SMARTAGRI – en förstudie

Det finns en stor potential att öka digitaliseringen i jordbruket genom nya smarta tekniklösningar och IT-baserade beslutsstödsystem som underlättar för lantbrukaren att spara tid och resurser och för att med högre precision göra rätt åtgärd i rätt tid på rätt plats, vilket är grunden för ett högproduktivt, resurseffektivt och hållbart jordbruk.

Västra Götaland och Östergötland är tillsammans med Skåne de viktigaste jordbrukslänen i Sverige. Utöver ett väl utvecklat lantbruk finns här många av Sveriges vassaste företag inom precisionsjordbruk. Här finns även forsknings- och innovationsmiljöer med kompetenser som behövs för att skapa de nya smarta lösningar som efterfrågas.

Förstudien SMARTAGRI syftar till att finna effektiva samverkansformer mellan de regionala FoI-miljöerna för gröna näringar i Västra Götaland och Östergötland och därigenom skapa bättre förutsättningar för utveckling, test och implementering av tekniklösningar och IT-baserade beslutsstödsystem för precisionsjordbruk i Sverige. Genom ökad samverkan mellan agrar och digital FoI och företag i regionerna, gynnas utvecklingen både för primärproducerande företag och företag som genererar digitala produkter och tjänster.

Förstudien ska resultera i en huvudprojektansökan till det Nationella regionalfondsprogrammet med en planlagt genomförande 2017-2019.

 

Innehåll förstudie SMARTAGRI

Förstudien för SMARTAGRI syftar till att finna effektiva samverkansformer mellan de regionala forsknings- och innovationsmiljöerna för gröna näringar, IT respektive tillverkningsindustri i Västra Götaland och Östergötland för att skapa bättre förutsättningar för utveckling, test och implementering av tekniklösningar och IT-baserade beslutsstödssystem för precisionsjordbruk i Sverige.

Förstudien löper under perioden januari- juni 2016 med en budget på 308 000 kronor.

Målet med förstudien är att:

•Ha identifierat vilka områden inom precisionsjordbruk som Sverige har, eller kan nå, internationell konkurrenskraft

•Tillsammans med målgruppen ha definierat behov, mål och gemensamma strategier för kraftsamling kring och vidareutveckling av identifierade områden

•Ha mobiliserat aktörer och identifierat konkreta samverkansmöjligheter inför en ansökan om ett genomförandeprojekt inom ramen för det Nationella regionalfondsprogrammet.

Partners i förstudie SMARTAGRI

”SMARTAGRI” är en förstudie inom Tillväxtverkets utlysning ”Förstudie om ökad samverkan mellan konstellationer i olika regioner”.

Medverkande parter i förstudien är: Gothia Innovation AB, Högskolan i Skövde, JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik, Lantmännen, Linköpings universitet, LRF, Mjärdevi Science Park, Partnerskap Alnarp, SLU, SLU Holding och Vreta kluster.

Aktiviteter

Inom ramen för förstudien för SMARTAGRI har fyra workshops arrangerats:
11 feb 2016 Uppstartsmöte på Vreta kluster
7 mar 2016 Möte med företag från agroteknikbranschen, på Väderstad AB
11 apr 2016 Uppföljningsmöte på Gothia Science Park, Skövde
10 maj 2016 Projektutvecklingsmöte på SLU Campus, Skara

Förstudien finansieras av:

Dokumentation

En slutrapport från förstudien för SMARTAGRI kommer att läggas upp på hemsidan under juli månad.