Innovationsstöd EIP-Agri

EIP-Agri är ett nytt innovationsstöd i landsbygdsprogrammet. Syftet är att skapa bättre kopplingar mellan forskningsresultat, ny teknik och praktiskt arbete inom jordbruk, trädgård och rennäring för att få fram bra, praktiska och innovativa lösningar på branschens utmaningar.

Agroväst har erhållit gruppbildningsstöd för två innovationsprojekt, ett inom ämnet Fusariuminfektioner, ett inom ämnet platsspecifik ogräsbekämpning som nu har beslutats om stöd för genomförandeprojekt. Läs om det pågående arbetet under EU-projekt.

Vidare har Agroväst fått nytt gruppbildningsstöd för att forma en relevant innovationsgrupp och ansökan om ett genomförandeprojekt för att bygga och testa en pilotanläggning av en systemlösning för gårdsbaserad biogasproduktion:

International Micro Biogas System

Syftet är att bygga och testa en pilotanläggning av en systemlösning för gårdsbaserad biogasproduktion. Lösningen är anpassad att tillverkas industriellt med i huvudsak standardkomponenter vilket skulle skapa förutsättningar för en mer lönsam biogasproduktion.

Det bakomliggande problemet

Intresset för småskalig produktion av biogas på gårdsnivå har ökat de senaste åren. Det beror delvis på att lantbruk genererar stora mängder organiskt avfall som genom biogasprocessen kan omvandlas till en resurs. Samtidigt möjliggör gårdsbaserad biogasproduktion självförsörjning i form av el, värme och gödningsmedel. En utökad biogasproduktion är också relevant ur miljösynpunkt eftersom produktionen kan kopplas samman till flera av de svenska miljömålen. Bland annat begränsad klimatpåverkan, frisk luft, god bebyggd miljö, ingen övergödning samt bara naturlig försurning. Trots ett växande intresse är det få gårdar som valt att investera i en anläggning. Den främsta anledningen är att dagens biogasteknologi är anpassad för storskalig produktion. Detta innebär att effektiva, enkla och standardiserade konstruktioner för småskaliga processer saknas. Varje anläggning kräver istället individuell utformning, vilket medför dyra investeringar.

Vårt förslag till lösning

Den tänkta innovationen är en systemlösning för gårdsbaserad biogasproduktion, som är anpassad att tillverkas industriellt med i huvudsak standardkomponenter. En sådan anläggning skulle innebära en stor kostnadsreduktion för investering och drift av en gårdsbaserad biogasanläggning, vilket innebär att produktionen av biogas skulle kunna ske på konkurrensmässiga villkor utan stödsystem.

Genomförandet av gruppbildningsaktiviteten

De aktörer som tagit initiativ till projektet är International Micro Biogas AB, Kungliga Tekniska Högskolan och Agroväst Livsmedel AB. Under gruppbildningsfasen kommer vi att utöka innovationsgruppen och knyta till oss expertis från kompletterande kunskapsområden som är nödvändiga för att ta fram en effektiv lösning som motsvarar marknadens behov.

Kontaktperson på Agroväst är Kristina Anderback, 0705-166116, kristina.anderback@agrovast.se