelsen

Margrethe Therkildsen, Aarhus Universitet, bidrog till diskussionen genom att redogöra för vad konsumenter i studier söker för smakupplevelser när de väljer att äta kött. För att möta behoven behöver vi bättre mäta just parametrar som är kopplade till ätkvalitet. De parametrar som Margrethe särskild vill poängtera är mätning av pH, intramuskulärt fett (marmorering) och mörning.
I grunden hänger detta samman med hur djuren utvecklar både muskler och fett. Här spelar foder en viktig roll då olika foderstater och uppfödningsmodeller kan påverka hur du upplever köttet på tallriken. Även ålder spelar roll. Genom en digitalisering av värdekedjan kan vi bättre följa smakpåverkande parametrar genom hela kedjan och på så vis selektera för olika ätkvaliteter.

Ökad effektivitet och säker spårbarhet genom blockkedjor

Stephan Nilsson, Unisot AS

"Utmaningar i dagens värdekedjor är att de endast som bäst når 20% effektivitet. I grunden beror det på att vi inte delar information med varandra". Orden kommer från Stephan Nilsson, Unisot AS, som titulerar sig själv som Blockchain Evangelist. Stephan har drygt tjugo års erfarenhet av optimering inom supply chain som konsult inom SAP, ett av världens största affärssystem. Under de senaste fyra åren har han arbetat med hur man kan koppla SAP supply chainlösningar till blockkedjor. Deltagarna fick en snabblektion i hur bitcointekniken givit oss möjligheter till funktioner för att till exempel säkra spårbarhet genom blockkedjor. Stephan lyfter fram lösningen som en av de viktigaste teknikgenombrotten i historien, att jämföras med elektricitet och internet. Han menar att i dagens värdekedjors transaktionsflödena finns inbyggda hinder som gör att pengar binds upp helt i onödan. Han menar att dessa flöden är extremt ineffektiva. Genom att utnyttja säkra, krypterade transaktionsflöden kan vi också styra vart vi vill sända vår information och vi kan börja ta betalt för att dela med oss av den. Och ingen central aktör behövs för hantering av flödet. Det är komplicerat att förstå tekniken bakom, men möjligheterna och användningsområdena som öppnas upp genom den såg flera av deltagarna som intressanta och inspirerande.

Workshopen arrangerades av RISE inom ramen för Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrakprojektet Efterfrågedriven innovation för högre kvalitet på nöt- och lammkött. Resultaten från workshopen kommer nu att sammanställas och projektet som helhet kan du läsa mer om här >>>.

 

   

 

Ulrika Åkesson
Agroväst Livsmedel
Text och bild

 

Programnyheter

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2024
 Agroväst. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram