Innovationsstöd EIP-Agri

EIP-Agri är ett nytt innovationsstöd i landsbygdsprogrammet. Syftet är att skapa bättre kopplingar mellan forskningsresultat, ny teknik och praktiskt arbete inom jordbruk, trädgård och rennäring för att få fram bra, praktiska och innovativa lösningar på branschens utmaningar.

Agroväst har erhållit gruppbildningsstöd för två innovationsprojekt, ett inom ämnet Fusariuminfektioner, ett inom ämnet platsspecifik ogräsbekämpning.

Informationsfusion Fusarium

Problemen med Fusariuminfektioner och förhöjda halter av Fusariumtoxiner, främst deoxynivalenol (DON), har aktualiserats på senare år och problemen har varit särskilt stora för havre i Västsverige. Parterna avser att samarbeta för att ta fram en mjukvara som är tänkt att samla in, bearbeta och producera ett gårdsbaserat beslutsstöd för att bedöma risken för Fusariumangrepp och förhöjd DON-halter i spannmål. Innovationen är tänkt att kunna hantera både omvärdsdata såsom väder och gårds- och fältspecifika data såsom förfrukt, sort, jordarter, satellitdata, historiska DON-data m.m. Produkten är tänkt att kunna användas både av rådgivare och lantbrukare och som ett komplement till ordinarie rådgivning, där t.ex. fältobservationer skall kunna kombineras med andra data.

Det bakomliggande problemet

DON-halterna varierar mycket mellan olika år och mellan olika regioner, men även mellan enskilda gårdar inom en region. Idag finns dock inte något beslutstöd där man på ett systematiskt sätt värderar de olika riskfaktorerna. Det är vanligt att man bekämpar Fusarium med fungicider, främst Proline EC 250 som man rekommenderas att använda i samband med blomningen. Bekämpningen är dyr, ca. 500:-/hektar, och ger en miljöbelastning. I många fall är bekämpningen onödig eftersom man inte har ett tillräckligt stabilt underlag för att bedöma när en bekämpning är nödvändig. En bättre vägledning till om man bör analysera spannmålen med avseende på Fusariumtoxiner är också önskvärd. Skördetid är också en viktig parameter som påverkar risken för Fusariumtoxiner och vid hög risknivå skulle ev. en tidigare skörd av känslig vara kunna tillgripas och stora värden räddas.

Vårt förslag till lösning

Den tilltänkta innovationen är en mjukvara och tillhörande arbetssätt där man systematiskt bearbetar alla data som är relevanta för den enskilda gården för att
ge en förbättrad och mer gårdsanpassad rådgivning. I detta arbete vill vi koncentrera oss på Fusarium och Fusariumtoxiner, då det här finns objektiva data från inlevererad
spannmål som visar hur problembilden sett ut tidigare år, men konceptet skulle även kunna användas inom andra områden. Gårdsspecifika data som registreras i växtodlingsprogram skall kunna användas så att man inte behöver knappa in data flera gånger i olika system.

Genomförandet av gruppbildningsaktiviteten

Under gruppbildningsfasen kommer vi att samla och definiera en innovationsgrupp bestående av expertis från olika områden som vi tror är nödvändiga för att ta fram innovationen. De olika kompentenser som vi definierat är följande:

1) Expertis när det gäller att bearbeta stora mängder data på ett systematiskt sätt utgående från en enskild kund, i detta fall en lantbrukares behov.
2) Erfarenhet från rådgivningssituationen, både utifrån rådgivare- och lantbrukarperspektivet.
3) Marknadskunnande när det gäller mjukvaror för lantbruksändamål inkl. framtagning av nya produkter inom området.
4) Spannmålsbranschen perspektiv. Spannmålsbranschen har intresse av att utveckla rådgivningen för att minska problemen med Fusariumkontaminerad spannmål.
5) Erfarenhet av Fusariumsvampars biologi och toxinbildning.

Kontaktperson på Agroväst är Thomas Börjesson, 0705-598 559, thomas.borjesson@agrovast.se

Platsspecifik ogräsbekämpning

Vi har bildat en innovationsgrupp för att utveckla en produkt som kan användas för målstyrd, platsspecifik, applicering av herbicider. Produkten kommer att bestå av en
systemlösning från insamling av bilddata med hjälp av obemannade flygfarkoster (UAV) till tilldelningsfil som fördelar herbicider platsspecifikt. Vissa delar av systemlösningen kan
även användas för andra plastsvisa applikationer av bekämpningsmedel, t.ex. bladmögelbekämpning i potatis. Systemet är tänkt att omfatta bildinsamlandet, sammanläggningen av bilddata, bildanalys, produktion av kartbilder med inomfältsvariationer över ogräsförekomst och bekämpningsbehov samt tilldelningsfiler för platsspecifik bekämpning.

Det bakomliggande problemet

Den mest förekommande metoden för att applicera kemiskt växtskydd idag är bredsprutning, vilket innebär att applicering sker på hela markytan oavsett om det behövs
eller ej. Bredsprutning av växtskyddsmedel kan leda till att organismer som bidrar till biologisk mångfald försvinner utan ekonomisk vinst för lantbruksföretaget. En annan effekt
är onödigt läckage ut i vattendrag. Ur ett IPM-perspektiv är det också önskvärt att bättre än idag kunna anpassa bekämpningar efter behoven och även inkludera inomfältsvariationer i behoven. Av den svenska bekämpningsmedelanvändningen utgör herbiciderna huvuddelen och under senare år har dessutom denna användning snarast ökat.

Vårt förslag till lösning

Målsättningen med innovationen är utveckla en produkt som kan användas för målstyrd, platsspecifik, applicering av herbicider istället för som idag bredsprutning.
I stråsäd har man i tyska studier visat att en minskning av dosen med 30 % är fullt rimlig vid användning av målstyrd applicering av herbicider. Tanken är att skapa en systemlösning – från datainsamling till åtgärd – som bygger på användning av obemannade flygfarkoster, UAV (drönare) för datainsamling.  Algoritmer för att med bildanalys bedöma ogräsmängd och grödtäthet som utvecklats i ett tidigare projekt kommer att anpassas till bilder tagna från luften.  Kartläggningen av ogräs/grödtäthet kombineras med geografiska data och styrfiler för automatiserad anpassning av lokal sprutdos. Fördelen med den metod som här skissas på jämfört med att bedöma herbicidbehovet i samband med bekämpning är att denna ansats kan ge information om delar av fält som inte behöver bekämpas alls och metoden kan även vara intressant för ekologisk odling.

Genomförandet av gruppbildningsaktiviteten

Under gruppbildningsfasen kommer vi att samla och definiera en innovationsgrupp bestående av expertis från alla led i kedjan som behövs för att ta fram en konkurrenskraftig produkt. De experter som kommer att ingå omfattar områdena Geografiska informationssystem, UAV-teknik, bildanalys, ogräsbiologi, marknadskunnande och appliceringsteknik av växtskyddsmedel.

Kontaktperson på Agroväst är Thomas Börjesson, 0705-598 559, thomas.borjesson@agrovast.se